ราชบุรี  – ธ.ออมสิน จัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ราชบุรี – ธ.ออมสิน จัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันที่ 21 ต.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. ที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง ม.9 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน เป็นประธานส่งมอบแปลงสาธิตระบบน้ำหยดพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และ แปลงสาธิตรูปแบบฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการนํ้า โดยยึดหลักแนวคิด “ออมสิน ออมน้ำ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม”โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างความร่วมมือของ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยยาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -21 ตุลาคม 2561 โดยเล็งเห็นว่าเมื่อทรัพยากรน้ำถูกใช้อย่างคุ้มค่า ย่อมสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อเศรษฐกิจครัวเรือนดี ความอบอุ่นในครอบครัวและความมั่นคงของสังคมโดยรวมย่อมตามมา ด้วยแนวคิดดังกล่าว ธนาคารออมสินจึงมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความผาสุกโดยรวมของทุกคนในประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการโครงการแบบประชารัฐสำหรับกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติการ(เวิร์คช้อป) การทำแปลงสาธิตระบบน้ำหยดพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด การออกร้านสินค้าหัตถกรรมชุมชน อาหารแปรรูปจากเห็ด การจำหน่ายข้าวสารจากโรงสีชุมชน และการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนแดง พร้อมเปิดเวทีเสวนาให้ความรู้ “การบูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการจัดการน้ำ” และกิจกรรม“สายน้ำ สานสัมพันธุ์”อย่างไรก็ดีในพิธีส่งมอบแปลงสาธิตระบบน้ำหยดพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และ แปลงสาธิตรูปแบบฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการนํ้า โดยยึดหลักแนวคิด “ออมสิน ออมน้ำ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม” มีนางวรณัน ตันสกุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 4 พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยยาง ม.9 เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากสุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: