“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ บรรยายพิเศษร่วมกับ กอ.รมน ภาค 2 หลักสูตร ไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.)!!


“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ บรรยายพิเศษร่วมกับ กอ.รมน ภาค 2 หลักสูตร ไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.)!!


วันนี้ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 (กอ.รมน.ภ.2)ได้จัด “การฝึกไทยอาสาป้องกันชาติ”(ทสปช.) โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ”เกิดมาตอบแทนแผ่นดิน”ซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อครั้งเสียดินแดนในอดีตที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ร่วมเข้าฟังการบรรยายมีความหวงแหนประเทศชาติให้มากขึ้น


ด้านพันเอกขจิต มกราภิรมย์หน.ผมช.มท.กอ.รมน.ภาค 2 กล่าวว่า “การฝึกไทยอาสาป้องกันชาติ”(ทสปช.)ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกทบทวนจำนวน 100 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนอุดมการณ์รักชาติ 

ปกป้องศาสนาและสถาบัน

เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งยังเป็นการปลุกฝังให้ชาวบ้านมีความปรองดองมีความรักและความสามัคคีกันในชุมชนอีกด้วย!!!เอวัชระ  ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: