เดอะโอ๋ !!! เรียกประชุม”ติวเข้ม”ทีมชุดสืบสวน-ความมั่นคง 9 กองบังคับการ

เดอะโอ๋ !!! เรียกประชุม”ติวเข้ม”ทีมชุดสืบสวน-ความมั่นคง 9 กองบังคับการ

วันนี้ 11 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 (สส/มค)เป็นประธานในการประชุมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการงานสืบสวน(สส)และงานความมั่นคงและการต่างประเทศ(มค) ตำรวจภูธรภาค 1โดยมี พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1 พร้อมด้วย รอง ผบก.สส.ภ.1,รอง ผบก.ภ.จว.ฯที่รับผิดชอบ สส/มค.และข้าราชการตำรวจ บก.สส.ภ.1 และ กก.สส.ภ.จว.ฯระดับ สว.ขึ้นไปทุกนายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนระดับ สภ.ในสังกัด ภ.1 พร้อม ผบ.ร้อย คฝ.ฯทุกกองร้อยและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 298/2561 ลงวันที่ 1 ต.ค.61 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ภ.1โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 รับผิดชอบงานสืบสวนและงานความมั่นคงฯของตำรวจภูธรภาค 1

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวกำชับในที่ประชุมว่าให้ข้าราชการตำรวจทุกนายขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของรัฐบาล,ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัดโดยเน้นย้ำให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในส่วนงานด้านฝ่ายสืบสวนเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นให้หน่วยที่รับผิดชอบทุกหน่วยออกตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว เก็บพยานหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานอื่นๆโดยให้มีการแบ่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติให้ชัดเจน มีการทำงานกันเป็นทีม(teamwork)จัดตั้งแฟ้มสืบสวนคดีให้มีประชุมติดตาม เร่งรัดคดีทุกวัน จนกว่าคดีจะคลี่คลายและจับกุมผู้กระทำความผิดได้ รวมถึงให้มีการจัดทำข้อมูลท้องถิ่น จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน จัดทำข้อมูลบุคคลพ้นโทษ แฟ้มหมายจับค้างเก่า ข้อมูลกล้อง CCTV ให้เป็นระบบ ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน และให้มีการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม รวมถึงจัดการอบรมการสืบสวนต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา

สำหรับในส่วนงานความมั่นคงฯให้แต่ละหน่วยจัดทำข้อมูลบุคคลและสถานที่สำคัญในพื้นที่พร้อมจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประจำหน่วยและให้มีการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงและการต่อต้านข่าวกรองด้านความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนประสานการข่าวกับหน่วยงานด้านการข่าวของฝ่ายทหาร พลเรือน และส่วนราชการอื่นๆดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายรวมถึงความผิดอาญาตามประกาศหรือคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตลอดจนความผิดที่ต่อเนื่องกัน ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการเดินขบวน การชุมนุมประท้วง การนัดหยุดงาน และงานตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด และมิให้มีการจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพัน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับเรื่องการรายงานข้อราชการสำคัญให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่องการรายงานเหตุให้ทราบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่องเป็นอันขาด

Facebook Comments
%d bloggers like this: