จังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกับอำเภอเมืองชัยภูมิ กำหนดสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนโดยจะใช้ลานพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) โดยสร้างพระเมรุมาศจำลอง ตามที่กรมศิลปากรกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ถวายดอกไม้จันทน์ ส่วนสถานที่เผาดอกไม้จันทน์

รัฐบาลขอเชิญชวนให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ใกล้บ้านตามที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถรองรับประชาชนที่จะหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากได้ และแม้จะไม่ได้มาร่วมพิธีในสถานที่จริง แต่ปวงชนชาวไทยทุกคน จะได้ร่วมถวายความอาลัยและส่งพลังความจงรักภักดี น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกันทั้งแผ่นดิน    

ในส่วนของ จังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกับอำเภอเมืองชัยภูมิ กำหนดสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนโดยจะใช้ลานพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) โดยสร้างพระเมรุมาศจำลอง ตามที่กรมศิลปากรกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ถวายดอกไม้จันทน์ ส่วนสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ เวลา 17.00 น. ใช้สถานที่ประกอบพิธี ณ เมรุวัดทรงศิลา พระอารามหลวง 

   สำหรับอำเภอต่างๆ ของจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดวัดและสถานที่เหมาะสม สะอาดงดงามและสมพระเกียรติ สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และสถานที่เผาดอกไม้จันทน์  ได้แก่

1. อ.แก้งคร้อสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดชัยสามหมอพระอารามหลวง สถานที่เผา

ดอกไม้จันทน์ได้แก่ เมรุวัดชัยสามหมอพระอารามหลวง

2. อ.คอนสวรรค์ สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ หน้าที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ได้แก่ วัดโพธิ์

3. อ.คอนสาร สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดป่าเรไร สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ เมรุวัดป่าเรไร

4. อ.จัตุรัส สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดศิริพงษาวาส สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดศิริพงษาวาส

5. อ.เกษตรสมบูรณ์ สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดป่าบริบูรณ์ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ได้แก่ เมรุวัดป่าบริบูรณ์

6. อ.บำเหน็จณรงค์ สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดบูรณ์ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ เมรุวัดบูรณ์

7. อ.บ้านเขว้า สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดปทุมาวาสสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ เมรุวัด

ปทุมาวาส

8. อ.บ้านแท่น สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดวิเชียรธรรมาราม สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ เมรุวัดวิเชียรธรรมาราม

9. อ.ภูเขียว สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดป่าภูเขียว สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ เมรุวัดป่าภูเขียว

10. อ.เทพสถิต สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดวะตะแบก สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ เมรุวัดวะตะแบก

11. อ.หนองบัวแดง สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ ที่ว่าการ อ.หนองบัวแดง สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ เมรุวัดเขตลาดใต้

12. อ.หนองบัวระเหว สถานที่ถวายดอกไท้จันทน์ ได้แก่ วัดระเหวประชาสรรค์ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ เมรุวัดระเหวประชาสรรค์

13. อ.ซับใหญ่ สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดซับสายออ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ เมรุวัดซับสายออ

14. อ.เนินสง่า สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดป่าเนินทอง สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ เมรุวัดป่าเนินทอง

15. อ.ภักดีชุมพลสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ วัดบ้านลาดชุมพล สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ได้แก่ เมรุวัดลาดชุมพล

Facebook Comments
%d bloggers like this: