มูลนิธิป่อเต็กตึ้งมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2561

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคมพ. ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิปอเต็กตึ้งพลับพลาไชย กรุงเทพฯ

คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กรรมการเเละเลขาธิการฯ,คุณศิริกุล โอภาสวงศ์กรรมการและเหรัญญิกฯ,คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ,คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ,คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิกฯ,คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ,คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯและคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี ผู้ช่วยกรรมการฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ของขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ประกอบไปด้วยสมุดดินสอและไม้บรรทัดให้แก่ผู้แทนโรงเรียนต่างๆ รวมถึงโรงเรียนจีน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณ 270 โรงเรียน  คุณวิเชียร   เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวว่ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นองค์กรการกุศล เอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุข แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกชนชั้น ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและตายรวมถึงการศึกษางานสังคมสงเคราะห์และงานบรรเทาสาธารณภัย การจัดอุปกรณ์การศึกษาให้เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ ที่ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นประจำมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2502 

กดที่นี่ เปิดดูคลิปวีดีโอ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กว่าเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติและในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ. ศ. 2561 นี้มูลนิธิปอเต็กตึ้งฯ ได้จัดหาสมุดดินสอและไม้บรรทัดเพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆทุกคนรวมทั้งสิ้น 4,800,000 ชิ้น(สี่ล้านแปดแสนชิ้น) คิดเป็นมูลค่า 28,800,000 บาท(ยี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) นักร้องไห้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเล่าเรียนประพฤติดีห่างไกลยาเสพติดเพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและครอบครัวและเป็นกำลังช่วยพัฒนาประเทศชาติอย่างคำขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีประจำปี 2561 ที่มอบให้คือ”รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ซึ่งในปี 2561 นี้มูลนิธิฯ นำโดยประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อมอบสมุดดินสอและไม้บรรทัดจำนวน 120,000 ชิ้น เพื่อท่านนายกรัฐมนตรีนำไปแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ตามแต่ท่านนายกเห็นสมควรในวันที่พฤหัสบดีที่ 11 มกราคมพ. ศ. 2561 เวลา 13.30 นาที ณ.ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล


ชนะ คำไทรแก้ว รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: