เขตบางแค !! ร่วมกันจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ในโครงการ”เกษตรน้อยเรียนรู้สู่ความพอเพียง”ณ.แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรสวนผักชานเมือง ( มีคลิป )

เขตบางแค !! ร่วมกันจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ในโครงการ”เกษตรน้อยเรียนรู้สู่ความพอเพียง”ณ.แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรสวนผักชานเมือง ( มีคลิป )https://youtu.be/9pqh8GLJ7uI

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 8 ก.พ.61 ที่ผ่านมา เวลา 08:00 น. โดยมี สำนักงานเขตบางแค,ทหาร.ร้อย.รส.ป.9.พัน.9,จนท.อปพร.เขตบางแค,กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรแขวงบางแคเหนือ-บางไผ่,ร่วมกันจัดทำกิจกรรมโครงการ”เกษตรน้อยเรียนรู้สู่ความพอเพียง”ในครั้งนี้โดยได้จัดงาน     ณ.แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรสวนผักชานเมือง แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมในโครงการ”เกษตรน้อยเรียนรู้สู่ความพอเพียง”เพื่อให้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้มาศึกษาและเรียนรู้ในเชิงวิชาการเกษตรสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยในงานได้มีเจ้าหน้าที่ได้มาทำการสอนและอธิบายถึงระบบนิเวศ,สอนวิธีการปลูกผัก,สอนการทำขนม,รวมทั้งสอนให้ความรู้ในวิธีการจับงู โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ

โดยกิจกรรมในงานจะมี 2 กิจกรรมหลักดังต่อไปนี้

> 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

> 2. เพื่อให้เยาวชนได้สืบสานและห่วงแหนวัฒนธรรมการเกษตรที่กำลังจะสูญหาย

เบื้องต้นในการจัดงานในครั้งนี้ได้มีคณะครู นักเรียน นักศึกษา เดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก…

ภาพ/เนื้อข่าว

ธีรพล ปลื้มถนอม   รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: