ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ ฝ่ายข่าว ทั่วประเทศ

ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ ฝ่ายข่าว ทั่วประเทศ

หนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ ใบอนุญาตเลขที่ สสช ๑๒๖/๒๕๕๘ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ISSN 2465 – 5201 นายธนธรณ์ รอดทนง บรรณาธิการ/ ผู้พิมพ์ /โฆษณา

///// ผู้อำนวยการบริหาร /////

ดร.อานนท์ แก้วมโนรมย์

/////รองผู้อำนวยการบริหาร /////

สุภาพร แพรบัว

///// ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว /////

สยามประสาท ดูเบ

///// รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว /////

สุดาเดวี ดูเบ

นายสุธี ปัญญารังสี

///// ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ///


///// รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด /////

************†*******

///// ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ/////

สิทธิพงษ์ พรพงศ์ไพศาล

///// รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ////

ศุภเสฏฐ์ สุขก้อนทิพย์

/////บรรณาธิการอาวุโส/////

รศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤษานนท์

///// บรรณาธิการบริหาร /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// รนายนิธิ สุทธิองบรรณาธิการบริหาร /////

///// บรรณาธิการการตลาด /////

ธีรภรณ์ แสงเดช

///// รองบรรณาธิการการตลาด /////

///// บรรณาธิการเศรษฐกิจ /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// บรรณาธิการข่าวการเมือง /////

ดร.ปริญญา ไชยคำภา

/////// รองบรรณาธิการข่าวการเมือง /////

ชลิดา อภิบาลภูธร

///// บรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม /////

กาญจนา ศรีวรนารถ

///// รองบรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม /////

///// บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม /////

ชุติเดช ม่วงใจรักษ์

///// รองบรรณาธิการข่าวอาชญากรรม /////

โชติกา ม่วงใจรักษ์

///// บรรณาธิการข่าว /////

ชนะ คำไทรแก้ว

///// รองบรรณาธิการข่าว /////

สุรศักดิ์ พิพัฒน์วารี , พีระพงศ์ ยอดดี

///// บรรณาธิการข่าวนครบาล /////

ทนง ทองตุ๋ย

///// บรรณาธิการข่าวสังคม //////

///// รองบรรณาธิการข่าวสังคม /////

///// บรรณาธิการข่าวกิจการพิเศษ /////

รศ.ดร.อนันต์ บุญสนอง

////// บรรณาธิการข่าวท่องเที่ยว //////

///// บรรณาธิการข่าวบันเทิง /////

บุญชรัสมิ์ แซ่ชอง

///// รองบรรณาธิการข่าวบันเทิง /////

กัญจน์ณภัส แซ่ซอง

///// หัวหน้ากองบรรณาธิการ /////

ทนง ทองตุ๋ย , ชนะ คำไทรแก้ว

///// รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ /////

ปุ้ม บุญศรัทธา

///// หัวหน้าข่าวอาชญากรรม /////

เนติยา ปุยแก้ว

///// รองหัวหน้าข่าวอาชญากรรม /////

นายเดชา ศรีวรรณศิริ

/////หัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ /////

มงคล สังเกษคิด

///// รองหัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ /////

ทัศชัย สุวรรณเกิด

///// หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ /////

///// หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ /////

///// รองหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ /////

///// Art director (หัวหน้าควบคุมการผลิต) /////

เดชา ศรีวรรณศิริ

//// หัวหน้าข่าวภูมิภาค ////

นายศราวุต อ่อนทรวง

//// รองหัวหน้าข่าวภูมิภาค ////

////////////////////////////

///// รายชื่อสมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ทั่วประเทศ + รหัสประจำตัว /////

///// กองบรรณาธิการ /////

3001 นายธนธรณ์ รอดทนง (บก.บริหาร)

3002 นายชนะ คำไทรแก้ว ( บรรณาธิการข่าว / หัวหน้ากอง บก.)

3003 ดร.อานนท์ แก้วมโนรมย์ (ผอ.บริหาร)

3004 น.ส.สุภาพร แพบัว (รอง ผอ.บริหาร)

3005 นายทนง ทองตุ๋ย ( บรรณาธิการข่าวนครบาล / หัวหน้ากอง บก. )

B 3006 นายจำรัส ต้นมะลิ 35 หมู่ที่ 7 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3007 นายสามล มีทรัพย์เจริญดี ที่อยู่ 45/102 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

3008 นางสิรัชชา รัตนปริญญาโชค

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

3009

3010

B 3011 สมพร สุขเกษม

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3012 นายอดิศักดิ์ กระจังทอง

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

3013

B 3014 นายชยาภัทร ลี้เจริญวณิชย์ ที่อยู่ 148/149 หมู่ที่ 1 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3015 นายบดินทร์ไกร พันธุ์ยิ้ม( หัวหน้าข่าว ไลฟ์สด )

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3016 นายปุ้ม บุญศรัทธา

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3017 นายมงคล สังเกษคิด

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3018 นายสุรวงค์ สุกใส

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3019 นายทัศชัย สุวรรณเกิด

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

3020

C 3021 นายศรีสุวรรณ อสุชิวะกำจร ที่อยู่ 147/20 ซอยปลูกจิตต์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

B 3022 นายชุติเดช ม่วงใจรักษ์ (บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3023 นางโชติกา ม่วงใจรักษ์ (รอง บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม)
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3024 นายณัชพล แซ่โซ (ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ) ที่อยู่ 98/431 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7 แขวงบางมดเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2567

B 3025 นางสาวเนติยา ปุยแก้ว ที่อยู่ 79 ซอยอนามัยงามเจริญ 31 ท่าข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3026 นายอภิสิทธิ์ ยศสกุล

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2566

B 3027  นายเดชา ศรีวรรณศิริ ( รองหัวหน้าข่าวอาชญากรรม /

Art director (หัวหน้าควบคุมการผลิต)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

3028

3029

3030

30031 นายสุทธิพงษ์ พรพงษ์ไพศาล (ผอ.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

30032 นายศุภเสฏฐ์ สุขก้อนทิพย์ (รอง ผอ.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

3033

3034

B 3035 นายทององอาจ สุขษา ที่อยู่ 71/1 หมู่ที่ 4 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

3036

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043

3044

B 3045 นายศราวุต อ่อนทรวง ที่อยู่ 7/1 ม.2 ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3046 นายสมพงษ์ ไกรธีรางกูร ( กองบรรณาธิการข่าว ) ที่อยู่ 14/143 หมู่ที่ 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

C 3047 น.ส.ณัฐวิมล คำเบ้า (ที่ปรึกษา)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

3048

3049

3050

3031

3052

3053

C 3054 นายชัยชนะ ชลรินทร์ (กอง บก.)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3055

B 3056 ส.อ.จีรวัฒน์ อัมระนันทน์ (ที่ปรึกษาอาวุโส) ที่อยู่ 8/59หมู่ที่1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3057 นายสรร์ สัพโส (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ )
ที่อยู่ 69 ม.10 ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

B 3058 นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

30059 นางน้ำอ้อย บริสุทธิ์ (หัวหน้าศูนย์ข่าวหนองจอก) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30060 น.ส.สุมาลี สีดำ (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวหนองจอก) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 3061 นายสรพงษ์ จตุเทน ที่อยู่

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 3062 น.ส.พร ศรีวิชัย ที่อยู่ 109 ตรอกเจริญนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 3063 นายภานุเดช คำไทรแก้ว ที่อยู่ 30 ซอยบางแวก 11 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

3064

3065

30066 จิรพงค์ สังเกษคิด บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3067 นายชาญชิด ลาสา ที่อยู่ 180 ถ.สมเด็จ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทร.

บัตรหมดอายุ 31ธันวาคม 2565

B 3068 นายชยน ธนถิรวรกุล ที่อยู่ 43 หมู่ 1 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 3069 นายสุวรรณ ปัญญารังสี (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) ที่อยู่

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 3070 นายสุธี ปัญญารังสี
(รองผอ.ฝ่ายข่าว) ที่อยู่

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30071

30072 นายวิชาญ ชัยสุข บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

30073

30074 สมศักดิ์ เปรมเดช (ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 3075 นายวรรฒณพล ใหญ่สง่า ที่อยู่

โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

B 3076 น.ส.จันทิมา สีห์รา 11/106 หมู่ที่ 3 ซอยสุชน 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2567

T 3077 นายทัชชกร ปลื้มเนตร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

T 3078 นางวาสนา สุขทั้งวงษ์

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

3079

3080

30081 นายสมภพ โพธิ์ศรี บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30082

30083 น.ส. ชลิดา อภิบาลภูธร (รองบรรณาธิการข่าวการเมือง) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30084 บุญชรัสมิ์ แซ่ชอง ( บรรณาธิการข่าวบันเทิง ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

30085 กัญจน์ณภัส แซ่ชอง ( รองบรรณาธิการข่าวบันเทิง ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

30086 ว่าที่ ร.ต. สมพร้อม เนินงาม บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30087

30088 นางสาวสุภาพร ปรางมาศ

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

30091 ดร.ปริญญา ไชยคำภา ( บรรณาธิการข่าวการเมือง)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

30092 ดร.อนันต์ บุญสนอง ( บรรณาธิการกิจการพิเศษ)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

30093 นาย หรนกิบหลี วาหะรักษ์

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

C 3094 นาย สยามประสาท ดูเบ

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

C 3095 น.ส.สุดาเดวี ดูเบ

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

C 3096 นายทรงศักดิ์ สีดาชมพู ที่อยู่ 2237/19 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

30097

B 3098 นายพงศ์ศักดิ์ แก้วตา ที่อยู่ 32 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทร.084 612 9564

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

3099

30100

30101 Mr.LI, GUANGHAO (ที่ปรึกษา)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30102

C 30103 นายวิกรม ปิติวัฒาลัย

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 30104 นายชวลิต โง้วตระกูล

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300105 นายเอกรัตน์ นาคประดิษฐ์

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

C 30106 นายชลิด ศรีประสงค์ 122/97 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.

บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2566

30107 นายนนท์วัฒน์ คำจวง

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30108 รศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤษานนท์

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

30109

30110

30111 นายนพรัตน์ สร้อยอั้ว

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

B 30112 น.ส.สุชาดา จะแจ้งดี ที่อยู่ 77/4 71 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

B 30113 น.ส.ศันสนีย์ ตินตะชาติ ที่อยู่ 198/93 หมู่ที่ 7 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 30114 นาย อัชฌา รู้ดี (รองหัวหน้าข่าวฝ่ายการเมือง)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

C 30125 นายวิทยา แสงจันทร์ ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม ที่อยู่ 13 ซอยบางแวก 69 แยก 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โทร

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

C 30126 น.ส.ฐิติรัตน์ สงวนไว้ ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม ที่อยู่ 15 ซอยบางแวก 69 แยก 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โทร

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

C 30127 นายธีระวงษ์ แจ้งสิน 152/1 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเซี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โทร

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

C 30128 น.ส.นนทิกา ครองสินทรัพย์ 168/13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 30129 นายจิรันธนิน ประพันธ์โรจน 13 ซอยกรุงเทพนนท์ 12 แยก 10 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

C 30130

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300136 นายทวีศักดิ์ สิงหเสม (ที่ปรึกษา)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคมคม 2566

300142

300152 นายสมพงษ์ โพธิ์ศรี

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300153 น.ส.มาลินี ศรีสว่าง

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300154 น.ส ณัฐจิรา นาคฺฮวด

วันหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300155 น.ส.น้องน้อย นาคทั่ง
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300156 น.ส.ดารัตร์ เส็งใหญ่

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300157 น.ส.อรพิน ศรีไชยวาน

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 30158 นายจิรายุ สุขสวัสดิ์ ที่อยู่

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 30159 นายสุบิน ใจแก้วทิ

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

///////////////////////////////// 1 ภาคเหนือ ///// จังหวัดเชียงราย ///// จังหวัดเชียงใหม่ ///// จังหวัดน่าน ///// จังหวัดพะเยา ///// จังหวัดแพร่ ///// จังหวัดแม่ฮ่องสอน ///// จังหวัดลำปาง ///// จังหวัดลำพูน ///// จังหวัดอุตรดิตถ์ //////

///// จังหวัดเชียงราย /////

1101

//// เชียงใหม่/////
10201

///// จังหวัดแพร่ /////

C 1501 ภูมิพันธ์ หาญขว้าง (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.แพร่ ) ที่อยู่

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

///// จังหวัดพะเยา /////

C 1401 นายฉัตรชัย ใจเย็น ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 1402 นส.ภานุชนารถ ใจเย็น ที่อยู่ 164 หมู่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

////// จังหวัดลำพูน //////

C 1801 นายสมเกียรติ กาวี ที่อยู่ 20/3 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

////////////////////////////////////// 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ///// จังหวัดกาฬสินธุ์ ///// จังหวัดขอนแก่น ///// จังหวัดชัยภูมิ ///// จังหวัดนครพนม ///// จังหวัดนครราชสีมา ///// จังหวัดบึงกาฬ ///// จังหวัดบุรีรัมย์ ///// จังหวัดมหาสารคาม ///// จังหวัดมุกดาหาร ///// จังหวัดยโสธร ///// จังหวัดร้อยเอ็ด ///// จังหวัดเลย ///// จังหวัดสกลนคร ///// จังหวัดสุรินทร์ ///// จังหวัดศรีสะเกษ ///// จังหวัดหนองคาย ///// จังหวัดหนองบัวลำภู ///// จังหวัดอุดรธานี ///// จังหวัดอุบลราชธานี ///// จังหวัดอำนาจเจริญ /////

20001

B 2002 นายไพรัช บุญชาญ รองหัวหน้าข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ 147 หมู่ 3 บ้านถ่อนคำหวด ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โทร 086 898 3405

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2567

B 2003

/////จังหวัดขอนแก่น/////

B 2201 นายพิชิต ศิริมาลา

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 2202 นายอดุลย์ แสงสว่าง

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 2203 นายวีรพล กุลด้วง

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 2204 นายศราวุธ สงศิริ

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

///// จังหวัดชัยภูมิ /////

20301 สมศรี กองเงินนอก (หัวหน้าศูนย์ข่าวประจำ จ.ชัยภมิ)
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

20304

//// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครพนม ////

20401

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา /////

C 2501 นางปทิตตา พิมเสน ที่อยู่ 7/207 หมู่ที่ 1 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.

(หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครราชสีมา)

บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2566

C 2502 นายสุวิจักขณ์ สังข์วิลัย (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครราชสีมา) บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2566

///// จังหวัดบึงกาฬ /////

B 2601 ชิตชัย จันมาลัย
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

B 2602

///// จังหวัดมุกดาหาร /////

20901 นายไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด /////

C 21101 นายทองสุข แพรกลาง ที่อยู่ 134 หมู่ 14 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

B 21102
นาย คณิต ไชยจันทร์
ที่อยู่ 91 หมู่ที่ 2 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

///// จังหวัดสกลนคร /////

B 2131 จำเนียร อินธิราช ที่อยู่
53หมู่10 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทร 065 859 6649

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 2134 น.ส.ศิรินภา สมทอง

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

21307

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

21308

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุรินทร์ /////

21401

///// จังหวัดศรีสะเกษ /////

B 21501 น.ส.ศิริกมล ศรีมายา ที่อยู่ 49/2 หมู่ที่ 1 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2566

B 21502 น.ส. จิตลดา แรมลี

ที่อยู่ 108 หมู่ที่ 11 ต.หนองหญ้าลาด
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 21503 นาย บุญทัน ธุครีวรรณ

ที่อยู่ 500/65 หมู่ที่ 8 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 21504 นายปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ที่อยู่ 500/56 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 21505 นายชาลี สุขศรี ที่อยู่ 144 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 21506 นางอรสา โสภา ที่อยู่ 863/22 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

///// จังหวัดอุบลราชธานี /////

B 21902 นายกิตติภณ เรืองแสน

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

21904 นายปัญญา สุกใส

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

//////////////////////////////////

////// 3 ภาคกลาง ///// จังหวัดกำแพงเพชร ///// จังหวัดชัยนาท ///// จังหวัดนครนายก ///// จังหวัดนครปฐม ///// จังหวัดนครสวรรค์ ///// จังหวัดนนทบุรี ///// จังหวัดปทุมธานี ///// จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ///// จังหวัดพิจิตร ///// จังหวัดพิษณุโลก ///// จังหวัดเพชรบูรณ์ ///// จังหวัดลพบุรี ///// จังหวัดสมุทรปราการ ///// จังหวัดสมุทรสงคราม ///// จังหวัดสมุทรสาคร ///// จังหวัดสิงห์บุรี ///// จังหวัดสุโขทัย ///// จังหวัดสุพรรณบุรี ///// จังหวัดสระบุรี ///// จังหวัดอ่างทอง ///// จังหวัดอุทัยธานี

/////////จังหวัดชัยนาท////

30201 นายนพรุจ แก้วสกุณี

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

///// จังหวัดนครสวรรค์ /////

30504

///// ผู้สื่อข่าวนนทบุรี /////

B 3602 นายสาโรจน์ สว่างศรี (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.นนทบุรี)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

B 3603

B 3604

/////จังหวัดปทุมธานี /////

30701

///// จังหวัดนครปฐม /////

C 3401 นายจิตรกร ศรีสำปทวน (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม)

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

B 3402 นายณัฐกร สุริยาวงษ์ ที่อยู่ 1 หมู่ 4 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3403 นายวิษณุ จันทร์ดี ที่อยู่ 6/4 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

30404 นายมนัส วงษ์ธนู
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 3405 นายฉลองชัย ร่มโพธิ์เงิน ที่อยู่ โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

C 3406 นายพรภูมิ เมฆอรุณ ที่อยู่ 100 หมู่ 14 ตำบลขัวขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

B 3407 นายกฤษณะ ศรีทอง ที่อยู่ 4/5 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3408 นายดานัย โทเค ที่อยู่ 0/89 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

T 3409

โทร.

บัตรหมดอายุ

T 3410

โทร.

บัตรหมดอายุ

30411 นายนภาวุธ ฮาดนารี บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564 (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม)

T 3412 นายสมพร แลศิลา ที่อยู่

โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

30413 ว่าที่ ร.ต.วิริทธิ์พล สุคันธปรีย์

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30414 น.ส.นลินรัตน์ สุคันธปรีย์

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /////

30801

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดพิจิตร /////

B 3901 นางกนกวรรณ รอดทนง (หัวหน้าศูนย์ข่าวประจำ จ.พิจิตร)
30 หมู่6 บ้านบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
082-1860159

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3902 นายสุทีป ฟักนิล 30 หมู่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

082-1860159

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

B 3903 นายโชตินรินทร์ บุญอ้น

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

///// จังหวัดพิษณุโลก /////

31002

///// จังหวัดเพชรบูรณ์ /////

C 31101 นายเสน่ห์ โทเพชร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

31102

31103

///// จังหวัดลพบุรี /////

B 31201 นายสนอง แท่นสูงเนิน 50/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร .

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

///// จังหวัดสมุทรปราการ /////

B 3131

B 3132 นายธนวัต นาคขำ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

B 3133 นายวาทิช ธนาวรัทนนท์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

B 3134 นายณภาดล ธนาวรัทนนท์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

B 3135 น.ส.หทัยกร รัตนวิเชียรฉาย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

31306 นายตรินัยน์ พัฒนารุ่งอโนทัย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

31307 น.ส.อัญมณี คงสินธ์ บัตรหมดอายุ31 ธันวาคม 2565

C 31308 นายอภิชาติ พันธุ์หนองโพน ที่อยู่ 750/1081 หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

C 31309 นายประเสริฐ อูยทับโพธิ์ ที่อยู่ 750/1099 หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

///// จังหวัดสมุทรสาคร//////

31501

///// จังหวัดสุพรรณบุรี /////

31801

31803 นาย สุทัศน์ วงจันทร์

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// จังหวัดสระบุรี /////

31901 นายชาญวิทย์ คำนวนวุฒ
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

31902 นายสมภพ พิมมะศร

บัตรหมดอายุ31 ธันวาคม 2568

//////จังหวัดอ่างทอง/////

C 3201 นายเอกลักษณ์ ยอดขำ หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.อ่างทอง

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

C 3202 น.ส. น.ส. กัญญาวีร์ โค้วมณี รองหัวหน้าศูนย์ข่าว จ.อ่างทอง

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

////////////////////////////////// 4 ภาคตะวันออก ///// จังหวัดจันทบุรี ///// จังหวัดฉะเชิงเทรา ///// จังหวัดชลบุรี ///// จังหวัดตราด ///// จังหวัดปราจีนบุรี ///// จังหวัดระยอง ///// จังหวัดสระแก้ว

////////// หัวหน้าข่าวภาคตะวันออก /////

B 4001 นายชัชวาล ศิริปิ่น (หัวหน้าข่าวภาคตะวันออก)
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

B 4002 นายวีระกิตติ์ เต็งเก ( รองหัวหน้าข่าวภาคตะวันออก )

บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2566

///// จังหวัดจันทบุรี /////

//////จังหวัดฉะเชิงเทรา/////

40201 นายณัฐพงษ์ แนบสําโรง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี /////

B 4035 มณีรัตน์ ชุมดี  100/220 หมู่ที่ 2 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

///// จังหวัดปราจีนบุรี /////

40501 นายอมร สุริวงศ์ (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดปราจีนบุรี)
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

40506 นายกิตติ โปเดิม

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 256

/////////////////////////////////////////////// 5 ภาคตะวันตก ///// จังหวัดกาญจนบุรี ///// จังหวัดตาก ///// จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ///// จังหวัดเพชรบุรี ///// จังหวัดราชบุรี /////

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด กาญจนบุรี /////50101

///// จังหวัดเพชรบุรี /////

50402 นางกาญจนา ศรีวรนารถ (บก. ข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

50403 นางนิภา รุจิรา
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

50404 นางวิไลวรรณ ชิระมณี (หัวหน้าข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

50507

///// จังหวัดราชบุรี /////

B 5501 นายวิษณุ จันทร์ดี ที่อยู่ 60/4 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2565

////////////////////////////////// 6 ภาคใต้ ///// จังหวัดกระบี่ ///// จังหวัดชุมพร ///// จังหวัดตรัง ///// จังหวัดนครศรีธรรมราช ///// จังหวัดนราธิวาส ///// จังหวัดปัตตานี ///// จังหวัดพังงา ///// จังหวัดพัทลุง ///// จังหวัดภูเก็ต ///// จังหวัดระนอง ///// จังหวัดสตูล ///// จังหวัดสงขลา ///// จังหวัดสุราษฎร์ธานี ///// จังหวัดยะลา //////

//// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด กระบี่ /////

60101

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชุมพร /////

60201 นายมงคล ทองตุ๋ย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

60202

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช /////

60401

///// จังหวัดภูเก็ต /////

60901

///// จังหวัดสงขลา /////

61001

///// จังหวัดสุราษฎร์ธานี /////

B 6131 นายณรงค์ชัย ชลาลักษ์ (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

/////////////////////////////

///// หมายเหตุ ///// ข้อมูลข่าวสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรายชื่อของท่านที่ไม่ต่อบัตรภายในระยะเวลาที่กำหนด บัตรของท่านอาจมีการหมดอายุเกิน 45 วัน (ทางกองบรรณาธิการต้องทำการยกเลิกบัตรของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎกติกา) หากรายชื่อของท่านถูกยกเลิกแล้วท่านต้องสมัครใหม่เท่านั้น

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโดยตรงได้ที่ WWW.เรื่องจริงผ่านเลนส์.COM โทร 083 862 8635 , 092 525 7265 (หากไม่มีรายชื่อของท่าน บัตรของท่านอาจหมดอายุ และไม่สามารถต่อได้ตามระยะเวลาที่กำหนด)

/////

ท่านสามารถติดต่อขอทำบัตรสื่อมวลชนได้ก่อนบัตรหมดอายุภายใน 30 วันหรือหลังหมดอายุภายใน 45 วัน

ติดต่อกองบรรณาธิการในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อดำเนินการต่อบัตร ด้านหลังบัตรมีเบอร์ติดต่อ หากไม่ต่ออายุ แล้วนำบัตรไปแอบอ้าง ทางกองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: