นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เข้าร่วมงาน “เทิด ด้วย ทำ” คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เข้าร่วมงาน “เทิด ด้วย ทำ” คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันฟื้นฟูพัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่เครือข่ายเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ น้อมนำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้

     โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงแนวทางขยายผล คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ

      นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแนวทางขยายผลความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร ดินน้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ

      ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแนวทางขยายผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ

     ทั้งนี้ มีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เทิด ด้วย ทำ ปี 2561 “คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ” และได้เดินชมสินค้าภายในงาน

     ณ บริเวณอ่องแล่น หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอดฯ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: