ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส ชัดเจน

ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส ชัดเจน ในการขับเคลื่อนระบบอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายบริหารงานให้กับทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการกระจายอำนาจลงสู่ระดับพื้นที่ โดยเฉพาะสถานีตำรวจ จนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน มุ่งเน้นเป้าหมายการปฏิบัติงาน “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล” โดยยึดถือค่านิยมร่วมกัน “พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน”โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นหลักในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งพัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสามัคคีร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหน่วยงานที่กำหนดไว้ว่า “ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและการบริการที่รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น มีความหวาดกลัวภัยน้อยลง มีความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และสงบสุข”โดยในปีงบประมาณพุทธศักราช 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการแบ่งลักษณะงานออกเป็น 6 งาน ดังนี้1. งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ2. งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3. งานกฎหมายและคดีโดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ4. งานจเรตำรวจ โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติเป็นผู้กำกับ ดูแล และบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ5. งานบริหาร โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ6. งานสืบสวนสอบสวน โดยมอบหมายให้ พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงมุ่งเน้นภารกิจตามเป้าหมายสำคัญ 6 ประการที่กำหนดไว้ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดังนี้1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน6.การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: