ขอเชิญชวนร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ “นาฏยปรีดิยานันท์” กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร ในวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


ขอเชิญชวนร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ “นาฏยปรีดิยานันท์” กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร ในวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ก่อตั้งมาครบ ๕๐ ปี สนับสนุน ส่งเสริม               และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย และสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย             ด้านศิลปวัฒนธรรม  มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๑ สถาบัน จัดส่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาประมาณ ๓,๐๐๐ คน เข้าร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชุด เช่น โขนกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์                    เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกเจ้ารบเจ้า  หุ่นคนเรื่องพระสุธน–มโนราห์ ตอนพรานบุญจับนางกินรี ดนตรีลูกทุ่งทานตะวัน การละเล่นพื้นบ้าน             ดีดสะบ้า การละเล่นพื้นบ้านแม่งูเมืองเพชร การละเล่นพื้นบ้านม้งจุเป๊าะ รำมอญ รำตังหวาย รำกีปัสปัตตานี ระบำศิวนาฏราช ระบำนบพระบรมธาตุ ฟ้อนโหวด ฟ้อนดาบ ฟ้อนรำเปิงลำปาง ฟ้อนสลุง ฟ้อนไตลื้อ ฟ้อนไทพวน ฟ้อนนก เต้นโต (สิงโต) กระตั้วแทงเสือ                  ดนตรีพื้นบ้าน โปงลาง กลองปู่จา รองเง็ง  ออนซอนอ้อนฝรั่ง  ออนซอนเมืองสกล ออนซอนเมืองร้อยเอ็ด มวยลพบุรี เพลงเรือ เพลงฉ่อย  เพลงลำตัด เป็นต้น พิธีเปิดวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม  คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

Facebook Comments
%d bloggers like this: