จังหวัดแพร่  ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จังหวัดแพร่ ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบให้นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 และ ปี 2563 ณ ห้องน้ำเพชร โรงแรมน้ำทอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวม 50 คน มีรายละเอียดดังนี้.-
1.แนวทางการบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 และ ปี 2563
2.แบ่งกลุ่มทบทวนข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์และทบทวนสรุปโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่
2.1 ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้ทีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2.2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม
2.3 ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
2.4 ยุทธศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
2.5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
3. การนำเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกลุ่มยุทธศาสตร์ต่างๆ
และในเวลา 13.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มามอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดแพร่
ทั้งนี้ผลการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารช่องทางปกครอง

Facebook Comments
%d bloggers like this: