ม.อุบลฯ พร้อมใจจิตอาสางานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา๑๐๐ปี ชาตกาล หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง

ม.อุบลฯ พร้อมใจจิตอาสางานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา๑๐๐ปี ชาตกาล หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมงานบุญประจำปี งานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท ) ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2561โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็นอาจริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่างๆ ร่วมปฏิบัติธรรม และแสดงธรรมเทศนา ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นประจำทุกปี โดยร่วมดำเนินการกิจกรรมต่างๆอาทิ จัดเตรียมสถานที่ บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ร่วมจัดทำโรงทาน และนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น ในส่วนของ กิจกรรมจิตอาสา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากทุกคณะเข้าร่วมจำนวนมาก ภายใต้กิจกรรม ม.อุบลฯจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรมซึ่งแบ่งกิจกรรมจิตอาสาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการขยะ เก็บขยะ คัดแยกขยะในพื้นที่วัด กลุ่มที่ 2 ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ โดยนำอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดห้องน้ำให้พร้อมใช้ตลอดเวลา กลุ่มที่ 3 งานโรงครัวกลาง ช่วยงานแม่ครัวเตรียมอาหาร ล้างจานสำหรับถวายพระและโรงทาน กลุ่มที่ 4 งานเย็บใบตอง และทำถ้วยกระดาษ สำหรับเป็นภาชนะใส่อาหารแจกจ่ายให้กับโรงทานต่างๆโดยมี อาจารย์รัชวุุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะช่วยในการกำกับดูแลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนักศึกษาร่วมจิตอาสางานบุญครั้งนี้กว่า 1,200 คน

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน ในการปฏิบัติธรรม ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมทำบุญแล้ว ยังเป็นการทำความดีร่วมกันปลูกฝังให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อชา ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”

 ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดอุบลราชธานี รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: