กลุ่มลูกจ้างและข้าราชการวิชาชีพแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ 400 คนได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับวิชาชีพแพทย์แผนไทย

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 กลุ่มลูกจ้างและข้าราชการวิชาชีพแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ 400 คนได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับวิชาชีพแพทย์แผนไทยดังนี้
1. นายธนาธร อัศว์วัธรวรโชติ ประธานชมรม ลูกจ้างแพทย์แผนไทย (ประเทศไทย)
2 .นางพนารัตน์ ดีทอง ประธานชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐ (ประเทศไทย)
3 นางสาวอนงค์ ปานจิ๋ว เลขาชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐ(ประเทศไทย)
1. เรื่องตำแหน่งตามมติ อ.ก.พ. กลุ่มบริหาร งานบุคคล
ซึ่งสายงานแพทย์แผนไทยไม่ได้รับ การจัดสรร ตำแหน่ง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการย้อนแย้งกับรายงานสถานการณ์ความขาดแคลนของกลุ่มบริหารงานบุคคลเมื่อปีพ.ศ 2560 ที่ตำแหน่งแพทย์แผนไทยยังขาดแคลนจากกรอบขั้นต่ำถึง 1531 อัตรา ทั้งนี้สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพ.ศ 2555 โดยอนุมัติให้มีมาตรการ(เร่งด่วน) ระยะสั้นในปีงบประมาณ 2556 ถึง 2558 จัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ให้มีสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขรวม 30.188 อัตรา และอัตราใหม่ สำหรับข้าราชการ 7.574 อัตรารวม 10.494 อัตรา ในปี 2556 และในปีต่อมาคือ 2557 ถึง 2558 พิจารณาเพิ่มให้ปีละ 7.547 อัตรา ไม่รวมนักเรียนทุน 3 สายงาน ครอบคลุมลูกจ้างชั่วคราว แต่ละสายงานร้อยละ 75 ซึ่งลูกจ้าง แพทย์แผนไทยได้รับการบรรจุไปทั้งสิ้น 870 ตำแหน่ง จากรอบขั้นต่ำ ที่ควรมีกำหนด 4.462 คน ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 19.47% ถ้าหากคิดให้เต็มตามจำนวนที่กำหนดจะเหลือตำแหน่งแพทย์แผนไทยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรถึง 3.592 ตำแหน่ง ซึ่งมีสัดส่วนต่ำสุดในทุกสายงานของกระทรวงสาธารณสุข
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมกันในทุกวิชาชีพตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกจ้างชั่วคราวพนักงานข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งแพทย์แผนไทยและตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(อายุรเวท) จึงขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา)ได้โปรด
1. พิจารณา(คำสั่ง ) สั่งการ ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนคำขออัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(อายุรเวท)ตามจำนวนอัตราที่ขาดแคลน

2. พิจารณา สั่งการ ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง แพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุขอายุรเวท โดยวิธีการสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ. ตามอัตราตำแหน่งบรรจุที่ได้รับ อนุมัติจาก ก.พ.ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามข้อ 1 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
3. ขอให้ทบทวนโครงการหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้โครงการสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในส่วนของโครงการสร้างกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน

สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการแก้ไขแก้ไขภาระหน้าที่รับผิดชอบของแพทย์แผนไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยปี 2556 ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: