ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ ทั่วประเทศ

ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ ทั่วประเทศ

หนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ ใบอนุญาตเลขที่ สสช ๑๒๖/๒๕๕๘ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ISSN 2465 – 5201 นายธนธรณ์ รอดทนง บรรณาธิการ/ ผู้พิมพ์ /โฆษณา

///// ผู้อำนวยการบริหาร /////

อานนท์ แก้วมโนรมย์

/////รองผู้อำนวยการบริหาร /////

สุภาพร แพรบัว

///// ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว /////

นิด สายบุญ

///// รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว /////

ยุทธศักดิ์ นิ่มนวล

///// ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด /////

สิรัชชา รัตนปริญญาโชค

///// บรรณาธิการบริหาร /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// รองบรรณาธิการบริหาร /////

///// บรรณาธิการการตลาด /////

ธีรภรณ์ แสงเดช

///// รองบรรณาธิการการตลาด /////

///// บรรณาธิการเศรษฐกิจ /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// บรรณาธิการข่าวการเมือง /////

ดร.ปริญญา ไชยคำภา

///// บรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม /////

กาญจนา ศรีวรนารถ

///// รองบรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม /////

โชติกา ม่วงใจรักษ์

///// บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม /////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// รองบรรณาธิการข่าวอาชญากรรม /////

ชุติเดช ม่วงใจรักษ์

///// บรรณาธิการข่าว /////

ชนะ คำไทรแก้ว

///// รองบรรณาธิการข่าว /////

สุรศักดิ์ พิพัฒน์วารี

พีระพงศ์ ยอดดี

///// บรรณาธิการข่าวนครบาล /////

ทนง ทองตุ๋ย

///// บรรณาธิการข่าวสังคม //////

ธนธรณ์ รอดทนง

///// บรรณาธิการกิจการพิเศษ /////

รศ.ดร.อนันต์ บุญสนอง

///// บรรณาธิการข่าวบันเทิง /////

บุญชรัสมิ์ แซ่ชอง

///// รองบรรณาธิการข่าวบันเทิง /////

กัญจน์ณภัส แซ่ซอง

///// หัวหน้ากองบรรณาธิการ /////

ทนง ทองตุ๋ย , ชนะ คำไทรแก้ว

///// รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ /////

ปุ้ม บุญศรัทธา

///// หัวหน้าข่าวอาชญากรรม /////

เนติยา ปุยแก้ว

///// รองหัวหน้าข่าวอาชญากรรม /////

นายเดชา ศรีวรรณศิริ

/////หัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ /////

มงคล สังเกษคิด

///// รองหัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ /////

ทัศชัย สุวรรณเกิด

///// ฝ่ายประชาสัมพันธ์ /////

รุ่งวดี สุขวุฒิยา

///// หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ /////

///// รองหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ /////

///// Art director (หัวหน้าควบคุมการผลิต) /////

ณรงค์ชชัย ตู้ศรีทอง

นายเดชา ศรีวรรณศิริ

//// หัวหน้าข่าวภูมิภาค ////

ไพรัช บุญชาญ

////////////////////////////

///// รายชื่อสมาชิกเรื่องจริงผ่านเลนส์ทั่วประเทศ + รหัสประจำตัว /////

///// ส่วนกลาง /////

30001 นายธนธรณ์ รอดทนง (บก.บริหาร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30002 นายชนะ คำไทรแก้ว ( บรรณาธิการข่าว ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30003 นายอานนท์ แก้วมโนรมย์ (ผอ.บริหาร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30004 น.ส.สุภาพร แพบัว (รอง ผอ.บริหาร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30005 นายทนง ทองตุ๋ย ( บรรณาธิการข่าวนครบาล ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30006 นายจำรัส ต้นมะลิ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30007 สามล มีทรัพย์เจริญดี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30008 นางสิรัชชา รัตนปริญญาโชค บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30011 สมพร สุขเกษม บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30012 นายอดิศักดิ์ กระจังทอง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30013 คำภา สิงห์งอย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30014 นายชยาภัทร ลีเจริญวณิชย์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30015 นายบดินทร์ไกร พันธุ์ยิ้ม( หัวหน้าข่าว ไลฟ์สด ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30016 นายปุ้ม บุญศรัทธา บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

30017 นายมงคล สังเกษคิด บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30018 นายสุรวงค์ สุกใส บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30019 นายทัศชัย สุวรรณเกิด บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30020 นายชูโชค ฤทธิ์นอก บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30021 นายศรีสุวรรณ อสุชิวะกำจร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30022 นายอิทธิพล หาโล๊ะ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30023 นายสุรศักดิ์ พิพัฒน์วารี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30024 ทององอาจ สุขษา บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30025 นายประจวบ ต่อพันธ์ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30026 นายมนัส ต่อพันธ์ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30027 นายเมือง ม่วงอาบ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30028 นายไพรจิตร นาวาศิริ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30030 นายอนุรักษ์ ปัทยาวัตต์ บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

30031

30032 นายฤทธิพล เมืองพรหม บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30033

30034 นายอภิสิทธิ์ ยศสกุล บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30035

30036 นายรุ่งโรจน์ วงธนู บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30037

30038 ฉลอง หงษ์งาม บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30040 นายบุญชู สังข์สุวรรณ บัตรหมดอายุ 30 มีนาคม 2564

30041 นายภานุพงษ์ คงนคร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30042 นายคทายุทธ์ คงชนะ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30043 นายทองดี ภิรบรรณ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30044 นายสมบูรณ์ เกลี้ยงแสนเมือง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30045 นางสาวเนติยา ปุยแก้ว บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30046 นายสาคร จันโส บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30047 นายศิริศักดิ์ สีหะนัด บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30048 นายสมชาย พูลเพ็ญ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30049 นายกิตติศักดิ์ ทิพย์ดิษฐ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30050 นางสุรีย์ ทิพย์ดิษฐ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30051 นายไพศาล โกชิน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30052 นายนิพนธ์ ศิริมาลา บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30053 นายเผด็จ เฉลิมทิศ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30054 นายชัยชนะ ชลรินทร์ (กอง บก.) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30055 นายเดชา ศรีวรรณศิริ ( รองหัวหน้าข่าวอาชญากรรม) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30056 นายเทียน เรสสูงเนิน บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30057 นายภากร จีนสีคง บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30058 นายสมพงษ์ ไกรธีรางกูร ( กองบรรณาธิการข่าว ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30059 นางน้ำอ้อย บริสุทธิ์ (หัวหน้าศูนย์ข่าวหนองจอก) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30060 น.ส.สุมาลี สีดำ (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวหนองจอก) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30061 น.ส.จินดารัตน์ เศวตวงศ์หิรัญบัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30062 นายอุดม ศรีใย บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30063 นายยรรยง สุวรรณวัฒน์ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30064 นายปัญญา พลยุทธ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30065 นายธนาเดช กุลฑลทอง บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2564

30066 จิรพงค์ สังเกษคิด บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2564

30067

30068

30069

30070

30071

30072

30073

30074

30075

30076

30077

30078

30079 นายชุติเดช ม่วงใจรักษ์ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

30080 นางโชติกา ม่วงใจรักษ์ (รองบรรณาธิการข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

30081 นายวิชาญ ชัยสุข บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

30082

30083 น.ส.จิรวดี โอมคเณศนาคิน บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30084 บุญชรัสมิ์ แซ่ชอง ( บรรณาธิการข่าวบันเทิง ) บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30085 กัญจน์ณภัส แซ่ชอง ( รองบรรณาธิการข่าวบันเทิง ) บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30086 ว่าที่ ร.ต. สมพร้อม เนินงาม บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30087

30088 นางสาวสุภาพร ปรางมาศ บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30089

30090

30091 ดร.ปริญญา ไชยคำภา ( บรรณาธิการข่าวการเมือง) บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30092 ดร.อนันต์ บุญสนอง ( บรรณาธิการกิจการพิเศษ) บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30093

30094

30095

30096 นายณรงค์ศักดิ์ หิรัญหลวง (ผู้สื่อข่าวกีฬาและ ท่องเที่ยว) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30097 นายธัชกร อรุณสุรัตน์ภักดี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30098 นางสาววรีภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

30099 นายบวร ทันดา บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

300100

300101 นายวิกรม ปิติวัฒาลัย บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300102. นายสุรพงษ์ ตันยี่หงวน บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

300103 นายภานุเดช คำไทรแก้ว บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300104 นายธนภัทร สุขเกษม บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300105 นายประมวล สีดาพันธ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300106 นายเจริญรัตน์ สุขรมย์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300107 นายสรพงษ์ จตุเทน ( ผู้สื่อข่าวกีฬา ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300108 นายนิธิ สุทธิโก บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300109 นายสาโรจน์ บุณยะเสน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300110 นายเหลือม ภูธร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300111 นายชยพล นิธิยานนทกิจ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300112 นายศุภกร คล้ายบ้านใหม่ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300113 นายประยสย์ โรจน์นำประทีป บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300114 นายวรรฒณพล ใหญ่สง่า บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300115 นายหรนกิบหลี วาหะรักษ์ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300116 นายพีระพงศ์ ยอดดี บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300117 นางบัวจันทร์ ยอดดี บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300118 นายวัชรเมศอ์ ลิ้มจรัสสกูล บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

300119 นายสวัสดิ์ ศรีกัญญา บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2564

300120 นายจอมจันทร์ ชมภูเทพ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

300121 นายอภิเดช กิจแต่ง บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

300122 นายไพรัช บุญชาญ (หัวหน้าข่าวภูมิภาค) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

300123 นายมงคล สุขรมย์ บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2564

300124 นายสุรงค์ กตัญญู บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2564

300125 นายถิรวัฒน์ ศรีอนันต์ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

300126 นางรุ่งวดี สุขวุฒิยา บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

300127 นายกันต์ธเนศน์ รอดพันธ์ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

300128

300130

300131

300132

300133

300134

300135

300136

300137

300138

300140

300141

300142

300143

300144

300145

300146

300147

300148

300150

300151

300152 น.ส.อมรรัตน์ กรแก้ว บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

300153

300154

300155

300156

300157

300158

300160

300161

300162

300163

300164

300165

300166

300167

300168

300170

300171

300172

300173

300174

300175

300176

300177

300178

300180

300181

300182

300183

300184

300185

300186

300187

300188

300190

300191

300192

300193

300194

300195

300196

300197


300198

300200

300201

300202

300203

300205

300206

300207

300208

300211

300212

300213

300214

300215

300216

300217

300218

300220

300221

300222

300223

300224

300225

300227

300228 น.ส.จุฑามณี จันทร์ต๊ะ บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

300229

300230 นางบุญเริง มังอุ่ม บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300231 นางสุพัตรา ปิติวัฒาลัย บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

300232 นายวริทธิ์ธร จันทรสุนทร บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300233 น.ส.เยาวเรศ ลาวิรัตน์ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300234 นายถาวร สุทธิประภา บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300235 น.ส.ณัฐญา มัทธุรี บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300236 นายเอกชัย รัตน์โยธิน บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

300237 นายณัชพล แซ่โซ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300238 น.ส.เปรมระพี โอษฐจันทนนท์ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300239 นายสุรพล วงษาสน บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300240 น.ส.อรพิน ศรีไชยวาน บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300241 นายสมภพ โพธิ์ศรี บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300242 น.ส.มาลินี ศรีสว่าง บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300243 นายสมศักดิ เปรมเดช บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300244 นายสมพงษ์ โพธิ์ศรี บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300245 น.ส.ดารัตร์ เส็งใหญ่ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300246 น.ส. น้องน้อย นาคทั่ง บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300247 นายปองวิชญ์ บัวหล้า บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300248 นางประมวล ศรีสาระ บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300249 นายพิเชฐ จันทร์แจ่มล่า บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300250 นายเจริญไชย ยาทองไชย บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

300251 นายสมปอง บุญเรืองศักดิ์ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

300252 นายสมชาย ยลไพบูลย์ บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

300253 นายนวทรัพย์ นงค์พรหมมา บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

300254

300255 นายจีระ งามวงศ์น้อย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

////////////////////////////

///// 1 ภาคเหนือ ///// จังหวัดเชียงราย ///// จังหวัดเชียงใหม่ ///// จังหวัดน่าน ///// จังหวัดพะเยา ///// จังหวัดแพร่ ///// จังหวัดแม่ฮ่องสอน ///// จังหวัดลำปาง ///// จังหวัดลำพูน ///// จังหวัดอุตรดิตถ์ /////

///// เชียงใหม่/////
10201

///// จังหวัดแพร่ /////

10501 ภูมิพันธ์ หาญขว้าง บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

///// จังหวัดน่าน /////

10301

/////////////////////////////////

///// 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ///// จังหวัดกาฬสินธุ์ ///// จังหวัดขอนแก่น ///// จังหวัดชัยภูมิ ///// จังหวัดนครพนม ///// จังหวัดนครราชสีมา ///// จังหวัดบึงกาฬ ///// จังหวัดบุรีรัมย์ ///// จังหวัดมหาสารคาม ///// จังหวัดมุกดาหาร ///// จังหวัดยโสธร ///// จังหวัดร้อยเอ็ด ///// จังหวัดเลย ///// จังหวัดสกลนคร ///// จังหวัดสุรินทร์ ///// จังหวัดศรีสะเกษ ///// จังหวัดหนองคาย ///// จังหวัดหนองบัวลำภู ///// จังหวัดอุดรธานี ///// จังหวัดอุบลราชธานี ///// จังหวัดอำนาจเจริญ /////

//// หัวหน้าข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ////

20001 นายศราวุต อ่อนทรวง บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ /////

20101

///// จังหวัดชัยภูมิ /////

20301 สมศรี กองเงินนอก (หัวหน้าศูนย์ข่าวประจำ จ.ชัยภมิ)
บัตรหมดอายุ 15 มิถุนายน 2563

20304

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา /////

20501 นางปทิตตา พิมเสน (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครราชสีมา) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

20502 นายสุวิจักขณ์ สังข์วิลัย (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครราชสีมา) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

///// จังหวัดมุกดาหาร /////

20901 นายไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด /////

21101 นายทองสุข แพรกลาง
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

21102

21103

///// จังหวัดสกลนคร /////

21301 นายจำเนียร อินธิราช (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.สกลนคร) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

21302

21303 นายศรีวิไล ศรีทอง
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

21304 น.ส.ศิรินภา สมทอง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564

21305 นายอดุลย์ บุญชาญ บัตรหมดอายุ
30 เมษายน 2564

21306 นายสุริยา จันทร์โสดา บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุรินทร์ /////

21401

///// จังหวัดศรีสะเกษ /////

21501 กาเหว่า กุลเดช
บัตรหมดอายุ 15 มกราคม 2564

21502 นายสุขสันต์ ศุภศร บัตรหมดอายุ31 มีนาคม 2564

///// จังหวัดอุบลราชธานี /////

21901 ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

21902 นายกิตติภณ เรืองแสน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

21903 นายวันชัย ภูธร บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

////////////////////////////////////

//// 3 ภาคกลาง ///// จังหวัดกำแพงเพชร ///// จังหวัดชัยนาท ///// จังหวัดนครนายก ///// จังหวัดนครปฐม ///// จังหวัดนครสวรรค์ ///// จังหวัดนนทบุรี ///// จังหวัดปทุมธานี ///// จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ///// จังหวัดพิจิตร ///// จังหวัดพิษณุโลก ///// จังหวัดเพชรบูรณ์ ///// จังหวัดลพบุรี ///// จังหวัดสมุทรปราการ ///// จังหวัดสมุทรสงคราม ///// จังหวัดสมุทรสาคร ///// จังหวัดสิงห์บุรี ///// จังหวัดสุโขทัย ///// จังหวัดสุพรรณบุรี ///// จังหวัดสระบุรี ///// จังหวัดอ่างทอง ///// จังหวัดอุทัยธานี /////

///// จังหวัดนครสวรรค์ /////

30504

///// ผู้สื่อข่าวนนทบุรี /////

30601 นายณรงค์พงศ์ สันกริชดุษฎี
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

30602 นายสาโรจน์ สว่างศรี (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.นนทบุรี) บัตรหมดอายุ 31 ตุลาคม 2563

30605 นายกิจติพงค์ หีมหรูน บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

30606

30607 นายสมพล สุระสัจจะ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30608 นายพุฒิพัฒน์ วุฒิกุลธนโรจน์ บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

30604 นายชลิต ศรีประสงค์บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

30618

30619

/////จังหวัดปทุมธานี /////

30701

30714

30715

30716

30717

30718

30719

30720

30721

30722

30723

///// จังหวัดนครปฐม /////

30401 นายจิตรกร ศรีสำปทวน (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30402 นายฉลองชัย ร่มโพธิ์เงิน บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30403 นายณัฐกร สุริยาวงษ์
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30404 นายมนัส วงษ์ธนู
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

30405 นายวิเชน ใหญ่ท้วม บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

30413

30414

30415

///// จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /////

30801

30802 นายสัมพันธ์ โกมล บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

30803 นายจิตรตกร อยู่ดี บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2563

///// ผู้สื่อข่าวจังหวัดพิจิตร /////

30901 นางกนกวรรณ รอดทนง (หัวหน้าศูนย์ข่าวประจำ จ.พิจิตร) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

30902 นายสุทีป ฟักนิล บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

///// จังหวัดพิษณุโลก /////

31002

///// จังหวัดเพชรบูรณ์ /////

31101 นายภูดิท เพ็งเรือง (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2564

31102 นางฐิติพร พรมปาน (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

31103 นายอัศวะเทพย์ เพ็งเรือง (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์) บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2563

///// จังหวัดลพบุรี /////

31201

///// จังหวัดสมุทรปราการ /////

31301 นายสวง เที่ยงวัน (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดสมุทรปราการ) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

31302

31303

31304

31305

31306

31307 น.ส.แสงเดือน กาญจน์คณาสิน บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

///// จังหวัดสมุทรสาคร//////

31501 นายโชตินรินทร์ บุญอ้น
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

31502 นายวิวัฒน์ พลหลา บัตรหมดอายุ 31 มิถุนายน 2564 ( หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดสมุทรสาคร )

31503

31504 นายพิศาล แสงทอง บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

31505 นายปฐวี คำตา บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2564

///// จังหวัดสุพรรณบุรี /////

31802

///// จังหวัดสระบุรี /////

31901 นายชาญวิทย์ คำนวนวุฒ
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2564

31905 นางนิด สายบุญ บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

31906 นายยุทธศักดิ์ นิ่มนวล บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

//////จังหวัดอ่างทอง/////

32001 นายเอกลักษณ์ ยอดขำ (หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.อ่างทอง) บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2564

32002 น.ส.กุลพรรณ โค้วมณี (รองหัวหน้าศูนย์ข่าว จ.อ่างทอง) บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

32003 นายกิตติเชษฐ์ ศศิหิรัญกิตต์ บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

32004 นายสังวาลย์ เยี่ยมทวี บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

/////////////////////////////

///// 4 ภาคตะวันออก ///// จังหวัดจันทบุรี ///// จังหวัดฉะเชิงเทรา ///// จังหวัดชลบุรี ///// จังหวัดตราด ///// จังหวัดปราจีนบุรี ///// จังหวัดระยอง ///// จังหวัดสระแก้ว /////

///// หัวหน้าข่าวภาคตะวันออก /////

40001 นายชัชวาล ศิริปิ่น (หัวหน้าข่าวภาคตะวันออก)
บัตรหมดอายุ 31 กรกฎาคม 2563

40002 นายวีระกิตติ์ เต็งเก ( รองหัวหน้าข่าวภาคตะวันออก & หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดปราจีนบุรี ) บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

///// จังหวัดจันทบุรี /////

40101 นายณัฐพงษ์ บังเกิด
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี /////

40201 นายสุขสัณห์ บูราณ (หัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอสัตหีบ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

40202 น.ส.สุภาพัณณ์ บูราณ (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอสัตหีบ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

40303 นางสาวหทัยรัตน์ คันธศิริ
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

40304 นายฑนวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดชลบุรี) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

40305 มณีรัตน์ ชุมดี (รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดชลบุรี) บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

40307 นายมนตรี นะทีศรี ( รองหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดชลบุรี) บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

///// จังหวัดปราจีนบุรี /////

40501

40502 นายสุชิน ขำถวิล บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

40504 นายอมร สุริวงศ์
บัตรหมดอายุ 31 สิงหาคม 2563

40505

40506

40512 นายพัทธนันท์ กิตตินันท์วงศ์ ( ที่ปรึกษา ) บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

40513 นายนิรุธ รักษาพล
บัตรหมดอายุ 30 กันยายน 2563

//////////////////////////////////////////

///// 5 ภาคตะวันตก ///// จังหวัดกาญจนบุรี ///// จังหวัดตาก ///// จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ///// จังหวัดเพชรบุรี ///// จังหวัดราชบุรี /////

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด กาญจนบุรี /////

50101

///// จังหวัดเพชรบุรี /////

50402 นางกาญจนา ศรีวรนารถ (บก. ข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

50403 นางนิภา รุจิรา
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2564

50404 นางวิไลวรรณ ชิระมณี (หัวหน้าข่าวศาสนาและวัฒนธรรม)
บัตรหมดอายุ 28 กุมภาพันธ์ 2564

50405 นางสาวสุชัญญา คเชนทร
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2564

50506 นางกิ่งแก้ว เจียมวิจิตร
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2564

///// จังหวัดราชบุรี /////

50507

/////////////////////////////

///// 6 ภาคใต้ ///// จังหวัดกระบี่ ///// จังหวัดชุมพร ///// จังหวัดตรัง ///// จังหวัดนครศรีธรรมราช ///// จังหวัดนราธิวาส ///// จังหวัดปัตตานี ///// จังหวัดพังงา ///// จังหวัดพัทลุง ///// จังหวัดภูเก็ต ///// จังหวัดระนอง ///// จังหวัดสตูล ///// จังหวัดสงขลา ///// จังหวัดสุราษฎร์ธานี ///// จังหวัดยะลา /////

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด กระบี่ /////

60101 ชิตชัย จันมาลัย
บัตรหมดอายุ 31 พฤษภาคม 2563

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชุมพร /////

60201 นายมงคล ทองตุ๋ย บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

60202

///// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช /////

60401

///// จังหวัดภูเก็ต /////

60901

60902

///// จังหวัดสงขลา /////

61201 นายเสวียน หนูวิไล บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

61202 นายวิศณุพงษ์ พรหมชาติ บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

///// จังหวัดสุราษฎร์ธานี /////

61301 นายณรงค์ชัย ชลารักษ์ (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
บัตรหมดอายุ 30 เมษายน 2564

/////////////////////////////

///// หมายเหตุ ///// ข้อมูลข่าวสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรายชื่อของท่านที่ไม่ต่อบัตร บัตรของท่านอาจมีการหมดอายุเกิน 60 วัน ทางกองบรรณาธิการอาจมีการยกเลิกรายชื่อของท่านและ ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบสมบูรณ์

หากตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโดยตรงสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 092 525 7265 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อทีมงานของหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ได้ทั่วประเทศ (หากไม่มีรายชื่อของท่าน สามารถติดต่อมาที่กองบรรณาธิการได้ เพื่อจัดทำรายชื่อของท่านเข้าสู่ระบบ)

///// กรณีบัตรหมดอายุแล้ว ให้รีบติดต่อกองบรรณาธิการเพื่อดำเนินการต่อบัตร ด้านหลังบัตรมีเบอร์ติดต่อ ( ภายใน 30 วัน หากไม่ต่ออายุ แล้วนำบัตรไปแอบอ้าง ทางกองบรรณาธิการจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด ) ทางกองบรรณาธิการไม่สามารถตรวจสอบ ว่าบัตรของท่านหมดอายุเมื่อไหร่ ท่านต้องตรวจสอบบัตรของท่านเอง /////