มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดโครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 24 (ODB 24 )

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดโครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 24 (ODB 24 )

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถ์ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภา มจร. รองประธานที่ปรึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่.24 พระพรหมสิทธิ,ดร. อธิการบดี ประธานกรรมการพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

      พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาจิตให้

เกิดปัญญาและสร้างสันติสุขเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มวลมนุษย์ ตามอุดมการณ์ ของพระพุทธศาสนา ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตามพันธกิจของคณะสงฆ์ไทย ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา

การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ที่นี้โดยมีเป้าหมายเพื่อการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  งานอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศเป็นอีกงานหนึ่งทีืคณะสงฆ์ไทยที่มีการพัฒนาการมาทั้งหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับมอบหมาย ดำเนินการใน

หลักสูตรวุฒิบัตรมาจนถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมฑูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล องค์กรพระธรรมฑูตไทยในโอเชี่ยนเนีย องค์พระธรรมฑูตในภูมิภาคต่างๆ และองค์กรร่วมมือ ได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว 23 รุ่น มีพระธรรมฑูตผ่านการอบรมจำนวน 1,770 รูป ได้เดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจในประเทศต่างๆทั่วโลก ดำเนินการอบรมด้วยหลักสูตรที่มีทั้งภาควิชาการ จำนวน 21 รายวิชา และภาคปฎิบัติ 5 กิจกรรม รวมระยะเวลาอบรม 90  วัน ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2661 (รวม 3 เดือน )

พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 98 รูป สถานที่ดำเนินงานอบรม 1.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยธยา 2.ศูนย์พัฒนาศาสนา(แคมป์สน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  3.วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

และเพื่อพัฒนาพระธรรมฑูตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการปลูกฝังศรัทธาและอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

 

ชนะ  คำไทรแก้ว  รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: