สวทท.จัดประชุมคณะกรรมการคัดกรอง*รางวัลเทพทองพระราชทาน* ครั้งที่ ๑๙ ผลงาน ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

สวทท.จัดประชุมคณะกรรมการคัดกรองรางวัลเทพทองพระราชทาน ครั้งที่ ๑๙ ผลงานปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอยู่วิทยา สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) จัดประชุมคณะกรรมการคัดกรองรางวัลเทพทองพระราชทาน ครั้งที่ ๑๙ ผลงานปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยมี นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ กรรมการและฝ่ายเลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดกรองรางวัลเทพทองพระราชทาน ๔ ท่าน ประกอบด้วย ๑.)นายเสน่ห์ พึ่งทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ๒.)นายนำชัยชนะ ดีวิ กรรมการฝ่ายกฎหมายและหารายได้ ๓.)นายพงษ์พัฒน์ ศรีจันทร์ กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน ๔.)นายเกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี กรรมการฝ่ายโทรทัศน์ และกรรมการบริหารสมาคมฯ อาทิ ๑.)นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกและนายทะเบียน , ๒.)นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ กรรมการฝ่ายโทรทัศน์ , ๓.)นายประยูร จันเปรม กรรมการฝ่ายวิทยุ , ๔.)นางสาวชุติมา เตชวิทย์ กรรมการและฝ่ายเหรัญญิก , ๕.) นางสาวเจนกิจ นัดไธสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบกรอบและคุณสมบัติ ในการพิจาราณาคัดกรองผู้ที่ได้รับรางวัล

“รางวัลเทพทอง” เป็นรางวัลเกียรติยศ โดย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร ในแวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่มีความสำนึกในการจัดรายการ ใช้และพูดภาษาไทยได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทย รางวัลเทพทอง ถือเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดและการผลิตรายการ ให้มีคุณค่าต่อสังคม ยิ่งๆขึ้นไป

รางวัลเทพทอง เป็นรางวัลที่สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายวีระ ลิมปะพันธุ์ เป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์และผู้อำนวยการจัดงานเทพทอง และมีนายบริพันธ์ ชัยภูมิ เป็นนายกสมาคม

“รางวัลเทพทอง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลองค์กรดีเด่น , รางวัลนักวิทยุดีเด่น, รางวัลนักโทรทัศน์ดีเด่น และโล่เกียรติยศมอบให้ผู้สนับสนุนการจัดงานเทพทอง

ศุภกร เอี่ยมสนธิ สวทท.๔๓ ~ ภาพ

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.๖๘ ~ ข่าว

ผ่านเลนส์ 005 ~ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: