ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

วันทีื่ 19 ก.พ.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  นายพรพจน์  เพ็ญพาส  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  พันเอกเฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว  ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561   เพื่อให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ในการรองรับกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

            พันเอกเฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ 51/2560   กอ.รมน.จังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบล และนำนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาลดังกล่าวนี้ให้ มวลชน กอ.รมน. และเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบพร้อมกับนำไปขยายผล เพื่อสร้างความ ความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึก ความรักความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน ที่จะนำไปสู่การสร้างพลังทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนาอาชีพการพัฒนารายได้ของครัวเรือนต่อไป

                นายพรพจน์  เพ็ญพาส  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  กล่าววต่อว่า   นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้บูรณาการการทำงานให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด และเพื่อสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง ด้วยความรักความสามัคคีร่วมกัน.นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว 

ยุทธนา ผึ้งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Facebook Comments
%d bloggers like this: