ราชบุรีจัดนิทรรศการและบริการตัดผมชายหญิงฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ราชบุรี จัดนิทรรศการ และบริการตัดผมชายหญิงฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 13 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) จังหวัดราชบุรี ทั้งในส่วนราชการ และเอกชนได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อ
เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

https://drive.google.com/file/d/11e90I3E3cs6djdt05R2_HWW_gSpnXLyt/view?usp=sharing

โดยวันนี้ 13 ต.ค.61) ที่บริเวณชั้น 2 ห้าวสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายชายวุธ
จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีตำบล
หลักเมือง พร้อมคณะผู้จัดนิทรรศการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการดังกล่าว

ทั้งนี้ในพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ได้จัดให้มีการแสดงเฉลิมพระเกียรติ อาทิเช่น การแสดงร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 การแสดงชื่อชุด ฟ้อน
มาลัย และการแสดงชื่อชุด แผ่นดินของเรา จากนั้นคณะผู้จัดนิทรรศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”
ซึ่งนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 13 – 15 ต.ค.61

ส่วนที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ได้ร่วมกับ สภ.อ.เมืองราชบุรี และ
ท.เมืองราชบุรี จัดกิจกรรมอาชีวบริการตัดผมชาย – หญิง ฟรี ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีเพื่อพ่อ” รำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยได้เปิดบริการตัดผมชาย – หญิง ให้กับประชาชนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยตลอดที่เปิดให้บริการ มีประชาชนให้ความสนใจและลงทะเบียนเพื่อตัดผมฟรี กันเป็นจำนวนมาก ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ ซึ่งยอดผู้เข้ารับบริการมีจำนวน 89 ราย นอกจากนี้ สจ.กุลวลี นพอมรบดี ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี
ด้วยหัวใจ” แจกข้าวห่อและน้ำดื่มให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: