ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ ทั่วประเทศ

ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ ทั่วประเทศ

หนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ ใบอนุญาตเลขที่ สสช ๑๒๖/๒๕๕๘ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ISSN 2465 – 5201 นายธนธรณ์ รอดทนง บรรณาธิการ/ ผู้พิมพ์ /โฆษณา

///// ผู้อำนวยการบริหาร /////

อานนท์ แก้วมโนรมย์

/////รองผู้อำนวยการบริหาร /////

สุภาพร แพรบัว

///// ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว /////

นิด สายบุญ

///// รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว /////

ยุทธศักดิ์ นิ่มนวล

///// บรรณาธิการบริหาร /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// บรรณาธิการการตลาด /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// รองบรรณาธิการการตลาด /////

ธีรภรณ์ แสงเดช

///// บรรณาธิการเศรษฐกิจ /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// บรรณาธิการข่าวการเมือง /////

ดร.ปริญญา ไชยคำภา

///// บรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม /////

กาญจนา ศรีวรนารถ

///// รองบรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม /////

โชติกา ม่วงใจรักษ์

///// บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม /////

อธินันท์ พรมหมื่นไวท์

///// รองบรรณาธิการข่าวอาชญากรรม /////

เนติยา ปุยแก้ว

///// บรรณาธิการข่าว /////

ชนะ คำไทรแก้ว

///// รองบรรณาธิการข่าว /////

///// บรรณาธิการข่าวนครบาล /////

ทนง ทองตุ๋ย

///// บรรณาธิการข่าวสังคม //////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// บรรณาธิการกิจการพิเศษ /////

ดร.อนันต์ บุญสนอง

///// บรรณาธิการข่าวบันเทิง /////

บุญชรัสมิ์ แซ่ชอง

///// รองบรรณาธิการข่าวบันเทิง /////

กัญจน์ณภัส แซ่ซอง

///// หัวหน้ากองบรรณาธิการ /////

ทนง ทองตุ๋ย

///// รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ /////

มณีรัตน์ ชุมดี

///// หัวหน้าข่าวอาชญากรรม /////

ปุ้ม บุญศรัทธา

///// รองหัวหน้าข่าวอาชญากรรม /////

นายเดชา ศรีวรรณศิริ

/////หัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ /////

มงคล สังเกษคิด

///// รองหัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ /////

ทัศชัย สุวรรณเกิด

///// หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// รองหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ /////

///// Art director (หัวหน้าควบคุมการผลิต) /////

ณรงค์ชชัย ตู้ศรีทอง

นายเดชา ศรีวรรณศิริ

////////////////////////////

///// รายชื่อสมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ทั่วประเทศ + รหัสประจำตัว /////

///// ส่วนกลาง /////

30001 นายธนธรณ์ รอดทนง (บก.บริหาร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30002 นายชนะ คำไทรแก้ว ( บรรณาธิการข่าว ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30003 นายอานนท์ แก้วมโนรมย์ (ผอ.บริหาร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30004 น.ส.สุภาพร แพบัว (รอง ผอ.บริหาร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30005 นายทนง ทองตุ๋ย ( บรรณาธิการข่าวนครบาล ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30006 นายจำรัส ต้นมะลิ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30007

30008

30009

30010

30011 สมพร สุขเกษม บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

30012

30013 อดิศักดิ์ กระจังทอง บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30014

30015 คำภา สิงห์งอย บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30016 นายชยาภัทร ลีเจริญวณิชย์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30017 นายมงคล สังเกษคิด บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30018 นายสุรวงค์ สุกใส บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30019 นายทัศชัย สุวรรณเกิด บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30020

30021 นายศรีสุวรรณ อสุชิวะกำจร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30022 นายอิทธิพล หาโล๊ะ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30023 นายชูโชค ฤทธิ์นอก บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30024 ทององอาจ สุขษา บัตรหมดอายุ 31 มกราคม 2562

30025 มณีรัตน์ ชุมดี ( รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ) บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2563

30026 สามล มีทรัพย์เจริญดี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30027

30028

30029

30030 นายอนุรักษ์ ปัทยาวัตต์ บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2562

30031 นายปุ้ม บุญศรัทธา ( หัวหน้าข่าวอาชญากรรม) บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

30032 นายฤทธิพล เมืองพรหม บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30033 นายประจวบ ต่อพันธ์ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30034 นายอภิสิทธิ์ ยศสกุล บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30035 นายมนัส ต่อพันธุ์ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2562

30036 นายรุ่งโรจน์ วงธนู บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30037

30038 ฉลอง หงษ์งาม บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30039 นายเมือง ม่วงอาบ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30040 นายไพรจิตร นาวาศิริ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30041 นายภานุพงษ์ คงนคร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30042 นายคทายุทธ์ คงชนะ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30043 นายทองดี ภิรบรรณ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30044 นายสมบูรณ์ เกลี้ยงแสนเมือง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30045 นางสาวเนติยา ปุยแก้ว บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30046 นายสาคร จันโส บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30047 นายศิริศักดิ์ สีหะนัด บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30048 นายสมชาย พูลเพ็ญ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30049 นายกิตติศักดิ์ ทิพย์ดิษฐ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30050 นางสุรีย์ ทิพย์ดิษฐ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30051 นายไพศาล โกชิน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30052 นายนิพนธ์ ศิริมาลา บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30053 นายเผด็จ เฉลิมทิศ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30054 นายชัยชนะ ชลรินทร์ (กอง บก.) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30055 นายเดชา ศรีวรรณศิริ ( รองหัวหน้าข่าวอาชญากรรม) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30056 นายเทียน เรสสูงเนิน บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30057 นายภากร จีนสีคง บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30058

30059

30060

30061

30062

30063

30064

30065

30066

30067 นายสมศักดิ์ สัญญากฤษ์ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2562

30068

30069 นางสาวสุมาลี สีดำ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2562

30070 นางสาวกฤตพร ศรีสะอาด บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30071 นางสาวจินดารัตน์ เศวตวงศ์หิรัญ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30072 นายถาวร แดนวังเดิม บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30073 นายสุชาติ อารยะพันธ์ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30074 นายธัชกร อรุณสุรัตน์ภักดี บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30075 นางสาวชญานิษฐ์ แดนวังเดิม บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30076 นางสาววนิดา คูณศิริทรัพย์ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30077 นายทวิธา ชาน้อย บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30078 นายจิตรกร ศรีสำปทวน บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30079 นายชุติเดช ม่วงใจรักษ์ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

30080 นางโชติกา ม่วงใจรักษ์ (รองบรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

30081 นายวิชาญ ชัยสุข บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

30082 นายประยูร พงษาพัฒน์ บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30083 น.ส.จิรวดี โอมคเณศนาคิน บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30084 บุญชรัสมิ์ แซ่ชอง ( บรรณาธิการข่าวบันเทิง ) บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30085 กัญจน์ณภัส แซ่ชอง ( รองบรรณาธิการข่าวบันเทิง ) บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30086 ว่าที่ ร.ต. สมพร้อม เนินงาม บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30087 นางน้ำอ้อย บริสุทธิ์ บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30088 นางสาวสุภาพร ปรางมาศ บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30089 นายภูมิเทพ พลเดช บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30090 นายอธินันท์ พรมหมื่นไวท์ (บก. ข่าวอาชญากรรม) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30091 ดร.ปริญญา ไชยคำภา ( บรรณาธิการข่าวการเมือง) บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30092 ดร.อนันต์ บุญสนอง ( บรรณาธิการกิจการพิเศษ) บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

30093 นายสมพงษ์ ไกรธีรางกูร ( กองบรรณาธิการข่าว ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30094 นายบดินทร์ไกร พันธุ์ยิ้ม( หัวหน้าข่าว ไลฟ์สด ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30095 นายบรรญัติ แสงภิรมย์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30096 นายณรงค์ศักดิ์ หิรัญหลวง (ผู้สื่อข่าวกีฬาและ ท่องเที่ยว) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30097 นายธัชกร อรุณสุรัตน์ภักดี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30098 นางสาววรีภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30099 นายบวร ทันดา บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

300100 นายธนาเดช กุลฑลทอง บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300101 นายวิกรม ปิติวัฒาลัย บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300102. นายสุรพงษ์ ตันยี่หงวน บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

300103 นายภานุเดช คำไทรแก้ว บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300104

300105

300106

300107

300108

300109

300110

300111

300112

300113

300114

300115

300116

300117

300118

300119

300120

300121

300122

300123

300124

300125

300126

300127

300128

300129

300130

300131

300132

300133

300134

300135

300136

300137

300138

300139

300140

300141

300142

300143

300144

300145

300146

300147

300148

300149

300150

300151 นายชาญชิด ลาสา บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

300152

300153

300154

300155

300156

300157

300158

300159

300160

300161

300162

300163

300164

300165

300166

300167

300168

300169

300170

300171

300172

300173

300174

300175

300176

300177

300178

300179

300180

300181

300182

300183

300184

300185

300186

300187

300188

300189

300190

300191

300192

300193

300194

300195 นายวิภาค จารัตน์ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300196 นายสหรัฐ ไวยโภคา บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

300197 นายประยสย์ โรจน์นำประทีป บัตรหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2562


300198 นายนิธิ สุทธิโก บัตรหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2562

300199 นายอุดม ศรีใย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300200 นายธรรมนูญ หวังดี บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300201 นายคิด อุ่นญาติ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300202 นายประมวล สีดาพันธ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300203 นายสวัสดิ์ ศรีกัญญา บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300205 นายกมล น้อยเจริญ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300206 นายโกศล ลาวิรัตน์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300207 นายอภิเดช กิจแต่ง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300208 นายปัญญา พลยุทธ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300209 นายยรรยง สุวรรณวัฒน์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

300210 นายภานุวัฒน์ มานุตร บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300211 นายประจลย์ พงษ์เสือ บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2563

300212 นายวิรุณ บุญสังข์ บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2563

300213 นายไกรสร เทียกันที บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300214 นายพรเทพ ด่านขุนทด บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300215 นายพงษ์เดช นนทนำ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300216 นางสาวธิษณามดี ใจดี บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300217 นายธีระยุทธ เสือโต บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300218 นายจรัส ติสามัด บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300219 นายวิเชษฐ์ ชุติลิมปชาติ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300220 นายมโนช ดาทอง บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300221 นายอนุศักดิ์ จันทเขตต์ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300222 นายก้องสุริยา ราไชย บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2562

300223 นายสุดที ชมชาติ บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

300224 น.ส.สลักจิต ชื่นชม บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

300225 นายธีรยุทธ แก้ววงษา บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

300227 จิรพงค์ สังเกษคิด บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

300228 น.ส.จุฑามณี จันทร์ต๊ะ บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

300229 นายกันต์ธเนศน์ รอดพันธ์ บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

300230 นางบุญเริง มังอุ่ม บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300231 นางสุพัตรา ปิติวัฒาลัย บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300232 นายวริทธิ์ธร จันทรสุนทร บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300233 น.ส.เยาวเรศ ลาวิรัตน์ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300234 นายถาวร สุทธิประภา บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300235 น.ส.ณัฐญา มัทธุรี บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300236 นายเอกชัย รัตน์โยธิน บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300237 นายณัชพล แซ่โซ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300238 น.ส.เปรมระพี โอษฐจันทนนท์ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300239 นายสุรพล วงษาสน บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300240 น.ส.อรพิน ศรีไชยวาน บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300241 นายสมภพ โพธิ์ศรี บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300242 น.ส.มาลินี ศรีสว่าง บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300243 นายสมศักดิ เปรมเดช บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300244 นายสมพงษ์ โพธิ์ศรี บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300245 น.ส.ดารัตร์ เส็งใหญ่ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300246 น.ส. น้องน้อย นาคทั่ง บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300247 นายปองวิชญ์ บัวหล้า บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300248 นางประมวล ศรีสาระ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300249 นายพิเชฐ จันทร์แจ่มล่า บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300250 นายเจริญไชย ยาทองไชย บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300251 นายสมปอง บุญเรืองศักดิ์ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

300252 นายสมชาย ยลไพบูลย์ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

300253 นายนวทรัพย์ นงค์พรหมมา บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

300254 นางสิรัชชา รัตนปริญญาโชค บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

////////////////////////////

///// 1 ภาคเหนือ ///// จังหวัดเชียงราย ///// จังหวัดเชียงใหม่ ///// จังหวัดน่าน ///// จังหวัดพะเยา ///// จังหวัดแพร่ ///// จังหวัดแม่ฮ่องสอน ///// จังหวัดลำปาง ///// จังหวัดลำพูน ///// จังหวัดอุตรดิตถ์ /////

///// เชียงใหม่/////
10201 นายดวงจันทร์ ลังตาคำ ( หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่ )
บัตรหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2562

///// จังหวัดแพร่ /////

10501 ภูมิพันธ์ หาญขว้าง บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2563

///// จังหวัดน่าน /////

10301 นายมาลัย ภูธร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

/////////////////////////////////

///// 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ///// จังหวัดกาฬสินธุ์ ///// จังหวัดขอนแก่น ///// จังหวัดชัยภูมิ ///// จังหวัดนครพนม ///// จังหวัดนครราชสีมา ///// จังหวัดบึงกาฬ ///// จังหวัดบุรีรัมย์ ///// จังหวัดมหาสารคาม ///// จังหวัดมุกดาหาร ///// จังหวัดยโสธร ///// จังหวัดร้อยเอ็ด ///// จังหวัดเลย ///// จังหวัดสกลนคร ///// จังหวัดสุรินทร์ ///// จังหวัดศรีสะเกษ ///// จังหวัดหนองคาย ///// จังหวัดหนองบัวลำภู ///// จังหวัดอุดรธานี ///// จังหวัดอุบลราชธานี ///// จังหวัดอำนาจเจริญ /////

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ /////

20101 นายประพันธุ์ ภูหนองโอง
บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2562

///// จังหวัดชัยภูมิ /////

20301 สมศรี กองเงินนอก (หัวหน้าศูนย์ข่าวประจำ จ.ชัยภมิ)
บัตรหมดอายุ 15 มิถุนายน 2563

20304

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา /////

20501 นางปทิตตา พิมเสน (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครราชสีมา) บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

20502 นายสุวิจักขณ์ สังข์วิลัย (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครราชสีมา) บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

///// จังหวัดมุกดาหาร /////

20901 นายไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด /////

21101

21102

21103 นายทองสุข แพรกลาง
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

///// จังหวัดสกลนคร /////

21301 นายไพรัช บุญชาญ (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.สกลนคร)
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

21302 นายจำเนียร อินธิ(รองหัวหน้าศูนย์ข่าว จ.สกลนคร) บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

21305 อดุลย์ บุญชาญ บัตรหมดอายุ
31 มีนาคม 2563

21303 นายศรีวิไล ศรีทอง
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

21304 น.ส.ศิรินภา สมทอง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุรินทร์ /////

21401

///// จังหวัดศรีสะเกษ /////

21501 กาเหว่า กุลเดช
บัตรหมดอายุ 15 มกราคม 2563

///// จังหวัดอุบลราชธานี /////

21901 ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

21902 นายกิตติภณ เรืองแสน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

21903

////////////////////////////////////

//// 3 ภาคกลาง ///// จังหวัดกำแพงเพชร ///// จังหวัดชัยนาท ///// จังหวัดนครนายก ///// จังหวัดนครปฐม ///// จังหวัดนครสวรรค์ ///// จังหวัดนนทบุรี ///// จังหวัดปทุมธานี ///// จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ///// จังหวัดพิจิตร ///// จังหวัดพิษณุโลก ///// จังหวัดเพชรบูรณ์ ///// จังหวัดลพบุรี ///// จังหวัดสมุทรปราการ ///// จังหวัดสมุทรสงคราม ///// จังหวัดสมุทรสาคร ///// จังหวัดสิงห์บุรี ///// จังหวัดสุโขทัย ///// จังหวัดสุพรรณบุรี ///// จังหวัดสระบุรี ///// จังหวัดอ่างทอง ///// จังหวัดอุทัยธานี /////

///// จังหวัดนครสวรรค์ /////

30504

///// ผู้สื่อข่าวนนทบุรี /////

30601 นายณรงค์พงศ์ สันกริชดุษฎี
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

30602 นายสาโรจน์ สว่างศรี (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.นนทบุรี) บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30605 นายกิจติพงค์ หีมหรูน บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

30606

30607 นายสมพล สุระสัจจะ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30608 นายพุฒิพัฒน์ วุฒิกุลธนโรจน์ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30617

30618

30619

/////จังหวัดปทุมธานี /////

30701

30714

30715

30716

30717

30718

30719

30720

30721

30722

30723

///// จังหวัดนครปฐม /////

30401 นายจิตรกร ศรีสำปทวน (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30402 นายฉลองชัย ร่มโพธิ์เงิน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30403 นายณัฐกร สุริยาวงษ์
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30407 นายมนัส วงษ์ธนู
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

30412

30413

30414

30415 นายวิเชน ใหญ่ท้วม
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

///// จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /////

30801 นายอินทัช เอี่ยมโต
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

30802 นายสัมพันธ์ โกมล บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

30803 นายจิตรตกร อยู่ดี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดพิจิตร /////

30901 นางกนกวรรณ รอดทนง (หัวหน้าศูนย์ข่าวประจำ จ.พิจิตร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30902 นายสุทีป ฟักนิล บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

///// จังหวัดพิษณุโลก /////

31002

///// จังหวัดเพชรบูรณ์ /////

31101 นายเสน่ห์ โทเพชร (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

31102 นางฐิติพร พรมปาน (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

31103 นายอัศวะเทพย์ เพ็งเรือง (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

///// จังหวัดลพบุรี /////

31201

///// จังหวัดสมุทรปราการ /////

31301

31302

31303

31304

31305

31306

31307 น.ส.แสงเดือน กาญจน์คณาสิน บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

///// จังหวัดสมุทรสาคร//////

31501 นายโชตินรินทร์ บุญอ้น
บัตรหมดอายุ 31 มกราคม 2563

31502 นายวิวัฒน์ พลหลา บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563 ( หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดสมุทรสาคร )

31503 นายกัณนธิป กลีบอุบล
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

///// จังหวัดสุพรรณบุรี /////

31802 นายวรชัย จำปานิล
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

///// จังหวัดสระบุรี /////

31901 นายชาญวิทย์ คำนวนวุฒ
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

31905 นางนิด สายบุญ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

31906 นายยุทธศักดิ์ นิ่มนวล บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

//////จังหวัดอ่างทอง/////

32001 นายเอกลักษณ์ ยอดขำ (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.อ่างทอง) บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

32002 น.ส.กุลพรรณ โค้วมณี (รองหัวหน้าศูนย์ข่าว จ.อ่างทอง) บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

32003 นายกิตติเชษฐ์ ศศิหิรัญกิตต์ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

32004 นายสังวาลย์ เยี่ยมทวี บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

/////////////////////////////

///// 4 ภาคตะวันออก ///// จังหวัดจันทบุรี ///// จังหวัดฉะเชิงเทรา ///// จังหวัดชลบุรี ///// จังหวัดตราด ///// จังหวัดปราจีนบุรี ///// จังหวัดระยอง ///// จังหวัดสระแก้ว /////

///// หัวหน้าข่าวภาคตะวันออก /////

40001 นายชัชวาล ศิริปิ่น (หัวหน้าข่าวภาคตะวันออก)
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

40002 นายวีระกิตติ์ เต็งเก ( รองหัวหน้าข่าวภาคตะวันออก & หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดปราจีนบุรี ) บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

///// จังหวัดจันทบุรี /////

40101 นายณัฐพงษ์ บังเกิด
บัตรหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2562

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี /////

40204

40205

40303 นางสาวหทัยรัตน์ คันธศิริ
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

40304 นายขวัญชัย เอี่ยมศรี
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

40306 นายฑนวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดชลบุรี) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

40307 นายมนตรี นะทีศรี ( รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดชลบุรี) บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

///// จังหวัดปราจีนบุรี /////

40501

40502 นายสุชิน ขำถวิล บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

40504 นายอมร สุริวงศ์
บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

40505

40506

40512 นายพัทธนันท์ กิตตินันท์วงศ์ ( ที่ปรึกษา ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

40513 นายนิรุธ รักษาพล
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2562

//////////////////////////////////////////

///// 5 ภาคตะวันตก ///// จังหวัดกาญจนบุรี ///// จังหวัดตาก ///// จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ///// จังหวัดเพชรบุรี ///// จังหวัดราชบุรี /////

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด กาญจนบุรี /////

50101

///// จังหวัดเพชรบุรี /////

50402 นางกาญจนา ศรีวรนารถ (บก. ข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2563

50403 นางนิภา รุจิรา
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

50404 นางวิไลวรรณ ชิระมณี (หัวหน้าข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2563

50405 นางสาวสุชัญญา คเชนทร
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

50506 นางกิ่งแก้ว เจียมวิจิตร
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

///// จังหวัดราชบุรี /////

50507

/////////////////////////////

///// 6 ภาคใต้ ///// จังหวัดกระบี่ ///// จังหวัดชุมพร ///// จังหวัดตรัง ///// จังหวัดนครศรีธรรมราช ///// จังหวัดนราธิวาส ///// จังหวัดปัตตานี ///// จังหวัดพังงา ///// จังหวัดพัทลุง ///// จังหวัดภูเก็ต ///// จังหวัดระนอง ///// จังหวัดสตูล ///// จังหวัดสงขลา ///// จังหวัดสุราษฎร์ธานี ///// จังหวัดยะลา /////

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด กระบี่ /////

60101 ชิตชัย จันมาลัย
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชุมพร /////

60201 นายมงคล ทองตุ๋ย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

60202 นายธนวรรช ล่องลือฤทธิ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช /////

60401 นายปัญญาวัฒน์ การะเวช บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562

///// จังหวัดภูเก็ต /////

60901

60902

///// จังหวัดสงขลา /////

61201

///// จังหวัดสุราษฎร์ธานี /////

61301 นายณรงค์ชัย ชลารักษ์ (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

/////////////////////////////

///// หมายเหตุ ///// ข้อมูลข่าวสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรายชื่อของท่านที่ไม่ต่อบัตร บัตรของท่านอาจมีการหมดอายุเกิน 60 วัน ทางกองบรรณาธิการอาจมีการยกเลิกรายชื่อของท่านและ ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบสมบูรณ์

หากตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโดยตรงสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 080 459 8588 , 092 525 7265 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อทีมงานของหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ได้ทั่วประเทศ (หากไม่มีรายชื่อของท่าน สามารถติดต่อมาที่กองบรรณาธิการได้ เพื่อจัดทำรายชื่อของท่านเข้าสู่ระบบ)

///// กรณีบัตรหมดอายุแล้ว ให้รีบติดต่อกองบรรณาธิการเพื่อดำเนินการต่อบัตร ด้านหลังบัตรมีเบอร์ติดต่อ ( ภายใน 30 วัน หากไม่ต่ออายุ แล้วนำบัตรไปแอบอ้าง ทางกองบรรณาธิการจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด ) ทางกองบรรณาธิการไม่สามารถตรวจสอบ ว่าบัตรของท่านหมดอายุเมื่อไหร่ ท่านต้องตรวจสอบบัตรของท่านเอง /////