ราชบุรี  – จก.กช.ราชบุรี ดื่มน้ำยืนยันใช้ดื่มได้จริง ในพิธีตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฯ

ราชบุรี – จก.กช.ราชบุรี ดื่มน้ำยืนยันใช้ดื่มได้จริง ในพิธีตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฯ

กรมการทหารช่าง ทำพิธีตรวจความพร้อม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกส่วนหน้า ชุดช่างฟื้นฟู พื้นที่หลัง
ประสบภัยพิบัติ ด้านเจ้ากรมการทหารช่าง ทดลองดื่มน้ำจากเครื่องผลิตน้ำประปาจาก “ชุดประปาสนาม” ต่อหน้าสื่อมวลชน ยื่น
ยันน้ำที่ผลิตจาก ชุดประปาสนามสามารถใช้ดื่มได้จริง

https://drive.google.com/file/d/1PiW6PCuSgU53jd0jjGtqMQqjlxwQ4Sju/view?usp=sharing กดชมคลิปวีดีโอที่นี่

วันที่ 11 ต.ค.61) ที่สนามจอดเฮลิคอปเตอร์ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการ
ทหารช่าง เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบกส่วนหน้า ในส่วนของชุดช่างฟื้นฟูพื้นที่ หลัง
ประสบภัยพิบัติเมือง ปาลู รัฐสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซีย โดยมี พันเอก บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย ผู้อำนวยการกองกิจการ
พลเรือนกรมการทหารช่าง ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.02 น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ริกเตอร์ที่
ระดับความลึก 10 กิโลเมตรบริเวณคาบสมุทรมินาฮัสซา รัฐสุราเวสี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูง 1.5 เมตร ซัด
เข้าชายฝั่งของเมือง ปาลู และเกิด aftershock จำนวน 16 ครั้ง สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เมืองปาลู ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
มีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบก จึงได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกอง
ทัพบกได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อม ที่จะออกช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในทันทีซึ่งกรมการทหารช่าง ได้รับมอบ
หมาย ให้จัดชุดช่างฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยพิบัติ อัตรา 53 นาย เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก
ส่วนหน้า ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยกรมการทหารช่าง ได้จัดกำลังพลจาก กองพลทหารช่างและหน่วยขึ้นตรง กรมทหารช่างที่ 21
กองพันทหารช่างที่ 51 ประกอบด้วย หน่วยงานชุดสำรวจ ชุดช่างก่อสร้าง และชุดประปาสนาม

ทั้งนี้ในพิธีดังกล่าว เจ้ากรมการทหารช่าง ได้กล่าวและให้โอวาทแก่กำลังพลของหน่วยขึ้นตรง กรมการทหารช่าง ให้
มีความตั้งใจ และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก จากนั้นเจ้ากรรมการ
ทหารช่าง พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกรมการทหารช่าง ได้ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบกส่วนหน้า
ในส่วนของชุดช่างฟื้นฟูพื้นที่ ในส่วนของเครื่องมือยุโธปกรณ์ชุดสำรวจ ชุดก่อสร้าง และชุดประปาสนาม โดยให้ความสนใจและ
ใส่ใจเกี่ยวกับชุดประปาสนามมากที่สุด

ต่อจากนั้นเจ้ากรมการทหารช่างได้ดูการทดลองการผลิตน้ำประปา จากชุดประปาสนาม ที่มีกำลังผลิตขนาด 6,000
ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งทางกรมการทหารช่าง ได้จัดชุดประปาสนามไว้จำนวน 2 ชุด ในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัยกองทัพบกส่วนหน้า ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยเจ้ากรมการทหารช่าง ได้ทดลองดื่มน้ำจากเครื่องผลิตน้ำประปา จากชุด
ประปาสนาม ต่อหน้าสื่อมวลชน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า.. น้ำที่ผลิตจากชุดประปาสนามสามารถใช้ดื่มได้จริงอย่างแน่นอน ซึ่งได้
มีการทดลองสูบน้ำจากในคลอง และผ่านเข้าเครื่องผลิตน้ำประปา จากชุดประปาสนาม

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: