ทึ่ง!!!โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในชนบทได้รับรางวัลระดับชาติ


ทึ่ง!!!โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในชนบทได้รับรางวัลระดับชาติ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนดีในชนบทแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2  มีการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างดีเยี่ยม ได้รับความชื่นชม จากทุกภาคส่วนที่คณะครูผู้ร่วมกันสร้างศิษย์ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู … ครูเพื่อศิษย์   คือโรงเรียนบ้านดงตาหวัง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 276 คน  ครูและบุคลากรจำนวน 20  คน  มี ดร.บุญช่วย สายรวม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
ดร.บุญช่วย สายรวม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาหวัง กล่าวว่า ภายใต้การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามวิสัยทัศน์ “ภายในปี 2562 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขบวนการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี พัฒนาครูดีเพื่อศิษย์ มีทักษาชีวิต ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล บนพื้นฐานของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” ทางโรงเรียนมีเป้าหมายคุณภาพนักเรียน 5 ด้าน มีความเป็นเลิศด้าน ICTและภาษาต่างประเทศ มีทักษะชีวิต มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา งานอาชีพ และมีความสามารถด้านนาฏศิลป์และศิลปะ
 ดร.บุญช่วย สายรวม  กล่าวว่าโรงเรียนบ้านดงตาหวัง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ โดยผลงานปี 2560 ได้แก่ ชนะเลิศคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 ชนะเลิศคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 ชนะเลิศซูโดกุ ป.4-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 ชนะเลิศคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 ชนะเลิศคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 งานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 9 ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา คิดเลขเร็ว ประโคนชัยพิทยาคมชนะเลิศอันดับ 2ระดับประถมศึกษาซูโดกุ ประโคนชัยพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา คิดเลขเร็วประโคนชัยพิทยาคม สำหรับรางวัลที่ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาได้แก่ เด็กหญิงกัลยากรณ์  สร้อยคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชาติภาพข่าว/รายงานโดย  ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์   จ.อุบลราชธานี


Facebook Comments
%d bloggers like this: