ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชุมพร ร่วมกับ กองร้อย อส.จ.ชพ.ที่ 1, ชมรมบัณฑิตอาสาเพื่อน้องเพื่อชุมชน มมร.สธ., สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสา  ร่วมซ่อม “ฝายมีชีวิตเขาหราดร่วมใจ” หมู่ที่ 6 ตำบลนาชะอัง


ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชุมพร ร่วมกับ กองร้อย อส.จ.ชพ.ที่ 1, ชมรมบัณฑิตอาสาเพื่อน้องเพื่อชุมชน มมร.สธ., สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสา  ร่วมซ่อม “ฝายมีชีวิตเขาหราดร่วมใจ” หมู่ที่ 6 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  หลังจากได้รับความเสียหายในช่วงฝนตกหนัก เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและน้ำหลากรุนแรง ป้องกันการพังทลายของดิน ซึ่งฝายมีชีวิตทำหน้าที่เติมน้ำในดิน เก็บน้ำไว้กับดิน สร้างความชุ่มชื้นจากฤดูฝนเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งทำให้พื้นที่การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ชีวิตริมลำคลองฟื้นคืน วิถีชีวิตชุมชนฟื้นคืน และที่สำคัญเป็นเสมือนโมเดลหลุมขนมครกตามแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นับเป็นการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะสม เพราะใช้แรงงานในชุมชน เครือข่ายในท้องถิ่น ยึดหลัก ใครมีแรงช่วยแรง ใครมีเงินช่วยเงิน ใครมีอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์ ใครมีอาหารช่วยอาหาร ซึ่งใช้งบประมาณของทางราชการในการสร้างน้อยมาก เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ

Facebook Comments
%d bloggers like this: