เทศบาลตำบลชนแดนจัดงานสงกรานต์สรงน้ำพระไหว้ขอพรผู้สูงอายุ 


เทศบาลตำบลชนแดนจัดงานสงกรานต์สรงน้ำพระไหว้ขอพรผู้สูงอายุ 

ที่หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดน เป็นประธานจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย2.ยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าของชุมชนและสังคม3.    สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเองและครอบครัว4. เพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนพัฒนาท้องถิ่นมีกิจกรรม แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน ผู้สูงอายุ ร่วมกับลูกหลาน และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ โดยมี   นายมาโนช    ชูจาด ปลัดเทศบาลตำบลชนแดน กล่าวรายงาน นายสุรชาติ เมืองเป้ ผอ.กองสาธารณสุข รับผิดชอบโครงการ น.ส.วาสนา เทียมศร และ นายแก้วชนก สอนเวช จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน น.ส.ฐิตาพร ทุมขันธ์ ผช.นัดวิเคราะห์นโยบายพิธีกร และฝ่ายประชาสัมพันธ์  นางฐานิต สิงห์เวียง ผอ.กองการศึกษา  ประสานงาน ต้อนรับ
อุดมศักดิ์  เหล็กคำ/มนสิชา  คล้ายแก้ว  ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

Facebook Comments
%d bloggers like this: