พลเอก ธนะศักดิ์  ปฎิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานฝ่ายจัด นิทรรศการงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก กระทรวงวัฒนธรรม(วธ) โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารจัดงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ​เวลา 17.30 น. พลเอกธนะศักดิ์  ปฎิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานฝ่ายจัด นิทรรศการงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก กระทรวงวัฒนธรรม(วธ) โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารจัดงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง

 กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามความคิดเห็นของประชาชนชมนิทรรศการฯ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างชมนิทรรศการวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2,164 คนเป็นเพศหญิงร้อยละ 72.74 และเพศชายร้อยละ 27.26 โดยพลการ สำรวจแบ่งออกเป็นดังนี้ จากการสอบถามความประทับใจ ของประชาชนในการชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พบว่าอันดับที่ 1 ร้อยละ 93.02 ประทับใจพระเมรุมาศและอาคารประกอบ รองลงมาอันดับที่ 2 ร้อยละ 85.54 นิทรรศการศาลาลูกขุนซึ่งประชาชนที่เข้าชมศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลังพบว่ามีความประทับใจและได้รับความรู้มากที่สุดได้แก่ สมมติเทวพิมาน สถาปัตยกรรม พระเมรุมาศ รองลงมาประติมาสสร้างสรรค์ ประติมากรรม ภาพพระเมรุมาศและตระการวิจิตร ศิลปกรรมงานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี เป็นต้น อันดับ 3 ร้อยละ 84.38 นิทรรศการ พระที่นั่งทรงธรรม  ”พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

อันดับ 4 ร้อยละ 76.48 ภูมิทัศน์ด้านหน้าพระเมรุมาศอันเนื่องจากโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิพันธุ์ข้าวพระราชทานหญ้าแฝกต้นยางนา มะม่วงมหาชนกกังหันชัยพัฒนา ฝายน้ำล้นและ พรรณนาข้าว เลขเก้าไทย

อันดับที่ 5 ร้อยละ 65.25 บริเวณทับเกษตร นำสัมผัส พระสุเมรุรู้สำหรับผู้พิการนอกจากนี้ พบว่า มีความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนในการเข้าชมนิทรรศการฯ ในเรื่องต่างๆดังนี้

1 ประชาชนเห็นว่าการจัดนิทรรศการได้ดียิ่งใหญ่สมพระเกียรติประทับใจมากและเป็นบุญที่ได้เข้าชม

2 ควรขยายระยะเวลาในการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ หรือขยายเวลา ถึงสิ้นปี 60

3 ต้องการให้เปิดชม ด้านบนพระ เมรุมาศ

4 ควรมีล่ามภาษา ต่างประเทศ และ

5 ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่บรรยาย ในแต่ละจุด ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามได้สอบถามประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ ว่าศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ประชาชน ที่จะนำไปสืบสานหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ร้อยละ 90 ระบุว่าจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักพอเพียงพอมีพอกินประหยัดอดออม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 10 จะน้อมนำ ศาสตร์พระราชา ด้านการทำความดีเป็นคนดีของสังคมรู้จักหน้าที่ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ความรักความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความเพียรขยันอดทนการให้อภัยและการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน

Facebook Comments
%d bloggers like this: