ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้วประชุมพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนสร้างโค้ชและก่อตั้งชมรมจิตพอเพียงต้านการทุจริต

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้วประชุมพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนสร้างโค้ชและก่อตั้งชมรมจิตพอเพียงต้านการทุจริต
(18 ต.ค.) ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นางสาวอรวรรณ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้วเป็นประธานประชุมการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดสระแก้วร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการทุจริตด้วยกรอบSTRONG โดยการสร้างโค้ชจิตพอเพียงต้านทุจริตและร่วมกันก่อตั้งชมรมจิตพอเพียงการต้านทุจริตเพื่อเป็นกลไกพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนต้านทุจริต โดยมุ่งการพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการทุจรติ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง ผ่านกิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต โดยสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้วและเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสระแก้วร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: