ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ ทั่วประเทศ

ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ ทั่วประเทศ

หนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ ใบอนุญาตเลขที่ สสช ๑๒๖/๒๕๕๘ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ISSN 2465 – 5201 นายธนธรณ์ รอดทนง บรรณาธิการ/ ผู้พิมพ์ /โฆษณา

///// ผู้อำนวยการบริหาร /////

อานนท์ แก้วมโนรมย์

/////รองผู้อำนวยการบริหาร /////

สุภาพร แพรบัว

///// ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว /////

นิด สายบุญ

///// รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว /////

ยุทธศักดิ์ นิ่มนวล

///// บรรณาธิการบริหาร /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// บรรณาธิการการตลาด /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// รองบรรณาธิการการตลาด /////

ธีรภรณ์ แสงเดช

///// บรรณาธิการเศรษฐกิจ /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// บรรณาธิการข่าวการเมือง /////

ดร.ปริญญา ไชยคำภา

///// บรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม /////

กาญจนา ศรีวรนารถ

///// รองบรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม /////

โชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์

///// บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม /////

อธินันท์ พรมหมื่นไวท์

///// รองบรรณาธิการข่าวอาชญากรรม /////

///// บรรณาธิการข่าว /////

ชนะ คำไทรแก้ว

///// รองบรรณาธิการข่าว /////

///// บรรณาธิการข่าวนครบาล /////

ทนง ทองตุ๋ย

///// บรรณาธิการข่าวสังคม /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// บรรณาธิการกิจการพิเศษ /////

ดร.อนันต์ บุญสนอง

///// บรรณาธิการข่าวบันเทิง /////

บุญชรัสมิ์ แซ่ชอง

///// รองบรรณาธิการข่าวบันเทิง /////

กัญจน์ณภัส แซ่ซอง

///// หัวหน้ากองบรรณาธิการ /////

ทนง ทองตุ๋ย

///// รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ /////

มณีรัตน์ ชุมดี

///// หัวหน้าข่าวอาชญากรรม /////

ปุ้ม บุญศรัทธา

///// รองหัวหน้าข่าวอาชญากรรม /////

นายเดชา ศรีวรรณศิริ

/////หัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ /////

มงคล สังเกษคิด

///// รองหัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ /////

ทัศชัย สุวรรณเกิด

///// หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// รองหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ /////

นายวรกร สมบูรณ์แบบ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2562

///// Art director (หัวหน้าควบคุมการผลิต) /////

ณรงค์ชชัย ตู้ศรีทอง

นายเดชา ศรีวรรณศิริ

////////////////////////////

///// รายชื่อสมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ทั่วประเทศ + รหัสประจำตัว /////

///// ส่วนกลาง /////

30002 นายชนะ คำไทรแก้ว ( บรรณาธิการข่าว ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30005 นายทนง ทองตุ๋ย ( บรรณาธิการข่าวนครบาล ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30006 นายจำรัส ต้นมะลิ
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30011 สมพร สุขเกษม
บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2562

30013 อดิศักดิ์ กระจังทอง
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2561

30015 คำภา สิงห์งอย
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30016 นายชยาภัทร ลีเจริญวณิชย์
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30017 นายมงคล สังเกษคิด
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30018 นายสุรวงค์ สุกใส
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30019 นายทัศชัย สุวรรณเกิด
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30020 นายวัชระ ธาระเขตต์ (บก.ข่าวอาชญากรรม)
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562 เกษียณตัวเอง หากเกิดอะไรขึ้นกองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

30021 นายศรีสุวรรณ อสุชิวะกำจร
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30022 นายอิทธิพล หาโล๊ะ
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30023 นายชูโชค ฤทธิ์นอก
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30024 ทององอาจ สุขษา
บัตรหมดอายุ 31 มกราคม 2562

30025 มณีรัตน์ ชุมดี ( รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ)
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2563

30026 สามล มีทรัพย์เจริญดี
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30030 นายอนุรักษ์ ปัทยาวัตต์
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2562

30031 นายปุ้ม บุญศรัทธา ( หัวหน้าข่าวอาชญากรรม)
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

30032 นายฤทธิพล เมืองพรหม
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30033 นายประจวบ ต่อพันธ์
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30034 นายอภิสิทธิ์ ยศสกุล
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30035 นายมนัส ต่อพันธุ์
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2562

30036 นายรุ่งโรจน์ วงธนู
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30037 พรชัย สินค้ำ
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2562
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

30038 ฉลอง หงษ์งาม
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30039 นายเมือง ม่วงอาบ
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30040 นายไพรจิตร นาวาศิริ
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30041 นายสมหมาย เหล่ากลาง
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2562

30042 นายภานุพงษ์ คงนคร
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30043 นายคทายุทธ์ คงชนะ
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30044 นายทองดี ภิรบรรณ์
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30045 นางสาวเนติยา ปุยแก้ว
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30046 นายสมบูรณ์ เกลี้ยงแสนเมือง
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30047 นายสาคร จันโส
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30048 นายศิริศักดิ์ สีหะนัด
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30049 นายสมชาย พูลเพ็ญ
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30050 นายกิตติศักดิ์ ทิพย์ดิษฐ์
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30051 นางสุรีย์ ทิพย์ดิษฐ์
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30052 นายไพศาล โกชิน
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30053 นายนิพนธ์ ศิริมาลา
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30054 นายเผด็จ เฉลิมทิศ
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30055 นายเดชา ศรีวรรณศิริ ( รองหัวหน้าข่าวอาชญากรรม)
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30056 นายเทียน เรสสูงเนิน
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30057 นายบัญญัติ โพธิวัต
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30058 นายอดิชาติ ชินบุตรานนท์
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30059 นายนวภัทร์ ไตรวัฒนวงษ์
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30060 นายมงคล เหล่าทับ
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30061 นายคงชลัฐ สว่างเรือง
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

30063 นายจำเนียร สมเสาร์
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

30064 นายกณภัทร อานุภาพภราดร
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

30066 นายชัยชนะ ชลรินทร์
บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2562

30067 นายสมศักดิ์ สัญญากฤษ์
บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2562

30068 นายภากร จีนสีคง
บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2562

30069 นางสาวสุมาลี สีดำ
บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2562

30070 นางสาวกฤตพร ศรีสะอาด
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30071 นางสาวจินดารัตน์ เศวตวงศ์หิรัญ
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30072 นายถาวร แดนวังเดิม
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30073 นายสุชาติ อารยะพันธ์
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30074 นายธัชกร อรุณสุรัตน์ภักดี
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30075 นางสาวชญานิษฐ์ แดนวังเดิม
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30076 นางสาววนิดา คูณศิริทรัพย์
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30077 นายทวิธา ชาน้อย
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30078 นายจิตรกร ศรีสำปทวน
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30079 นายชุติเดช ม่วงใจรักษ์
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30080 นางโชติกา ม่วงใจรักษ์
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30081 นายวิชาญ ชัยสุข
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30082 นายประยูร พงษาพัฒน์
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30083 น.ส.จิรวดี โอมคเณศนาคิน
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30084 บุญชรัสมิ์ แซ่ชอง ( บรรณาธิการข่าวบันเทิง )
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30085 กัญจน์ณภัส แซ่ชอง ( รองบรรณาธิการข่าวบันเทิง )
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30086 ว่าที่ ร.ต. สมพร้อม เนินงาม
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30087 นางน้ำอ้อย บริสุทธิ์
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30088 นางสาวสุภาพร ปรางมาศ
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30089 นายภูมิเทพ พลเดช
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30090 นายอธินันท์ พรมหมื่นไวท์ (บก. ข่าวอาชญากรรม) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30091 ดร.ปริญญา ไชยคำภา ( บรรณาธิการข่าวการเมือง)
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30092 ดร.อนันต์ บุญสนอง ( บรรณาธิการกิจการพิเศษ)
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30093 นายสมพงษ์ ไกรธีรางกูร ( กองบรรณาธิการข่าว )
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30094 นายบดินทร์ไกร พันธุ์ยิ้ม( หัวหน้าข่าว ไลฟ์สด )
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30095 นายบรรญัติ แสงภิรมย์
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30096 นายณรงค์ศักดิ์ หิรัญหลวง (ผู้สื่อข่าวกีฬาและ ท่องเที่ยว) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30097 นายธัชกร อรุณสุรัตน์ภักดี (ผอ.ฝ่ายข่าว) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30098 นางสาววรีภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี (รอง ผอ.ฝ่ายข่าว) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30099 นายบวร ทันดา บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

300100 นายธนาเดช กุลฑลทอง บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300101 นายวิกรม ปิติวัฒาลัย บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300102. นายสุรพงษ์ ตันยี่หงวน บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563นายสุรพงษ์ ตันยี่หงวน บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

300151 นายชาญชิด ลาสา
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

300191 นางสาวกรองทอง ศิริ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

300192 นายปิยบุตร พรสี่ภาค บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

300193 นายจักรภัทร รุ่งแสง บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2562

300194 นายภานุเดช คำไทรแก้ว
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300195 นายวิภาค จารัตน์
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300196 นายสหรัฐ ไวยโภคา
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

300197 นายประยสย์ โรจน์นำประทีป
บัตรหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2562


300198 นายนิธิ สุทธิโก
บัตรหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2562

300199 นายอุดม ศรีใย
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300200 นายธรรมนูญ หวังดี
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300201 นายคิด อุ่นญาติ
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300202 นายประมวล สีดาพันธ์
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300203 นายสวัสดิ์ ศรีกัญญา
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300205 นายกมล น้อยเจริญ
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300206 นายโกศล ลาวิรัตน์
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300207 นายอภิเดช กิจแต่ง
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300208 นายปัญญา พลยุทธ
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300209 นายยรรยง สุวรรณวัฒน์
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300210 นายภานุวัฒน์ มานุตร บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300211 นายประจลย์ พงษ์เสือ บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2563

300212 นายวิรุณ บุญสังข์ บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2563

300213 นายไกรสร เทียกันที บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300214 นายพรเทพ ด่านขุนทด บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300215 นายพงษ์เดช นนทนำ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300216 นางสาวธิษณามดี ใจดี บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300217 นายธีระยุทธ เสือโต บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300218 นายจรัส ติสามัด บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300219 นายวิเชษฐ์ ชุติลิมปชาติ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300220 นายมโนช ดาทอง บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300221 นายอนุศักดิ์ จันทเขตต์ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300222 นายก้องสุริยา ราไชย บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300223 นายสุดที ชมชาติ บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

300224 น.ส.สลักจิต ชื่นชม บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

300225 นายธีรยุทธ แก้ววงษา บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

300227 จิรพงค์ สังเกษคิด บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

300228 น.ส.จุฑามณี จันทร์ต๊ะ บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

300229 นายกันต์ธเนศน์ รอดพันธ์ บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

300230 นางบุญเริง มังอุ่ม บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300231 นางสุพัตรา ปิติวัฒาลัย บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300232 นายวริทธิ์ธร จันทรสุนทร บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300233 น.ส.เยาวเรศ ลาวิรัตน์ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300234 นายถาวร สุทธิประภา บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300235 น.ส.ณัฐญา มัทธุรี บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300236 นายเอกชัย รัตน์โยธิน บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

////////////////////////////

///// 1 ภาคเหนือ ///// จังหวัดเชียงราย ///// จังหวัดเชียงใหม่ ///// จังหวัดน่าน ///// จังหวัดพะเยา ///// จังหวัดแพร่ ///// จังหวัดแม่ฮ่องสอน ///// จังหวัดลำปาง ///// จังหวัดลำพูน ///// จังหวัดอุตรดิตถ์ /////

///// เชียงใหม่/////
10201 นายดวงจันทร์ ลังตาคำ ( หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่ )
บัตรหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2562

///// จังหวัดแพร่ /////

10501 ภูมิพันธ์ หาญขว้าง
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2563

///// จังหวัดน่าน /////

10301 นายมาลัย ภูธร
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

/////////////////////////////////

///// 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ///// จังหวัดกาฬสินธุ์ ///// จังหวัดขอนแก่น ///// จังหวัดชัยภูมิ ///// จังหวัดนครพนม ///// จังหวัดนครราชสีมา ///// จังหวัดบึงกาฬ ///// จังหวัดบุรีรัมย์ ///// จังหวัดมหาสารคาม ///// จังหวัดมุกดาหาร ///// จังหวัดยโสธร ///// จังหวัดร้อยเอ็ด ///// จังหวัดเลย ///// จังหวัดสกลนคร ///// จังหวัดสุรินทร์ ///// จังหวัดศรีสะเกษ ///// จังหวัดหนองคาย ///// จังหวัดหนองบัวลำภู ///// จังหวัดอุดรธานี ///// จังหวัดอุบลราชธานี ///// จังหวัดอำนาจเจริญ /////

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ /////

20101 นายประพันธุ์ ภูหนองโอง
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

///// จังหวัดชัยภูมิ /////

20303 สมศรี กองเงินนอก
บัตรหมดอายุ 15 มิถุนายน 2562

20304 นางชนิษฐาภัค พันธุ์พงศ์
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2562

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา /////

20501 นางปทิตตา พิมเสน (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครราชสีมา) บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

20502 นายสุวิจักขณ์ สังข์วิลัย (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครราชสีมา) บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

///// จังหวัดมุกดาหาร /////

20901 นายไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด /////

21101 นางฝ้าย สว่างวงศ์
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2562

21102 นายสนอง สว่างวงศ์
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2562

21103 นายทองสุข แพรกลาง
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

///// จังหวัดสกลนคร /////

21301 นายไพรัช บุญชาญ (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.สกลนคร)
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

21302 นายจำเนียร อินธิ(รองหัวหน้าศูนย์ข่าว จ.สกลนคร) บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

21305 อดุลย์ บุญชาญ บัตรหมดอายุ
31 มีนาคม 2563

21303 นายศรีวิไล ศรีทอง
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุรินทร์ /////

21401 นางสาวแก้วกัญญา คำนวณ
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2562

///// จังหวัดศรีสะเกษ /////

21501 กาเหว่า กุลเดช
บัตรหมดอายุ 15 มกราคม 2563

///// จังหวัดอุบลราชธานี /////

21901 ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

21902 นายสุดที ชมชาติ
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2562

21903 นายเหลื่อม ภูธร
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

////////////////////////////////////

//// 3 ภาคกลาง ///// จังหวัดกำแพงเพชร ///// จังหวัดชัยนาท ///// จังหวัดนครนายก ///// จังหวัดนครปฐม ///// จังหวัดนครสวรรค์ ///// จังหวัดนนทบุรี ///// จังหวัดปทุมธานี ///// จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ///// จังหวัดพิจิตร ///// จังหวัดพิษณุโลก ///// จังหวัดเพชรบูรณ์ ///// จังหวัดลพบุรี ///// จังหวัดสมุทรปราการ ///// จังหวัดสมุทรสงคราม ///// จังหวัดสมุทรสาคร ///// จังหวัดสิงห์บุรี ///// จังหวัดสุโขทัย ///// จังหวัดสุพรรณบุรี ///// จังหวัดสระบุรี ///// จังหวัดอ่างทอง ///// จังหวัดอุทัยธานี /////

///// จังหวัดนครสวรรค์ /////

30504 นายพนมศักดิ์ ห้วยทราย

///// ผู้สื่อข่าวนนทบุรี /////

30601 นายณรงค์พงศ์ สันกริชดุษฎี
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

30606 นายดำรง อัตถประดิษฐ์
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

30607 นายสมพล สุระสัจจะ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30608 นายพุฒิพัฒน์ วุฒิกุลธนโรจน์ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30617 นายสาโรจน์ สว่างศรี
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30618 นายวศิน ธนวัฒนนุกูล
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2561

30619 นายประดิษฐ์ เบญจปัก
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2561

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปทุมธานี /////

30701 นายณรงค์ศักดิ์ หิรัญหลวง
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2562

30714 นายสุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2561

30715 ว่าที่ ร.อ. อากร เสือตระกูลชัย
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2562

30716 นายชวนชิตร สิงห์โคตร
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2562

30717 นายดำรงณ์ นูระบ๊าฟ
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

30718 นายธนาวุฒิ อยู่สุภาพ
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

30719 นายนิวัติ อิศรางกูร ณ อยุธยา
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

30720 นายโนรี ดอนจำลอง
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

30721 นางธญพร อยู่สุภาพ
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

30722 นายมงคล ศิลาสลุง
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

30723 นายสมยศ แสงมณี
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

///// จังหวัดนครปฐม /////

30401 นาย สุรศักดิ์ โภไคยอภิรักษ์
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2562

30402 นายชัยยงค์ สุสัณพูลทอง
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 25562

30403 นายณัฐกร สุริยาวงษ์
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30407 นายมนัส วงษ์ธนู  บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30408 นายวิษณุ จันทร์ดี  บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

30409 นายธนพัต  โสทน    บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

30410 นายเด่นชายเดียว  นิลพลอย   บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

30415 นายวิเชน ใหญ่ท้วม
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

///// จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /////

30801 นายอินทัช เอี่ยมโต
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30802 นายสัมพันธ์ โกมล บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

30803 นายจิตรตกร อยู่ดี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดพิจิตร /////

30901 นายสำเริง สุดแก้ว
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30902 นางกนกวรรณ รอดทนง
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

///// จังหวัดพิษณุโลก /////

31002 นายปราณีต พาธูปทอง
บัตรหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2561

///// จังหวัดเพชรบูรณ์ /////

31101 นายเสน่ห์ โทเพชร (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

31102 นางฐิติพร พรมปาน (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

31103 นายอัศวะเทพย์ เพ็งเรือง (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

///// จังหวัดลพบุรี /////

31201 นายวรเดช วิบุญกุล

บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2562

///// จังหวัดสมุทรปราการ /////

31303 นางสาวธิดารัตน์ สำโรงทอง
บัตรหมดอายุ 15 กรกฎาคม 2561

31304 นายธนวัฒน์ ก้อนมณี
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2561

31305 นางสาวญาณิศา มาลาศรี
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2561

31306 นายวาทิช ธนาวรัทนนท์
บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2561

///// จังหวัดสมุทรสาคร//////

31501 นายโชตินรินทร์ บุญอ้น
บัตรหมดอายุ 31 มกราคม 2563

31502 นายวิวัฒน์ พลหลา บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563 ( หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดสมุทรสาคร )

31503 นายกัณนธิป กลีบอุบล
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

///// จังหวัดสุพรรณบุรี /////

31802 นายวรชัย จำปานิล
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

///// จังหวัดสระบุรี /////

31901 นายชาญวิทย์ คำนวนวุฒ
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

//////จังหวัดอ่างทอง/////

32001 นายเอกลักษณ์ ยอดขำ (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.อ่างทอง) บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

32002 น.ส.กุลพรรณ โค้วมณี (รองหัวหน้าศูนย์ข่าว จ.อ่างทอง) บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

32003 นายกิตติเชษฐ์ ศศิหิรัญกิตต์ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

32004 นายสังวาลย์ เยี่ยมทวี บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

/////////////////////////////

///// 4 ภาคตะวันออก ///// จังหวัดจันทบุรี ///// จังหวัดฉะเชิงเทรา ///// จังหวัดชลบุรี ///// จังหวัดตราด ///// จังหวัดปราจีนบุรี ///// จังหวัดระยอง ///// จังหวัดสระแก้ว /////

///// หัวหน้าข่าวภาคตะวันออก /////

40001 นายชัชวาล ศิริปิ่น (หัวหน้าข่าวภาคตะวันออก)
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

40002 นายวีระกิตติ์ เต็งเก ( รองหัวหน้าข่าวภาคตะวันออก & หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดปราจีนบุรี ) บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

///// จังหวัดจันทบุรี /////

40101 นายณัฐพงษ์ บังเกิด
บัตรหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2562

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี /////

40204 นางสาวทวีทรัพย์ บุญยงค์

40205 นายอุกฤษฎ์ นนทเกษ

40303 นางสาวหทัยรัตน์ คันธศิริ
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

40304 นายขวัญชัย เอี่ยมศรี
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

40306 นายฑนวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดชลบุรี) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

40307 นายมนตรี นะทีศรี ( รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดชลบุรี) บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

///// จังหวัดปราจีนบุรี /////

40501 นายวินัย จันทร์เจริญ
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

40502 นายสุชิน ขำถวิล บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

40504 นายอมร สุริวงศ์
บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2562

40505 นายสายัณห์ กางกิจ
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2561

40506 นายอนุชา สีเหมือย
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2561

40512 นายพัทธนันท์ กิตตินันท์วงศ์ ( ที่ปรึกษา ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2561

40513 นายนิรุธ รักษาพล
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

//////////////////////////////////////////

///// 5 ภาคตะวันตก ///// จังหวัดกาญจนบุรี ///// จังหวัดตาก ///// จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ///// จังหวัดเพชรบุรี ///// จังหวัดราชบุรี /////

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด กาญจนบุรี /////

///// จังหวัดเพชรบุรี /////

50402 นางกาญจนา ศรีวรนารถ (บก. ข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2562

50403 นางนิภา รุจิรา
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2562

50404 นางวิไลวรรณ ชิระมณี (หัวหน้าข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2562

50405 นางสาวสุชัญญา คเชนทร
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2562

50506 นางกิ่งแก้ว เจียมวิจิตร
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2562

///// จังหวัดราชบุรี /////

50507 นายสุขสันต์ สนับแน่น
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2562

/////////////////////////////

///// 6 ภาคใต้ ///// จังหวัดกระบี่ ///// จังหวัดชุมพร ///// จังหวัดตรัง ///// จังหวัดนครศรีธรรมราช ///// จังหวัดนราธิวาส ///// จังหวัดปัตตานี ///// จังหวัดพังงา ///// จังหวัดพัทลุง ///// จังหวัดภูเก็ต ///// จังหวัดระนอง ///// จังหวัดสตูล ///// จังหวัดสงขลา ///// จังหวัดสุราษฎร์ธานี ///// จังหวัดยะลา /////

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด กระบี่ /////

60101 ชิตชัย จันมาลัย
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชุมพร /////

60201 นายมงคล ทองตุ๋ย

60202 นายธนวรรช ล่องลือฤทธิ์

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช /////

60401 นายปัญญาวัฒน์ การะเวช

///// จังหวัดภูเก็ต /////

60901 นายชัยมงคล สุวรรณวงค์
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2562

60902 นายสยาม ใสคำ
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2562

///// จังหวัดสงขลา /////

61201 นายศิริโชค รัตนศรีพราหมณ์
บัตรหมดอายุ 15 กรกฎาคม 2561

///// จังหวัดสุราษฎร์ธานี /////

61301 นายณรงค์ชัย ชลารักษ์
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2562

/////////////////////////////

///// หมายเหตุ ///// ข้อมูลข่าวสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรายชื่อของท่านที่ไม่ต่อบัตร บัตรของท่านอาจมีการหมดอายุเกิน 60 วัน ทางกองบรรณาธิการอาจมีการยกเลิกรายชื่อของท่านและ ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบสมบูรณ์
หากเช็ครายละเอียดข้อมูลโดยตรงสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 080 459 8588 , 092 525 7265 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อทีมงานของหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ได้ทั่วประเทศ( หากไม่มีรายชื่อของท่าน สามารถติดต่อมาที่กองบรรณาธิการได้ เพื่อจัดทำรายชื่อของท่านเข้าสู่ระบบ)

///// กรณีบัตรหมดอายุแล้ว( ภายใน 45 วัน หากไม่ต่ออายุ แล้วนำบัตรไปแอบอ้าง ทางกองบรรณาธิการจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด ) ทางกองบรรณาธิการไม่สามารถตรวจสอบ ว่าบัตรของท่านหมดอายุเมื่อไหร่ ท่านต้องตรวจสอบบัตรของท่านเอง /////