ราชทัณฑ์จับมือสถานทูตอังกฤษพัฒนางานราชทัณฑ์ 


ราชทัณฑ์จับมือสถานทูตอังกฤษพัฒนางานราชทัณฑ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์และสถานทูตอังกฤษ โดย H.E.Mr.Brian Davidson เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ร่วมมือกันจัดแถลงข่าวและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือในการบริหารจัดการเรือนจำ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กงสุลของสถานทูตต่างๆในประเทศไทยสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัว มากขึ้นโดยให้มีการแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังและญาติตลอดจนยกระดับงาน ราชทัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานขั้นต่ำตามข้อกำหนดเมนเดลา ผ่านร่างมาตรฐานงานราชทัณฑ์ งานราชทัณฑ์ Standard Operating :SOPs โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ. ศ. 2560 และนอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TU) บรรยายเรื่อง ทิศทางโลก เกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ชนในงานราชทัณฑ์ ( The World Directions in Human Rights and correctional Service) และ Ms.Gaewgarn  Fungtong เจ้าหน้าที่การควบคุม (ICRC) บรรยายเรื่อง การประสานนโยบายกับ การปฏิบัติงาน(Linking Policy and Practice ) พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การวางมาตรฐานต่างๆกรมราชทัณฑ์ได้ยึดหลักการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ต้องขัง และอยู่บนพื้นฐานที่สามารถ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษย์ชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้กรมราชทัณฑ์จะได้ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้สอดคล้อง กับวาระแห่งชาติดังกล่าว เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสิทธิมนุษย์ชนของผู้ต้องขัง โดยมีเป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อไปสู่สังคมสันติสุขและมีความหวังว่า ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะร่วมมือกันนำกรอบนโยบายของวาระแห่งชาตินี้ไปเพิ่มขีด ความสามารถการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและบูรณาการ การทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป


ชนะ  คำไทรแก้ว และทีมงาน รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: