กรมการปกครองขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน


กรมการปกครอง ขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 11.00 น. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1  ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน จากจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี นครนายก สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด รวม 220 คน มีระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 256โดยมี นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กล่าวรายงาน
การจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานกรรมการหมู่บ้านหรือกรรมการหมู่บ้านด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1,600 คน แบ่งการดำเนินการออกเป็น 8 รุ่น ๆ ละ ประมาณ 200 คน กำหนดดำเนินการในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2561 
ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครองได้เน้นย้ำเพิ่มเติมถึงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่เป็นความต้องการร่วมกันของหมู่บ้าน แต่การที่จะได้มาซึ่งแผนพัฒนาหมู่บ้านนั้น ต้องอาศัยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นสำคัญ ในการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการกำหนดแผนการดำเนินงานจะเป็นมติของเสียงข้างมาก  แต่ก็ต้องให้ความเคารพในเสียงข้างน้อยด้วยเช่นกัน เพราะถือเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี   

สุดท้ายอธิบดีกรมการปกครอง ได้ฝากข้อคิดในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการก็คือผู้ที่รักษาความสงบสุขของบ้านเมือง ในการปฏิบัติงานใด ๆ สามารถทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้ เมื่อพบเจอปัญหาก็ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที อย่าปล่อยให้ปัญหานั้นพอกพูนจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หลีกเลี่ยงการทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่อง  และขอให้ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติและประชาชน 


ที่มา ข่าวกรมการปกครอง 18/2561 ลงวันที่ 18 ก.พ.2561

Facebook Comments
%d bloggers like this: