กรมการปกครองพิจารณาให้การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรสูญหาย หรือถูกทำลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชน

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบ การบริการด้านทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ในห้วงที่ผ่านมาได้ปรากฏเหตุการณ์เป็นข่าวทางสื่อมวลชน กรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขโมยบัตรประจำตัวประชาชนผู้อื่น และนำไปขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ๗ แห่ง จำนวน ๙ บัญชี รวมถึงมีการหลอกลวง ให้ผู้อื่นโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว สร้างความเสียหายต่อเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งถูกกล่าวหาในคดีร่วมกันฉ้อโกง และสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ถูกหลอกลวงให้โอนเงิน 

กรมการปกครองได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรสูญหาย หรือถูกทำลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชน จึงประสานให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งให้อำเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนให้บันทึกรายละเอียดรายการต่างๆ ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบันทึกการรับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทำลาย (บ.ป.๗) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยการสอบถามและบันทึก ให้ได้ความว่าหายเมื่อใด ที่ใด สาเหตุของการหาย และบัตรหายหรือถูกทำลายจริง และเมื่อบันทึก บ.ป.๗ เสร็จ เรียบร้อยแล้วระบบการทำบัตรจะพิมพ์ บ.ป.๗ ออกมา ๒ ฉบับ โดยมอบให้ผู้แจ้งเก็บไว้ ๑ ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกรณีมีเหตุที่ต้องใช้บันทึกดังกล่าว และพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ  

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญ ลำดับแรกที่ก่อให้เกิดสิทธิอื่นๆ ตามมา ต้องเก็บรักษาเป็นอย่างดี หากทราบว่าบัตรสูญหาย ให้รีบแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือสถานที่ขอมีบัตร ณ ศูนย์การค้าบางแห่ง ที่อยู่ใกล้โดยเร็วที่สุด เพื่อแจ้งบัตรหายและออกบัตรใหม่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรใหม่ ให้แล้วบัตรเดิมที่สูญหายจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติทันที เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของบัตร 

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งให้ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบันการเงิน ได้ทราบแนวทางปฏิบัติ ในการตรวจสอบข้อมูลโดยการอ่านข้อมูลจากบัตร (Smart Card Offline) และหากเกิดความสงสัยในสถานะของบัตรดังกล่าวว่ามีการยกเลิกหรือจำหน่ายในระบบของกรมการปกครองแล้วหรือไม่ จะต้องส่งข้อมูลไปตรวจสอบสถานะของบัตร (Check Card Status) กับเซอร์วิส ที่กรมการปกครองเปิดให้บริการ ผ่านช่องทาง https://idcard.bora.dopa.go.th/CheckCardService.asmx ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร. ๐-๒๗๘๑-๗๖๑๒

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: