ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก “ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ” ทั่วประเทศ

A 01 สิทธิพงษ์ พรพงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

A 02 ศุภเสฏฐ์ สุขก้อนทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

107/57 ม.5 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

A 03 นายจักรกฤษณ์ อ่ำสกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 269/133 ซอยริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

A 04 นายทรงพล วรบุตรพันธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 8/69 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

A 05 นายวณิชโรจน์ ธนมนัสนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 135 หมู่ที่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

A 06 น.ส.จอมสุรางค์ ธนมนัสนันท์ เลขา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 82 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

A 07 นายอัครวิชญ์ สมวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 120/24 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

A 08 นายนพคุณ วงษ์วรรณา ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 79/113 หมู่ที่ 9 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

A 09 ——

A10 ——

A 11 นายธนพล สูงสระ ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 553/10 ถนนท่าใหม่ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

A 12 นางนวลพันธ์ อ่ำสกุล ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 269/134 ซอยริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

A 13 นายพิชิต บุญสุข ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

เลขที่ 155/6 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

A 14 นายวิชัย ทานรัตน์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 13/3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

A 15 นายธีรศักดิ์ เข็มแดง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 296/227 ถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

A 16 นางสมปอง เข็มแดง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 296/229 ถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

A 17 นายอนุวัฒน์ วันชม ฝ่ายข่าว กิจกรรมพิเศษ เลขที่ 39/206 ซอยวัดเวฬุวนาราม 38 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

A 18 น.ส.เบญจมาศ กลีบบัว ฝ่ายทะเบียน กิจกรรมพิเศษ เลขที่ 88/1441 หมู่ที่ 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

A 19 นายจตุรงค์ กลีบบัว รองฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ เลขที่ 88/250 หมู่ที่ 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

A 20 นางศศิธร กลีบบัว 88/250 หมู่ที่ 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

A 21 น.ส.กรรัตน์ วัฒนกูล ที่อยู่ 85/174 หมู่ที่ 10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

A 22 ส.อ.บวรภัคร์ นครจันทร์ ที่อยู่ 51/1251 ม.3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

A 23 นาย กฤษณ์ ฮวบนวม ที่อยู่ 640/1 ถ.แป๊ะกง ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร

บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

A 24 นายสำรวล สุขสราญ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

A 25 พระครูปลัดสมศักดิ์ ธนวํโส ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

A 26 นายสัญญา ศรีอมรศักดิ์ ที่อยู่ 166/4 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com