“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ได้รับเชิญจาก กอ.รมน.ภ.2 บรรยายพิเศษหัวข้อ“เกิดมาตอบแทนพระคุณแผ่นดิน” 


“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ได้รับเชิญจาก กอ.รมน.ภ.2 บรรยายพิเศษหัวข้อ“เกิดมาตอบแทนพระคุณแผ่นดิน” 

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติ(อพป.)ประจำปี 2561 ณ บ้านหมันขาว หมู่ที่ 11 ตำบล กกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เกิดมาตอบแทนพระคุณแผ่นดิน” ซึ่งหัวข้อหลักๆ ที่ผู้บรรยายได้กล่าวถึงการกำเนิดประวัติศาสตร์ของชาติไทย ที่มีความเข้มแข็ง และความปรองดองของคนในชาติเมื่อครั้งในอดีต โดยมีชาวบ้านจำนวน 120 คน มาร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้!!  
การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติ (อพป.)ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ พันเอกขจิต  มกราภิรมย์ หน.ผมช.มท.กอ.รมน.ภาค 2 ได้กล่าวว่า”สืบเนื่องจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2(กอ.รมน.ภ.2)ได้สั่งการให้ กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดหาหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญภายในจังหวัด ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนหมู่บ้าน อพป.แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ ชาวบ้าน รวมทั้งคนในชุมชนหรือประชาชนในจังหวัด มีความรู้ ความรักชาติ รักแผ่นดิน รวมทั้งให้มีความปรองดอง ซึ่งกันและกันในหมู่บ้านของตนเอง” 
 พันเอกขจิต  มกราภิรมย์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ”หมู่บ้านหมันขาวแห่งนี้ เป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญเส้นทางเข้ามาในหมู่บ้านก็ลำบาก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวม้ง นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ มีอาชีพทำเกษตรกรรมบนเขาเป็นหลักและมีโอกาสที่สุ่มเสี่ยงหลายประเด็น เราจึงเลือกที่นี่ในการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนหมู่บ้าน อพป.แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยหลักๆเรามีการฝึกทบทวนเรื่องการใช้อาวุธที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมเป็นอาสาเพื่อเอาไว้ป้องกันตนเองและดูแลคนในหมู่บ้าน ช่วยส่งเสริมอาชีพต่างๆ รวมทั้งแนะนำความรู้ต่างๆให้กับผู้ที่เข้าร่วมเป็นอาสาฯ โดยมีครูฝึกจากหลายหน่วยงานภายในจังหวัดไม่ว่าจะเป็น ปกครองอำเภอ ปกครองจังหวัด เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ได้อุทิศตนมาร่วมกับกิจกรรมเพื่อชาติในครั้งนี้!!!
Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: