ราชบุรี  – แขวงทางหลวงราชบุรีขอเชิญรับฟังความคิด งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4

ราชบุรี – แขวงทางหลวงราชบุรีขอเชิญรับฟังความคิด งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4

แขวงทางหลวงราชบุรีขอเชิญรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4

นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงราชบุรี จะดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หลุมดิน – ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108 400 LT., RT ปริมาณงาน 1 แห่ง พื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยการก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป – มา ได้รับความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง ผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ รวมถึงงานด้านสาธารณณูปโภคในพื้นที่สองข้างทาง

แขวงทางหลวงราชบุรี ขอประกาศรายละเอียดโครงการดังกล่าวมาเพื่อให้ประชาชนรับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ดังนี้ 1.เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวข้างต้นได้โดยตรงทาง E-mail : doh1340@doh.go.th และโทรศัพท์หมายเลข 032-337304 ระหว่างวันที่ 11 – 31 ตุลาคม 2561 2.จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการ และนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม ไปปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ เพื่อให้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนน้อยที่สุด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: