จังหวัดพะเยา ฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีพ. ศ. 2561 รุ่นที่ 2


การดำเนินโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16  ก.พ. 2561 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

13 ก.พ.2561  คณะเจ้าหน้าที่ สน.สก. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองพะเยา และนายอำเภอภูกามยาว ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ปลัดอำเภอ และเจ้าพนักงานปกครอง จำนวน 20 คน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
       เวลา 09.00 น. คณะวิทยากร สน.สก. นำโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.สสป. และนายสิรภพ นิยมเดช หน.กง.สส.5 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้กฎหมายในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง การสืบสวนหาข่าว พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

        เวลา 13.00 น. คณะวิทยากร สน.สก. นำโดยนายนภัสวัต วรรณญาพร หน.กง.สส.4 พ.อ.ท.อนุชิต นันทรัตน์ จพง.ปค.ปฏิบัติการ  และคณะวิทยากร ได้ถ่ายทอดเทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และเทคนิคการสืบสวน รวมถึงเทคนิคการทำบันทึกจับกุมแบบเน้นประสิทธิผลของคดี พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดทำบันทึกจับกุมจริง

         เวลา 18.00 น. คณะวิทยากร สน.สก. ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมให้ดำเนินการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่ เพื่อแสวงหาหลักฐานข้อเท็จจริง และรายละเอียดแห่งความผิด ตั้งแต่การวางแผน สืบสวนหาข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และรายงานสถานการณ์ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินคดี และเป็นประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไป
Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: