“คณะกรรมการราชทัณฑ์ประชุมครั้งแรกเข้มห้ามผู้คุมฝากขายสินค้าในเรือนจำ/ห้ามซ้อมทรมานนักโทษ”


“คณะกรรมการราชทัณฑ์ประชุมครั้งแรกเข้มห้ามผู้คุมฝากขายสินค้าในเรือนจำ/ห้ามซ้อมทรมานนักโทษ”

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมกรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ และศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองออกตามกฎหมายพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน

ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ให้ที่ประชุมทราบซึ่งเน้นนโยบาย 3 ส. คือ ส.สะอาด ส.สุจริต ส.เสมอภาค เช่น การให้ยกเลิกอาหารฝากขายของผู้คุมและครอบครัวในเรือนจำเนื่องจากเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน การประกาศห้ามมิให้ผู้คุมทำการซ้อมทรมาน หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ประกาศให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีการตั้ง

ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care : center For Assistance To Reintegration and Employment) ขึ้นในทุกเรือนจำ 143 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังที่พ้นโทษหรือญาติพี่น้อง

ที่มีความประสงค์จะหางาน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลดโอกาสในการที่จะกลับมากระทำผิดซ้ำอีกด้วย อนึ่งในปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์รับผิดชอบผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 334,931

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) ในเรือนจำ 143 แห่งทั่วประเทศ และกำลังพยายามที่จะแก้ไขพฤตินิสัยของคนเหล่านี้ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกครั้งเมื่อพ้นโทษ โดยได้มีการปรับปรุง

และจัดระบบบริหารจัดการใหม่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ถึงขั้น

ไล่ออก/ปลดออกและให้ออกไปแล้ว 32 ราย ในรอบสี่เดือนเศษชนะ  คำไทรแก้ว  และทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: