บิ๊กโอ๋!!! ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของ”ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค1(ศปจร.ภ.1)


บิ๊กโอ๋!!! ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของ”ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค1(ศปจร.ภ.1)

วันนี้ 1 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมเอราวัณ ภ.1 บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / รอง ผอ.ศปจร.ภ.1 ประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของ”ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค1(ศปจร.ภ.1)ครั้งที่ 4/2561″โดยมีรอง ผบก.ภ.จว.ฯที่รับผิดชอบ ศปจร.ภ.จว.ฯรอง ผบก.สส.ฯหน.ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ศปจร.ภ.1 หน.ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ศปจร.ภ.จว.ฯพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าได้สั่งการในที่ประให้ดำเนินการตามแผนปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของตร.ให้ครบถ้วนและให้จัดทำบัญชีผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์และบัญชีสถานที่

ที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในพื้นที่และให้จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลพร้อมจัดทำสถิติข้อมูลรถหายและผลการติดตามรถที่ถูกโจรกรรมส่งคืนเจ้าของในพื้นที่และหาความเชื่อมโยงเครือข่ายฯเพื่อใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลรถหายลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)โดยใหหัวหน้า.สภ.ตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำในการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนในส่วนฝ่ายป้องกันปราบปรามให้วางแผนการจัดสายตรวจโดยการบูรณาการสายตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจตราป้องกันการก่อเหตุของคนร้ายพร้อมให้ประชาสัมพันธ์โดยการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเทคโนโลยีในการป้องกันการโจรกรรมในรูปแบบต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร ประเภทยี่ห้อรุ่นของรถที่เป็นเป้าหมายของคนร้ายและวิธีการปฏิบัติในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและข้อมูลเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเกิดเหตุหรือพบรถต้องสงสัยให้กับประชาชนได้รับทราบ
และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ขนส่งจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดตัวแทนจำหน่ายบริษัทประกันภัย ห้างสรรพสินค้าฯพร้อมจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและประเมินผล อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้ทันต่อคนร้ายและสถานการณ์และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหากพบว่ามีการ

กระทำความผิดให้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางวินัยและทางปกครองทันที

เมื่อมีการรับแจ้งเหตุหรือเมื่อมีการจับกุมในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญหรือเป็นที่สนใจของประชาชน หรือสื่อมวลชนให้รีบรายงานให้ทราบตามลำดับชั้นทันที ตามแบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานฯ

โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”


Facebook Comments
%d bloggers like this: