กรมการปกครองจัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2497


กรมการปกครองจัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2497

         วันนี้ (9 ก.พ. 61) เวลา 13.30 น. นายกองเอก สุธี มากบุญ รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ณ ห้องฟีนิกซ์ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ (ฮอลล์ 8) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี รางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น กองร้อยมาตรฐาน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และกล่าวสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 โดยนายกองเอก อาทิตย์ บุญญะโสภัต เป็นผู้กล่าวรายงาน 

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 จึงกำหนดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และจัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวีรกรรม คุณงามความดีของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ อุทิศเลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศโดยสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน ได้แก่ การจัดกำลัง การสั่งใช้กำลังพล การข่าว และการส่งกำลังบำรุง การให้ความช่วยเหลือตลอดจนการปรับปรุงสมรรถนะและขีดความสามารถของสมาชิก อส. รวมทั้งปฏิบัติงาน สนับสนุนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

         ในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 นี้ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกล่าวสดุดีและมอบนโยบายการปฏิบัติ โดยเน้นย้ำผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งให้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มแข็งและจริงจัง เพื่อบรรลุผลในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษา ความสงบเรียบร้อย การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไปที่มา : สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง

เอกสารเผยแพร่ที่ 15/2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

Facebook Comments
%d bloggers like this: