ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

หนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ ใบอนุญาตเลขที่ สสช ๑๒๖/๒๕๕๘ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ISSN 2465 – 5201 นายธนธรณ์ รอดทนง บรรณาธิการ/ ผู้พิมพ์ /โฆษณา

*********ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์*********

พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ
พล.ต.อ.ดร. วีระชัย ทรงเมตตา
พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล
พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์
พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ
พ.ต.อ. กัมพล รัตนประทีป
พ.ต.อ. เติมเผ่า สิริภูบาล
พ.ต.อ.ธนกฤต บุญเจริญ
พ.ต.ท. สมชาย วงศ์พูนสุข
พ.ต.ต. ธนพล วงษ์บุบผา
พ.ต.ต. นิพนธ์ ธรรมรักษ์สิริ
ร.ต.อ.เดช ภูมิสถาน
ด.ต. สุทัศน์ คงสมบูรณ์
ด.ต. ชาญชัย จันทรักษ์
สมพร คงโครัด
ดร.อนันต์ บุญสนอง
อภิเชษฐ์ ดุษฎีพร้อมพล
ธงชัย ไทยเจริญพานิชกุล
เกรียงศักดิ์ โชติบูรณ์ไชยรัตน์
ภาณินี ขันธ์นภา
สมเกียรติ ปิติวัฒมาลัย
พานิช แก้วมโนรมย์
สิริณพร แซ่เตียว
จำรัส ต้นมะลิ
สกล พรประสิทธิ์รัตนา
ปรียาดา ชัยประเสริฐ
ภาพิมล รอดไทย
กิ่งแก้ว เจียมวิจิตร
ทรัพย์ทวี ดวงจรัส
พัทธนันท์ กิตตินันท์วงศ์
ถาวร แดนวังเดิม

*****ที่ปรึกษากฎหมาย*********

ทนายเสงี่ยม อวัยวานนท์( ศรีสง่าทนายความ)

ทนายบุญเหล็ง ภุชงค์ประเวศ

ทนายประเวช อินทนนท์

Facebook Comments