สระบุรี -จัดงานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สระบุรี -จัดงานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วันที่10 ตุลาคม 2561 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสวนดอก หมู่ที่ 7 ตำบลสวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศบาลคนในชุมชน มาร่วมงาน พร้อม นางทับทิม วัดสง่า พัฒนาการอำเภอเสาไห้ การดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอำเภอเสาไห้ เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์/ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน บ้านสวนดอก หมู่ที่ 7ตำบลสวนดอกไม้ ที่เป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่เป้าหมายของอำเภอเสาไห้ ในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีต้นทุนแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นตลาดนัดที่อยู่คู่วัดอารามหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4 ได้สร้างอุโบสถ ในสมัยนั้นเมื่อ229ปีบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านสิบต๊ะ ตามชื่อของหัวหน้าหมู่บ้านไท- ยวน ในสมัยนั้นมีชาวย้ายถิ่นฐานจนมีอจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาเปลี่ยนเป็นตำบลสวนดอกไม้ในพื้นที่วัดมีด้านข้างติดแม่น้ำป่าสักที่เมื่อก่อนได้ใชน้ำเหล่งนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ได้ก่อตั้งวัดขึ้นมาใดไม่ทราบได้จนมีการบุรณะครั้งใหญ่เมื่อร.ศ.118 และแล้วเสร็จเมื่อประมาณพ.ศ.2404เมื่อพ.ศ.2443ด้วยอุโสถมีรูปแบบทรงไทยเฉลี่ยงมีช่อฟ้าใบระกาหางหงษ์ มีตราสัญญาลักษณ์แผ่นดินรัชกาลที่3ประดับลวดลายดอกไม้และสิงห์จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดสมุหประดิษฐารามมาจนปัจจุบันโดยให้มีชื่อท่านสมุหะจาลึกไว้ให้ลูกหลานได้รู้จักและอุโบสถหลังนี้ได้เป็นวัดอารามหลวงจนถึงปัจจุบันในการเปิดตลาดOTOP นวัตวิธี จะเป็นแหล่งรวมอาหารและสินค้าของชุมชน มีโบราณสถานที่เก่าแก่ รวมถึงการมีวัฒนธรรมไท-ยวน ที่สืบทอดกันมายาวนาน อันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์OTOPเชื่อมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองในระดับชุมชนเป็นสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ นำสินค้ามาจำหน่ายนอกชุมชนทำให้้เกิดรายได้เฉพาะรายและกลุ่มและเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนอีกด้วย

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Facebook Comments
%d bloggers like this: