สภากรุงเทพมหานคร เลือก ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ต่อเป็นสมัยที่ 3

สภากทม. เลือก ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ต่อเป็นสมัยที่ 3

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : โดยมีนายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพ มหานครผู้มีอายุสูงสุด ทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร แทน ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ในที่ประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เสนอชื่อให้รับคัดเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครเพียงคนเดียว คือ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเสนอรายชื่ออื่นเพิ่มเติม มติที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ของการมีประธานสภากรุงเทพ มหานครที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 3 สมัยเป็นคนแรก..

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่าน และขอให้มั่นใจว่า ตนจะนำจุดอ่อนต่าง ๆ ที่พบในช่วงระยะเวลาของการทำงาน 4 ปีที่ผ่านมานำไปปรับปรุงแก้ไข และขอให้สมาชิกสภาฯ ทั้ง 28 คนผนึกกำลัง สร้างความรักความสามัคคี ร่วมมือกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นเหมือนดั่งที่ผ่านมา ซึ่งตนมีความยินดีและพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่ทุกคนให้ไว้ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานของสภากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จากนั้นประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการประชุมเพื่อเลือกรองประธานสภาอีก 2 คน ซึ่งปรากฏว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ นายกิตติ บุศยพลากร ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 และ นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: