พิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ ๒ (T-50TH)


พิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ ๒ (T-50TH)

สืบเนื่องเมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10:15 น. โดยมี พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นแบบ T-50TH จำนวน ๔ เครื่อง เข้าเป็น “เครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ ๒ หรือ บ.ขฝ.๒” ประจำการ ณ ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี H.E.Mr.Noh Kwang-il (นาย โน ควัง อิล) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ตามที่กองทัพอากาศ ได้ดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ (L-39) เพื่อรองรับการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการบิน ตลอดจนมีความพร้อมเพื่อไปปฏิบัติงานกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศได้พิจารณาจัดหาเครื่องบินแบบ T-50TH จำนวน 12 เครื่อง จากบริษัท Korea Aerospace Industries สาธารณรัฐเกาหลี แบ่งเป็นระยะที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง และระยะที่ ๒ จำนวน ๘ เครื่อง สำหรับระยะที่ ๑ ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ซึ่งการดำเนินการตามโครงการฯ นั้น กองทัพอากาศได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการบริหารโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กองทัพอากาศกำหนด ทั้งนี้ เครื่องบิน T-50TH  ๒ เครื่องแรก ได้มาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และอีก ๒ เครื่อง มาถึงกองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากนั้น เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับขั้นสุดท้าย ณ กองบิน ๔ โดยเครื่องบินทั้ง ๔ เครื่อง พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง ผ่านการทดสอบตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทุกประการ 


ทั้งนี้ กองทัพอากาศมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพกำลังทางอากาศและการดำรงขีดความสามารถเพื่อปฏิบัติการทางอากาศในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ โดยจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับเครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ ๒ (T-50TH) เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นที่มีความทันสมัยในระดับแนวหน้าของโลก มีสมรรถนะ ขีดความสามารถ เทคโนโลยี และระบบ Avionics เหมาะสมสำหรับการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นของกองทัพอากาศ รวมทั้งมีระบบการฝึกอบรมแบบบูรณาการ/ระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ (Integrated Training Systems/Operational Support Systems : ITS/OSS) สำหรับทำการฝึกบินภาคพื้นผ่านเครื่องฝึกบินจำลอง และระบบการฝึกบินทางยุทธวิธี (Embedded Tactical Training System : ETTS) สำหรับการฝึกบินจริงในภาคอากาศ ซึ่งสามารถสร้างสถานการณ์การฝึกเสมือนจริงเพื่อฝึกการใช้งานระบบ Avionics เรดาร์ Sensor ระบบอาวุธ และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น และลดค่าใช้จ่ายในการฝึกบินลง นอกจากนี้เครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ ๒ (T-50TH) สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมทั้งกิจเฉพาะหลัก ได้แก่ การฝึกนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น และกิจเฉพาะรอง ได้แก่ การโจมตีทางอากาศ รวมถึงการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ ได้อีกด้วย


ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ภาพ/ข่าว (เครดิต)

> Cr. PR กองทัพอากาศ

> ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: