เปิดมุมมองด้านการบริหาร “คนเก่งและคนดี” ในสายตาของผู้บริหาร

บรรณาธิการแถลง ครบรอบ 6 ปีหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์เปิดมุมมองด้านการบริหาร “คนเก่งและคนดี” ในสายตาของผู้บริหารมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิควิธีการบริหารคนเก่ง และเป็นประโยชน์ต่อการนำแนวคิดไปขับเคลื่อนให้ผู้บริหาร ตระหนักและให้ความสนใจต่อการบริหารคนเก่งในองค์กรของเราเป็นอย่างมากเริ่มต้นด้วยประเด็นเกี่ยวกับนิยามของคำว่า “คนเก่งและคนดี”เปรียบเทียบคนเก่งเป็นเมล็ดพันธ์ A ที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ด้านกำลังคนที่เข้าไปช่วยส่งเสริมหนังสือพิมพ์ของเราให้เจริญก้าวหน้า ทุกสายงานสามารถหาคนเก่งได้ ไม่จำเป็นจะต้องมีเฉพาะสายธุรกิจหลักเท่านั้น ทั้งนี้บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งได้นั้นจะต้องมี ผลการปฏิบัติงานสูง และศักยภาพในการทำงานสูง ในแง่มุมของผลการปฏิบัติงานสามารถวัดได้จากเป้าหมายที่ทำสำเร็จหรือ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 2 ปี หรือ 3 ปี สำหรับการวัดศักยภาพนั้นจะพิจารณาจากปัจจัย 3 ด้านประกอบกันได้แก่

1.คุณลักษณะเชิงบุคคล จะดูที่วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร2.คนเก่งและคนดีจะต้องจัดการในเชิงธุรกิจได้ บริหารงานและบริหารจัดการกับคนได้ สามารถสร้างทีมงาน และประสานความร่วมมือและมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้3. ความสามารถในการเป็นผู้นำที่องค์กรอยากเห็น ซึ่งของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันไปในแต่ละ 3 ปัจจัยหลักยังประกอบไปด้วยปัจจัยย่อย ๆ ที่แตกต่างกันไป คนเก่งในแต่ละองค์กรของเราจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะ กลยุทธ์ ทิศทาง ความคิดความเชื่อ และวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล ผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของคณะกรรมการ “จึงต้องประชุมตกลงร่วมกันก่อนว่าคนเก่งแบบไหนที่องค์กรต้องการเห็น”ถึงแม้ว่าคนเก่งจะมีศักยภาพที่แตกต่างกันไปในแต่องค์กร อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าคนเก่งจะมีลักษณะร่วมที่เหมือนๆ กัน ได้แก่ ความใฝ่รู้ เป็นคนชอบคิดใหม่ ทำใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด และกล้าเปลี่ยนแปลงและเมื่อระบุได้แล้วว่าใครเป็นคนเก่งในองค์กรบ้าง สิ่งที่จะต้องดำเนินการถัดไปก็คือ การดูแลความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาที่เน้นให้เกิดศักยภาพ ซึ่งมีหลายหลายรูปแบบ ได้แก่ การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การมอบหมายโครงการ (ระยะสั้นและระยะยาว) รวมไปถึงการสร้างกลุ่มคนเหล่านี้ให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงาน มีการจัดทำแผนสืบทอดอุดมการณ์ทั้งนี้แนวคิดของแต่ละคน จะแตกต่างจากกัน ตรงที่มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานนั้นจะมีเป้าหมายที่แน่นอนเฉพาะเจาะจงว่าบุคคลที่พัฒนาแล้วจะต้องไปทดแทนตำแหน่งงานใด มีการกำหนดตำแหน่งงานหลัก เพื่อค้นหาคนเก่งที่มีโอกาสเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานได้นอกจากนี้โครงการบริหารคนเก่ง พบว่ามีหลายองค์กร มีแนวคิด มีขั้นตอนการบริหารคนเก่ง ประเด็นอยู่ที่ว่าองค์กรเหล่านั้นประสบความสำเร็จในการบริหารความสามารถของคนเก่งมากน้อยแค่ไหน ถึงแม้ว่ากลุ่มคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งจะมีจำนวนไม่มากนักอยู่ที่ประมาณ 5-10% ความยากก็คือจะทำอย่างไรในการใช้ประโยชน์จากกลุ่มคนที่เป็นเมล็ดพันธ์ A ที่กำหนดขึ้นนี้ ดังนั้นความสำเร็จของการบริหารคนเก่งจึงอยู่ที่หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพวกเขาจะต้องยอมรับและเรียนรู้หลักการพัฒนาเมล็ดพันธ์ A เหล่านี้ไว้ให้ได้ มีกฎอยู่ข้อ 1 ที่ว่า พวกเขาจะต้องเป็นทรัพย์สินขององค์กร การมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อทำให้องค์กรอยู่รอดได้ในระยะยาว การสร้างเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาก็เพื่อเตรียมตัวผู้สานต่อธุรกิจในอนาคตเป็นรุ่นต่อรุ่น ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งในอนาคต พบว่าคนกลุ่มนี้สามารถทำให้หนังสือพิมพ์ของเรามีการขยายจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง มีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีภารกิจหลักในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น ที่เรียกว่า เป็นท่อลำเลียงที่ต่อเนื่องกันความสำเร็จของโครงการบริหารคนเก่งจึงอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงสุดหรือ CEO และผู้บริหารต่าง ๆ ยอมรับ แนวคิดดังกล่าวนี้หรือไม่รวมไปถึงการมีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่ทำหน้าที่ในการผลักดัน และส่งเสริมให้กระบวนการบริหารคนเก่งดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ 100 %ซึ่งทางกองบรรณาธิการของเรามีการปรับปรุงอยู่ตลอด เพราะการบริหารคนเก่งนั้นเป็นกระบวนการที่เมื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรจริง ๆ แล้วอาจเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้น หน้าที่ของหน่วยงานบุคลากรจะต้องทบทวนและปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งโครงการบริหารคนเก่งจึงเป็นแนวคิดที่เน้นแนวทาง / วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล มีการนำมาใช้ปฏิบัติ ทำให้เกิดการเรียนรู้ ว่าเมื่อนำมาใช้แล้วจะเกิดผลอย่างไร รวมถึงแนวทางดังกล่าวนี้จะถูกนำไปบูรณาการ กับระบบงานด้านบุคลากรอื่นๆ ได้อย่างไรดังนั้นความสำเร็จของโครงการบริหารคนเก่งนั้นจะเห็นได้จากองค์กรใหญ่ ๆ ที่สามารถออกแบบเครื่องมือในการเจียระไนเพชรแท้ หรือคนเก่งขององค์กรที่มีค่าความเที่ยง และค่าความน่าเชื่อถือได้ คนเก่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชระแท้จะถือได้ว่าเป็นขุมกำลังที่สำคัญ บุคคลเหล่านี้จะสามารถบริหารคนอื่น ๆ เพื่อสร้างธุรกิจให้ขยายและเติบโตต่อไปในอนาคตได้ทั้งนี้กองบรรณาธิการเรื่องจริงผ่านเลนส์ขอขอบพระคุณ คุณอานนท์ แก้วมโนรมย์ ผู้อำนวยการบริหาร คุณสุภาพร แพรบัว รองผู้อำนวยการบริหาร คุณทนง ทองตุ๋ย บรรณาธิการข่าวนครบาล/หัวหน้ากองบรรณาธิการ คุณชนะ คำไทรแก้ว บรรณาธิการข่าว/หัวหน้ากองบรรณาธิการที่ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาถึงจะล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่ก็ยังไม่มีใครทอดทิ้งกันสุดท้ายนี้ขอบคุณทีมงานทุกๆท่านที่ร่วมสร้างฝันไปด้วยกัน ในวาระครบรอบ 6 ปีหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ #เราจะเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com