สตม.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้

สตม.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้

         ด้วย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  มอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นการปราบปรามคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือ โอเวอร์สเตย์ (overstay) ประกอบกับได้มี คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

             (3 hearts)(magnifier1)สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เล็งเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวมีบทลงโทษต่อคนต่างด้าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากอยู่เกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จะไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขและระยะเวลา ดังต่อไปนี้

 (red check mark)1. กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว 

 1.1 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 90 วัน ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

 1.2 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 1 ปี ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

 1.3 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 3 ปี ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

 1.4 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 5 ปี ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

 (red check mark)2. กรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมดำเนินคดี

 2.1 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตไม่เกิน 1 ปี ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

 2.2 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 1 ปี ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

 (red check mark)3. คำสั่งนี้ไม่ใช้บังคับแก่

 (1) คนต่างด้าวซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนที่จะมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์

 (2) คนต่างด้าวซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนวันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับ

(sparkling 3)ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.immigration.go.th
(Megaphone)Announcement from Immigration Bureau(Megaphone)

General Prawit Wongsuwan, the Deputy Prime Minister and the Minister of Defense issue a policy on suppression the aliens who stay in the Kingdom longer than the determined or Overstay. On 27 November,2015, the minister of Interior issued a new order regarding classes of aliens ineligible for admission to the kingdom of Thailand. The new order will be enforced on 20 March, 2016.

(diamond)Below is the detail of the new order publicized by the Immigration Bureau with regard to overstayed aliens.

(red check mark)1. Alien Surrendered to Authorities :

1.1 An alien who overstay more than 90 days (after visa expires) will be banned from  re-entering the country for 1 year, starting from the departure date.

1.2 An alien who overstay more than 1 year (after visa expires) will be banned from    re-entering the country for 3 years, starting from the departure date.

1.3 An alien who overstay more than 3 years (after visa expires) will be banned from   re-entering the country for 5 years, starting from the departure date.

1.4 An alien who overstay more than 5 years (after visa expires) will be banned from   re-entering the country for 10 years, starting from the departure date.

(red check mark)2. Alien Being Arrested and Prosecuted :

2.1 An alien who is caught overstay less than 1 year (after visa expire) will be banned from re-entering the country for 5 years, starting from the departure date.

2.2 An alien who is caught overstay more than 1 year (after visa expire) will be banned from re-entering the country for 10 years, starting from the departure date.

(red check mark)3. This rule does not apply to :

3.1 An alien who depart the country before the age of 18.

3.2 An alien who depart the country before enforcing this rule.


(magnifier1)See more details at www.immigration.go.th

Facebook Comments
%d bloggers like this: