กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2561 ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล

กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2561 ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (26 ต.ค. 61) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมี พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นับเป็นโอกาสดีในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนงานในทุกระดับ โดยยกตัวอย่างการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งทุกกรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมร่วมสนับสนุน และทำงานร่วมกับทุกกระทรวงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญ ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกรมการปกครองมีภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการทะเบียน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกของกระทรวง 2) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ผังเมืองและการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำและส่งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและตารางอัตราการไหล ที่คาบอุบัติต่าง ๆ ในลำน้ำบริเวณโครงสร้างพื้นฐานที่ตัดขวางทางน้ำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดแล้ว จำนวน 20 จังหวัด 3) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำให้ชุมชนเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 4) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยระบบสารสนเทศ โดยกรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีโครงข่ายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำหรับใช้ทำการรังวัดที่ดิน และพัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ และบริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานขอความร่วมมือกระทรวงต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจกระทรวงมหาดไทย จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โครงการคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียนในประเทศไทย (DELSA) การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม การขยายการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงมหาดไทยจะรับมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีในครั้งนี้ไปพิจารณาดำเนินการ และพร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับ ทุกกระทรวงเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม และนำไปสู่ประชาชนที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: