ยกหน่วยบริการเคลื่อนที่สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขทุกพื้นที่ ให้บริการประชาชนฟรีที่ราม 2 ไนท์บาร์ซาร์ เขตประเวศ

ยกหน่วยบริการเคลื่อนที่สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขทุกพื้นที่ ให้บริการประชาชนฟรีที่ราม 2 ไนท์บาร์ซาร์ เขตประเวศ

(6 ต.ค. 61) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอกมาให้บริการแก่ชาวชุมชนทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง หมุนเวียนไปตามกลุ่มเขต ทั้ง 6 กลุ่มเขต ซึ่งมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ราม 2 ไนท์บาร์ซาร์ ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศและผู้บริหารสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิช่างไทยใจอาสา ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท นัมเบอร์แลนด์ จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด

สำหรับการจัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 15 จัดขึ้นในพื้นที่ของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาให้บริการแก่ชาวชุมชนมากมาย ประกอบด้วย การบริการด้านทะเบียนราษฎร์ บริการด้านสุขภาพโดยหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ อาทิ ตรวจคัดกรองโรค ตรวจรักษาฟัน ตรวจสายตา ตรวจการได้ยินเพื่อรับเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ ตรวจมะเร็งสตรี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ พบจิตแพทย์คลายเครียด บูธ 1555 รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการฝึกอาชีพระยะสั้น บริการตัดผม บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัขและฝังไมโครชิป เยี่ยมชม

“สถานีเติมสุข” มอบแว่นสายตาสั้นให้เด็กนักเรียน รับลงทะเบียนผู้ที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการทุกบริการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายของดีชุมชนและสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิต การให้ความรู้เกี่ยวกับงูและวิธีเอาตัวรอดจากงู รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีตลอดงาน

ทั้งนี้มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ออกบูธให้ความรู้ ชี้แนะการตรวจสอบบ้าน เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัยภายในบ้าน รวมทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมออกบูธให้บริการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ คือ กิจกรรม “ชุมชนคุยกับผู้ว่าฯ อัศวิน” ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของชุมชน พร้อมร่วมแสดงความความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยจะมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครร่วมชี้แจงและไขข้อข้องใจของประชาชนทันที แต่หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปนอกจากนี้มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกรุงเทพมหานครร่วมออกบูธ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ดังนี้ 1. กระทรวงกลาโหม ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกรุงเทพมหานคร 2. กระทรวงการคลัง ให้ความรู้เรื่องพิโก้ไฟแน้นซ์ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและแชร์ลูกโซ่ 3. ธนาคารออมสิน ให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 5. กองทุนการออมแห่งชาติ ให้ความรู้เรื่องการออม พร้อมรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 6. สำนักพัฒนาสังคม ออกบูธศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้ความรู้เรื่องการออมและวางแผนการใช้จ่ายเงินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การปรองดองและความสามัคคี เสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างรูปธรรม

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ทำงานในรูปแบบ “3 สามประสาน” ระหว่าง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และ “4 หน่วยงาน” คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ สร้างความเป็นธรรมและลดการเอารัดเอาเปรียบ ช่วยเหลือด้านสินเชื่อ รวมถึงพัฒนาศักยภาพการหารายได้และส่งเสริมอาชีพ ซึ่งในวันนี้มีการออกบูธ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” รับลงทะเบียนและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบด้วย โดยกรุงเทพมหานครจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

———————-

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: