นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี   ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายสินธุ  เกาะกะพี้ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 11 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 


วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี  นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นางอัญชลี นวลจันทร์ ปลัดอำเภอ  ผู้แทนนายอำเภอกบินทร์บุรี  นางสาวรัชดาภรณ์ แหวนเพ็ชร  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทนพมจ ปจ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายสินธุ  เกาะกะพี้ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 11 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจ


โอข่าวปราจีน / ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดปราจีนบุรีรายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: