ปทุมธานีคณะสงฆ์และชาวพุทธจัดโครงการปลูกดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยจำนวน 102,562 ต้น

ปทุมธานีคณะสงฆ์และชาวพุทธจัดโรงการปลูกดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยจำนวน 102,562 ต้น
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 ต.ค.61 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมงคลพุกราราม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และเจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เมตตาเป็นประธานในพิธีสมโภชและมอบเมล็ดพันธุ์มงคลนาม “ทรัพย์บานชื่น” ให้แก่นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการรวมศรัทธาชาวพุทธอำเภอคลองหลวง สั่งสมบุญ “ทาน ศีล ภาวนา” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และปลูก “ดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย” จำนวน 102,562 ต้นเพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2562 ร่วม 20 องค์กรที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ด้านนายองอาจ ธรรมนิทา กล่าวว่าโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระรัตนตรัย และต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2562 เพื่อส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักการ “บวร”เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งความสวยงามและสันติสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน, เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ, เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ “รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์ศีล 5 อำเภอคลองหลวง ระยะที่ ๑ หน้าบ้านน่ามอง” ตามนโยบายคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
โดยการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นการประสานความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานฯ ประกอบด้วย คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง, เทศบาลเมืองคลองหลวงเทศบาลเมืองท่าโขลง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวงสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงศูนย์อบรมเยาวชนสันติชัย ในอุปถัมภ์พระครูมงคลกิจจารักษ์ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล5 อำเภอคลองหลวงชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ชมรมเรารักคลองสามชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในอุปถัมภ์พระครูวิจิตรอาภากรคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายกลุ่มมหัศจรรย์แห่งบุญกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ และกลุ่มเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม อำเภอคลองหลวง
สำหรับ ดอกไม้ที่ใช้ในการปลูกบูชาพระรัตนตรัยเป็นสามัคคีบุญนั้น คือ “ดอกบานชื่น” มงคลนาม “ทรัพย์บานชื่น” ซึ่งชื่อดอก “ทรัพย์บานชื่น” ใช้เรียกให้เป็นมงคล หากนำไปบูชาพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้ว เชื่อว่าจะเป็นมงคลกับชีวิตคำว่า “ทรัพย์” ที่ใช้เรียกในชื่อดอกไม้นั้น มุ่งหมายอวยพรให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เจริญรุ่งเรืองด้วยโลกีย์ทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายนอกทางโลก และอริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายในทางธรรม ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และผู้มีจิตศรัทธา ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ใดๆ ทั้งสิ้น
เป้าหมายของโครงการฯ นั้น มุ่งหวังให้ชาวพุทธในชุมชน ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ได้ตระหนักในหน้าที่ของชาวพุทธ เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีแก่ชุมชน สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ศีลธรรมและวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธในชุมชนได้รับการฟื้นฟูกลับคืนมา เกิดเครือข่ายชาวพุทธตามหลัก “บวร” ที่มีศีลธรรมพื้นฐานและเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง ประชาชนในชุมชน เกิดกระแสศีลธรรมขึ้นในใจ เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต มีกำลังใจในการกระทำสิ่งที่ดีงาม ทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนโครงการฯ “รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์ศีล 5” ระยะที่ 1 หน้าบ้านน่ามอง

Facebook Comments
%d bloggers like this: