ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ ฝ่ายข่าว ทั่วประเทศ

ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ ฝ่ายข่าว ทั่วประเทศ

หนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ ใบอนุญาตเลขที่ สสช ๑๒๖/๒๕๕๘ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ISSN 2465 – 5201 นายธนธรณ์ รอดทนง บรรณาธิการ/ ผู้พิมพ์ /โฆษณา

///// ผู้อำนวยการบริหาร /////

อานนท์ แก้วมโนรมย์

/////รองผู้อำนวยการบริหาร /////

สุภาพร แพรบัว

///// ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว /////

สยามประสาท ดูเบ

///// รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว /////

สุดาเดวี ดูเบ

///// ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด /////

สิรัชชา รัตนปริญญาโชค

///// ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ/////

สิทธิพงษ์ พรพงศ์ไพศาล

///// รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ////

ศุภเสฏฐ์ สุขก้อนทิพย์

/////บรรณาธิการอาวุโส/////

รศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤษานนท์

///// บรรณาธิการบริหาร /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// รองบรรณาธิการบริหาร /////

///// บรรณาธิการการตลาด /////

ธีรภรณ์ แสงเดช

///// รองบรรณาธิการการตลาด /////

///// บรรณาธิการเศรษฐกิจ /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// บรรณาธิการข่าวการเมือง /////

ดร.ปริญญา ไชยคำภา

/////// รองบรรณาธิการข่าวการเมือง /////

ชลิดา อภิบาลภูธร

///// บรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม /////

กาญจนา ศรีวรนารถ

///// รองบรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม /////

โชติกา ม่วงใจรักษ์

///// บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// รองบรรณาธิการข่าวอาชญากรรม /////

ชุติเดช ม่วงใจรักษ์

///// บรรณาธิการข่าว /////

ชนะ คำไทรแก้ว

///// รองบรรณาธิการข่าว /////

สุรศักดิ์ พิพัฒน์วารี , พีระพงศ์ ยอดดี

///// บรรณาธิการข่าวนครบาล /////

ทนง ทองตุ๋ย

///// บรรณาธิการข่าวสังคม //////

///// รองบรรณาธิการข่าวสังคม /////

///// บรรณาธิการข่าวกิจการพิเศษ /////

รศ.ดร.อนันต์ บุญสนอง

////// บรรณาธิการข่าวท่องเที่ยว //////

วันชัย คำภา

///// บรรณาธิการข่าวบันเทิง /////

บุญชรัสมิ์ แซ่ชอง

///// รองบรรณาธิการข่าวบันเทิง /////

กัญจน์ณภัส แซ่ซอง

///// หัวหน้ากองบรรณาธิการ /////

ทนง ทองตุ๋ย , ชนะ คำไทรแก้ว

///// รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ /////

ปุ้ม บุญศรัทธา

///// หัวหน้าข่าวอาชญากรรม /////

เนติยา ปุยแก้ว

///// รองหัวหน้าข่าวอาชญากรรม /////

นายเดชา ศรีวรรณศิริ

/////หัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ /////

มงคล สังเกษคิด

///// รองหัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ /////

ทัศชัย สุวรรณเกิด

///// หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ /////

///// หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ /////

///// รองหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ /////

///// Art director (หัวหน้าควบคุมการผลิต) /////

ณรงค์ชชัย ตู้ศรีทอง , เดชา ศรีวรรณศิริ

//// หัวหน้าข่าวภูมิภาค ////

นายศราวุต อ่อนทรวง

//// รองหัวหน้าข่าวภูมิภาค ////

ไพรัช บุญชาญ

////////////////////////////

///// รายชื่อสมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ทั่วประเทศ + รหัสประจำตัว /////

///// ส่วนกลาง /////

30001 นายธนธรณ์ รอดทนง (บก.บริหาร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30002 นายชนะ คำไทรแก้ว ( บรรณาธิการข่าว ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30003 นายอานนท์ แก้วมโนรมย์ (ผอ.บริหาร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30004 น.ส.สุภาพร แพบัว (รอง ผอ.บริหาร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30005 นายทนง ทองตุ๋ย ( บรรณาธิการข่าวนครบาล ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30006 นายจำรัส ต้นมะลิ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30007 สามล มีทรัพย์เจริญดี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30008 นางสิรัชชา รัตนปริญญาโชค บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30011 สมพร สุขเกษม บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30012 นายอดิศักดิ์ กระจังทอง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30013 คำภา สิงห์งอย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30014 นายชยาภัทร ลีเจริญวณิชย์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30015 นายบดินทร์ไกร พันธุ์ยิ้ม( หัวหน้าข่าว ไลฟ์สด ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30016 นายปุ้ม บุญศรัทธา บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30017 นายมงคล สังเกษคิด บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30018 นายสุรวงค์ สุกใส บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30019 นายทัศชัย สุวรรณเกิด บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30020

30021 นายศรีสุวรรณ อสุชิวะกำจร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30022 นายอิทธิพล หาโล๊ะ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30023 นายสุรศักดิ์ พิพัฒน์วารี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30024 ทององอาจ สุขษา บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30025 นายประจวบ ต่อพันธ์ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30026 นายมนัส ต่อพันธ์ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30027 นายเมือง ม่วงอาบ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30028 นายไพรจิตร นาวาศิริ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30030 นายอนุรักษ์ ปัทยาวัตต์ บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

30031 นายสุทธิพงษ์ พรพงษ์ไพศาล (บรรณาธิการข่าวสังคม) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30032 นายศุภเสฏฐ์ สุขก้อนทิพย์ (รองบรรณาธิการข่าวสังคม) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30033

30034 นายอภิสิทธิ์ ยศสกุล บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30037 สมหมาย เหล่ากลาง บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

30040 นายบุญชู สังข์สุวรรณ บัตรหมดอายุ 30 มีนาคม 2564

30041 นายภานุพงษ์ คงนคร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30042 นายคทายุทธ์ คงชนะ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30043 นายทองดี ภิรบรรณ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30044 นายสมบูรณ์ เกลี้ยงแสนเมือง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30045 นางสาวเนติยา ปุยแก้ว บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30046 นายสาคร จันโส บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30047 นายศิริศักดิ์ สีหะนัด บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30048 นายสมชาย พูลเพ็ญ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30049 นายกิตติศักดิ์ ทิพย์ดิษฐ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30050 นางสุรีย์ ทิพย์ดิษฐ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30051 นายไพศาล โกชิน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30052 นายนิพนธ์ ศิริมาลา บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30053 นายเผด็จ เฉลิมทิศ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30054 นายชัยชนะ ชลรินทร์ (กอง บก.) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30055 นายเดชา ศรีวรรณศิริ ( รองหัวหน้าข่าวอาชญากรรม) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

30056 นายเทียน เรสสูงเนิน บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30057 นายภากร จีนสีคง บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30058 นายสมพงษ์ ไกรธีรางกูร ( กองบรรณาธิการข่าว ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30059 นางน้ำอ้อย บริสุทธิ์ (หัวหน้าศูนย์ข่าวหนองจอก) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30060 น.ส.สุมาลี สีดำ (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวหนองจอก) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30061 น.ส.จินดารัตน์ เศวตวงศ์หิรัญบัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30062 นายอุดม ศรีใย บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30063 นายยรรยง สุวรรณวัฒน์ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30064 นายปัญญา พลยุทธ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30065 นายธนาเดช กุลฑลทอง บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2564

30066 จิรพงค์ สังเกษคิด บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2564

30067 นายณรงค์ศักดิ์ หิรัญหลวง (ผู้สื่อข่าวกีฬาและท่องเที่ยว) บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2564

30068 นายชุติเดช ม่วงใจรักษ์ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2565

30071 นางโชติกา ม่วงใจรักษ์ (รองบรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2565

30072 นายวิชาญ ชัยสุข บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30073 นายณัชพล แซ่โซ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30074 สมศักดิ์ เปรมเดช บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30075 นายวรรฒณพล ใหญ่สง่า บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30076 นายสรพงษ์ จตุเทน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30077 นายทัชชกร ปลื้มเนตร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30078 นางวาสนา สุขทั้งวงษ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30081 นายสมภพ โพธิ์ศรี บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30082 นายคงชลัฐ สว่างเรือง บัตรหมดอายุ 31 กันยายน 2564

30083 น.ส. ชลิดา อภิบาลภูธร (รองบรรณาธิการข่าวการเมือง) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30084 บุญชรัสมิ์ แซ่ชอง ( บรรณาธิการข่าวบันเทิง ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30085 กัญจน์ณภัส แซ่ชอง ( รองบรรณาธิการข่าวบันเทิง ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30086 ว่าที่ ร.ต. สมพร้อม เนินงาม บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30087 นายนิธิ สุทธิโก บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30088 นางสาวสุภาพร ปรางมาศ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30091 ดร.ปริญญา ไชยคำภา ( บรรณาธิการข่าวการเมือง) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30092 ดร.อนันต์ บุญสนอง ( บรรณาธิการกิจการพิเศษ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30093 นาย หรนกิบหลี วาหะรักษ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30094 นาย สยามประสาท ดูเบ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30095 น.ส.สุดาเดวี ดูเบ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30096 นายสมเกียรติ กาวี บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30097 นาย อภิชาติ พันธุ์หนองโพน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30098 นาย ประเสริฐ อุยทับโพธิ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

300101 Mr.LI, GUANGHAO (ที่ปรึกษา) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

300103 นายภานุเดช คำไทรแก้ว บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

300104 น.ส.จันทิมา สีห์รา บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

300105 นายเอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

300106 นายเจริญรัตน์ สุขรมย์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300107 นายนนท์วัฒน์ คำจวง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

300108 รศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤษานนท์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

300111 นายนพรัตน์ สร้อยอั้ว บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

300112 นายศุภกร คล้ายบ้านใหม่ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300113 นายประยสย์ โรจน์นำประทีป บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300114 นาย อัชฌา รู้ดี (รองหัวหน้าข่าวฝ่ายการเมือง) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

300115 นายหรนกิบหลี วาหะรักษ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300116 นายพีระพงศ์ ยอดดี บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300117 นางบัวจันทร์ ยอดดี บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300118 นายวัชรเมศอ์ ลิ้มจรัสสกูล บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

300119 นายสวัสดิ์ ศรีกัญญา บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2564

300121 นายอภิเดช กิจแต่ง บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

300122

300123 นายมงคล สุขรมย์ บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2564

300124 นายสุรงค์ กตัญญู บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2564

C 30125 นายวิทยา แสงจันทร์ ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม ที่อยู่ 13 ซอยบางแวก 69 แยก 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โทร

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

C 30126 น.ส.ฐิติรัตน์ สงวนไว้ ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม ที่อยู่ 15 ซอยบางแวก 69 แยก 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โทร

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

C 30127 นายธีระวงษ์ แจ้งสิน 152/1 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเซี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โทร

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

300128

300130 นายวิโรจน์ จงจิตร (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

300131 นายกิตติศักดิ์ ธิษณ์ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

300132 นางจิดาภา จันทะเสาร์ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2564

300133 นายวศิน ลาภกิตติวัฒนา บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2564

300134 นางศิริวรรณ จิรศักดาวุฒิ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2564

300135 นายวันชัย คำภา บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2564

300136 นายทวีศักดิ์ สิงหเสม (ที่ปรึกษา) บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2564

300137 นายกฤตภัค สว่างเรือง บัตรหมดอายุ 31 กันยายน 2564

300138 นายชวลิต โง้วตระกูล บัตรหมดอายุ 31 กันยายน 2564

300140 นายจักรภัทร รุ่งแสง บัตรหมดอายุ 31 กันยายน 2564

300141 นายปิยบุตร พรสี่ภาค บัตรหมดอายุ 31 กันยายน 2564

300142 นายณัฐวุฒิ มหาเรือนลาภ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

300152 นายสมพงษ์ โพธิ์ศรี บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300153 น.ส.มาลินี ศรีสว่าง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300154 น.ส ณัฐจิรา นาคฺฮวด วันหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300155 น.ส.น้องน้อย นาคทั่ง
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300156 น.ส.ดารัตร์ เส็งใหญ่ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300157 น.ส.อรพิน ศรีไชยวาน 1 2199 00226 45 0 บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

300228 น.ส.จุฑามณี จันทร์ต๊ะ บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

300230 นางบุญเริง มังอุ่ม บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

300231 นางสุพัตรา ปิติวัฒาลัย บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300232 นายวริทธิ์ธร จันทรสุนทร บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300233

300234 นายถาวร สุทธิประภา บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300235 น.ส.ณัฐญา มัทธุรี บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300236

300237

300238 น.ส.เปรมระพี โอษฐจันทนนท์ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300239 นายสุรพล วงษาสน บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300240 น.ส.อรพิน ศรีไชยวาน บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300241

300242

300243

300244

300245

300246

300247 นายปองวิชญ์ บัวหล้า บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300248 นางประมวล ศรีสาระ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300249 นายพิเชฐ จันทร์แจ่มล่า บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300250 นายเจริญไชย ยาทองไชย บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300251 นายสมปอง บุญเรืองศักดิ์ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

300252 นายสมชาย ยลไพบูลย์ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

300253 นายนวทรัพย์ นงค์พรหมมา บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

300254

300255 นายจีระ งามวงศ์น้อย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

///////////////////////////////// 1 ภาคเหนือ ///// จังหวัดเชียงราย ///// จังหวัดเชียงใหม่ ///// จังหวัดน่าน ///// จังหวัดพะเยา ///// จังหวัดแพร่ ///// จังหวัดแม่ฮ่องสอน ///// จังหวัดลำปาง ///// จังหวัดลำพูน ///// จังหวัดอุตรดิตถ์ //////

///// จังหวัดเชียงราย /////

1101 นายสุรชาติ ผิวแดง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

//// เชียงใหม่/////
10201

///// จังหวัดแพร่ /////

10501 ภูมิพันธ์ หาญขว้าง (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.แพร่ ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// จังหวัดน่าน /////

10301

////////////////////////////////////// 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ///// จังหวัดกาฬสินธุ์ ///// จังหวัดขอนแก่น ///// จังหวัดชัยภูมิ ///// จังหวัดนครพนม ///// จังหวัดนครราชสีมา ///// จังหวัดบึงกาฬ ///// จังหวัดบุรีรัมย์ ///// จังหวัดมหาสารคาม ///// จังหวัดมุกดาหาร ///// จังหวัดยโสธร ///// จังหวัดร้อยเอ็ด ///// จังหวัดเลย ///// จังหวัดสกลนคร ///// จังหวัดสุรินทร์ ///// จังหวัดศรีสะเกษ ///// จังหวัดหนองคาย ///// จังหวัดหนองบัวลำภู ///// จังหวัดอุดรธานี ///// จังหวัดอุบลราชธานี ///// จังหวัดอำนาจเจริญ /////

20001 นายศราวุต อ่อนทรวง หัวหน้าข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่

โทร

บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

B 2002 ไพรัช บุญชาญ รองหัวหน้าข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ 147 หมู่ 3 บ้านถ่อนคำหวด ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โทร 086 898 3405

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ /////

20101

///// จังหวัดชัยภูมิ /////

20301 สมศรี กองเงินนอก (หัวหน้าศูนย์ข่าวประจำ จ.ชัยภมิ)
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

20304

//// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครพนม ////

20401 นายเทพมนุน บุญปก (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครพนม) บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2564

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา /////

20501 นางปทิตตา พิมเสน (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครราชสีมา) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

20502 นายสุวิจักขณ์ สังข์วิลัย (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครราชสีมา) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

///// จังหวัดบึงกาฬ /////

20601 ชิตชัย จันมาลัย
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

///// จังหวัดมุกดาหาร /////

20901 นายไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด /////

21101 นายทองสุข แพรกลาง
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// จังหวัดสกลนคร /////

21301 นายจำเนียร อินธิราช (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.สกลนคร) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

21302

21303 นายศรีวิไล ศรีทอง
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

21304 น.ส.ศิรินภา สมทอง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

21305 นายอดุลย์ บุญชาญ บัตรหมดอายุ
30 เมษายน 2564

21306 นายสุริยา จันทร์โสดา บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

21307 นายวีระชัย ศรีเมือง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

21308 นายเสถียร วงศ์ไกรษร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุรินทร์ /////

21401

///// จังหวัดศรีสะเกษ /////

21501 กาเหว่า กุลเดช
บัตรหมดอายุ 15 มกราคม 2564

21502 นายสุขสันต์ ศุภศร บัตรหมดอายุ31 มีนาคม 2564

///// จังหวัดอุบลราชธานี /////

21901 ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

21902 นายกิตติภณ เรืองแสน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

21903 นายวันชัย ภูธร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

21904 นายปัญญา สุกใส บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

//////////////////////////////////

////// 3 ภาคกลาง ///// จังหวัดกำแพงเพชร ///// จังหวัดชัยนาท ///// จังหวัดนครนายก ///// จังหวัดนครปฐม ///// จังหวัดนครสวรรค์ ///// จังหวัดนนทบุรี ///// จังหวัดปทุมธานี ///// จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ///// จังหวัดพิจิตร ///// จังหวัดพิษณุโลก ///// จังหวัดเพชรบูรณ์ ///// จังหวัดลพบุรี ///// จังหวัดสมุทรปราการ ///// จังหวัดสมุทรสงคราม ///// จังหวัดสมุทรสาคร ///// จังหวัดสิงห์บุรี ///// จังหวัดสุโขทัย ///// จังหวัดสุพรรณบุรี ///// จังหวัดสระบุรี ///// จังหวัดอ่างทอง ///// จังหวัดอุทัยธานี

/////////จังหวัดชัยนาท////

30201 นายนพรุจ แก้วสกุณี บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

30202 น.ส.สุดารัตน์ บัวทองจันม บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2565

///// จังหวัดนครสวรรค์ /////

30504

///// ผู้สื่อข่าวนนทบุรี /////

30601 นายณรงค์พงศ์ สันกริชดุษฎี
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2564

30602 นายสาโรจน์ สว่างศรี (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.นนทบุรี) บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30605 นายกิจติพงค์ หีมหรูน บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

30606

30607 นายสมพล สุระสัจจะ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30608 นายพุฒิพัฒน์ วุฒิกุลธนโรจน์ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30604 นายชลิต ศรีประสงค์บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

/////จังหวัดปทุมธานี /////

30701

///// จังหวัดนครปฐม /////

30401 นายจิตรกร ศรีสำปทวน (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30402 นายฉลองชัย ร่มโพธิ์เงิน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30403 นายณัฐกร สุริยาวงษ์
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30404 นายมนัส วงษ์ธนู
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

30405 นายวิเชน ใหญ่ท้วม บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30406 น.ส.นัฐพร เส็งศรี บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2564

30407 นายชยน ธนถิรวรกุล บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2564

30408 นายอนุรักษ์ กองภู บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2564

30410 น.ส.ศรุชา งามศิลป์ บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2564

30411 นายนภาวุธ ฮาดนารี บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564 (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม)

30412 นายฉลองชัย ร่มโพธิ์เงิน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30413 ว่าที่ ร.ต.วิริทธิ์พล สุคันธปรีย์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30414 น.ส.นลินรัตน์ สุคันธปรีย์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /////

30801

30802 นายสัมพันธ์ โกมล บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

30803 นายจิตรตกร อยู่ดี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดพิจิตร /////

30901 นางกนกวรรณ รอดทนง (หัวหน้าศูนย์ข่าวประจำ จ.พิจิตร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30902 นายสุทีป ฟักนิล บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

30903 นายโชตินรินทร์ บุญอ้น
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// จังหวัดพิษณุโลก /////

31002///// จังหวัดเพชรบูรณ์ /////

31101 นายภูดิท เพ็งเรือง (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

31102 นางฐิติพร พรมปาน (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

31103 นายอัศวะเทพย์ เพ็งเรือง (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

///// จังหวัดลพบุรี /////

31201 นายสนอง แท่นสูงเนิน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// จังหวัดสมุทรปราการ /////

31301 นายสวง เที่ยงวัน (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดสมุทรปราการ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

31302 นานธนวัต นาคขำ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

31303 นายวาทิช ธนาวรัทนนท์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

31304 นายณภาดล ธนาวรัทนนท์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

31305 น.ส.หทัยกร รัตนวิเชียรฉาย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

31306 นายตรินัยน์ พัฒนารุ่งอโนทัย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

31307 น.ส.อัญมณี คงสินธ์ บัตรหมดอายุ31 ธันวาคม 2565

///// จังหวัดสมุทรสาคร//////

31501

31502 นายวิวัฒน์ พลหลา บัตรหมดอายุ 31 มิถุนายน 2564 ( หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดสมุทรสาคร )

31503

31504 นายพิศาล แสงทอง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

31505 นายปฐวี คำตา บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2564

///// จังหวัดสุพรรณบุรี /////

31801 นายสมชาย หอมหวล บัตรหมดอายุ 30 กรกฎาคม 2564

31802 นายนพดล ทับทองดี (หัวหน้าศูนย์ข่าวดอนกำยาน) บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2564

31803 นาย สุทัศน์ วงจันทร์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// จังหวัดสระบุรี /////

31901 นายชาญวิทย์ คำนวนวุฒ
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2564

31902 นายสมภพ พิมมะศร บัตรหมดอายุ31 ธันวาคม 2565

//////จังหวัดอ่างทอง/////

32001 นายเอกลักษณ์ ยอดขำ (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.อ่างทอง) บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2564

32002 น.ส.กุลพรรณ โค้วมณี (รองหัวหน้าศูนย์ข่าว จ.อ่างทอง) บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

32003 นายกิตติเชษฐ์ ศศิหิรัญกิตต์ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

32004 นายสังวาลย์ เยี่ยมทวี บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

////////////////////////////////// 4 ภาคตะวันออก ///// จังหวัดจันทบุรี ///// จังหวัดฉะเชิงเทรา ///// จังหวัดชลบุรี ///// จังหวัดตราด ///// จังหวัดปราจีนบุรี ///// จังหวัดระยอง ///// จังหวัดสระแก้ว

////////// หัวหน้าข่าวภาคตะวันออก /////

40001 นายชัชวาล ศิริปิ่น (หัวหน้าข่าวภาคตะวันออก)
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

40002 นายวีระกิตติ์ เต็งเก ( รองหัวหน้าข่าวภาคตะวันออก ) บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2565

///// จังหวัดจันทบุรี /////

40101 นายณัฐพงษ์ บังเกิด
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

//////จังหวัดฉะเชิงเทรา/////

40201 นายณัฐพงษ์ แนบสําโรง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี /////

40301 นายสุขสัณห์ บูราณ (หัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอสัตหีบ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

40302 น.ส.สุภาพัณณ์ บูราณ (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอสัตหีบ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

40303 นางสาวหทัยรัตน์ คันธศิริ
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

40304 นายฑนวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดชลบุรี) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

40305 มณีรัตน์ ชุมดี (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดชลบุรี) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

40307 นายมนตรี นะทีศรี ( รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดชลบุรี) บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

///// จังหวัดปราจีนบุรี /////

40501 นายอมร สุริวงศ์ (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดปราจีนบุรี)
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

40502 นายสุชิน ขำถวิล บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

40504

40505 นายนิรุธ รักษาพล
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2564

40506 นายกิตติ โปเดิม บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

40512 นายพัทธนันท์ กิตตินันท์วงศ์ ( ที่ปรึกษา ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

/////////////////////////////////////////////// 5 ภาคตะวันตก ///// จังหวัดกาญจนบุรี ///// จังหวัดตาก ///// จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ///// จังหวัดเพชรบุรี ///// จังหวัดราชบุรี /////

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด กาญจนบุรี /////50101

///// จังหวัดเพชรบุรี /////

50402 นางกาญจนา ศรีวรนารถ (บก. ข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

50403 นางนิภา รุจิรา
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2564

50404 นางวิไลวรรณ ชิระมณี (หัวหน้าข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

50405 นางสาวสุชัญญา คเชนทร
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2564

50506 นางกิ่งแก้ว เจียมวิจิตร
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2564

50507 นายกฤตษณภัทร บุญเปี่ยม บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

///// จังหวัดราชบุรี /////50507

////////////////////////////////// 6 ภาคใต้ ///// จังหวัดกระบี่ ///// จังหวัดชุมพร ///// จังหวัดตรัง ///// จังหวัดนครศรีธรรมราช ///// จังหวัดนราธิวาส ///// จังหวัดปัตตานี ///// จังหวัดพังงา ///// จังหวัดพัทลุง ///// จังหวัดภูเก็ต ///// จังหวัดระนอง ///// จังหวัดสตูล ///// จังหวัดสงขลา ///// จังหวัดสุราษฎร์ธานี ///// จังหวัดยะลา //////

//// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด กระบี่ /////60101

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชุมพร /////60201 นายมงคล ทองตุ๋ย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

60202

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช /////

60401///// จังหวัดภูเก็ต /////

60901

60902

///// จังหวัดสงขลา /////

61201 นายเสวียน หนูวิไล บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

61202 นายวิศณุพงษ์ พรหมชาติ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

///// จังหวัดสุราษฎร์ธานี /////

61301 นายณรงค์ชัย ชลารักษ์ (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

/////////////////////////////

///// หมายเหตุ ///// ข้อมูลข่าวสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรายชื่อของท่านที่ไม่ต่อบัตร บัตรของท่านอาจมีการหมดอายุเกิน 60 วัน ทางกองบรรณาธิการอาจมีการยกเลิกรายชื่อของท่านและ ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบสมบูรณ์

หากตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโดยตรงสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 092 525 7265 ,083 862 8635 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อทีมงานของหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ได้ทั่วประเทศ (หากไม่มีรายชื่อของท่าน สามารถติดต่อมาที่กองบรรณาธิการได้ เพื่อจัดทำรายชื่อของท่านเข้าสู่ระบบ)

///// กรณีบัตรหมดอายุแล้ว ให้รีบติดต่อกองบรรณาธิการเพื่อดำเนินการต่อบัตร ด้านหลังบัตรมีเบอร์ติดต่อ ( ภายใน 30 วัน หากไม่ต่ออายุ แล้วนำบัตรไปแอบอ้าง ทางกองบรรณาธิการจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด ) ทางกองบรรณาธิการไม่สามารถตรวจสอบ ว่าบัตรของท่านหมดอายุเมื่อไหร่ ท่านต้องตรวจสอบบัตรของท่านเอง /////

%d bloggers like this: