คุณบุญส่ง ศรีสกุล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด คณะกรรมการสมาคมชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาการขายตั๋วรวม ชี้แจงแก้ไขปัญหานโยบายจัดระเบียบรถตู้ต่อรัฐบาลในการยื่นหนังสือ ณ.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล

สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดกล่าวการเปิดประชุม โดย คุณบุญส่ง ศรีสกุล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด คณะกรรมการสมาคมชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาการขายตั๋วรวม ชี้แจงแก้ไขปัญหานโยบายจัดระเบียบรถตู้ต่อรัฐบาลในการยื่นหนังสือ ณ.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล โดยนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์กรณ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เสนอแนะของผู้ประกอบการ และซักถามแนวทางการแก้ไขปัญหา

  เรื่อง ขอให้พิจราณาทบทวนนโยบาย

การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ

และมติคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง พร้อมแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการกิจการรถตู้โดยสารสาธารณะ(เพิ่มเติม)

     ตามที่รัฐบาลได้จัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะตั้งแต่ปี 2557 และได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการย้ายรถตู้สาธารณะเข้าไปอยู่ยังพื้นที่ของสถานีขนส่งต่าง ๆ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ทั้งที่สถานีขนส่งดังกล่าว ยังไม่มีความพร้อมที่จะรองรับผู้โดยสาร ซึ่งนโยบายการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะของรัฐบาลตามคำแนะนำของ คสช.ในครั้งนี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายต่อผู้ประกอบการและผู้โดยสารที่ใช้รถตู้โดยสารในการเดินทาง และจากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการรถตู้ ๚

และผู้โดยสารจำนวนมากได้รับความเดือนร้อนในการดำเนินชิวิตประจำวัน ประสบภาวะขาดทุน ถูกยึดรถ มีหนี้สิน

หมดช่องทางทำมาหากิน และต้องเลิกกิจการไปในที่สุด นอกจากนี้แล้วรัฐบาลยังมีสวัสดิการแห่งรัฐให้กลับประชาชน อาทิ รถไฟฟรี รถเมล์ฟรี

บริการ บ.ข.ส.ฟรี ในขณะผู้ประกอบการรถตู้๚ ไม่ได้รับการอุดหนุนใดๆ จากภาครัฐ อีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการการรถตู้ฯ ได้ประชุมร่วมกันหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาใดๆ ยังคงปล่อยให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการตามยถากรรม นโยบายการจัดระเบียบของรัฐบาล จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรถตู้๚ ที่ทำมาหากินโดยสุจริต

ขอขอบคุณ นายกสมาคมธุรกิจ รถตู้ต่างจังหวัด คุณบุญส่ง ศรีสกุล เลขาสมาคม คุณศิริพิศ เจตนาดี ประชาสัมพันธุ์  คุณรุ่งเรือง ทองคำ               ชนะ คำไทรแก้ว

               อ็อด อธินันท์

              และทีมงาน เรื่องจริงผ่านเลนส์

Facebook Comments
%d bloggers like this: