ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ายื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ายื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

บ่ายวันนี้ (26 ต.ค.61) ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับหนังสือข้อเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน นำโดยนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำตกต่ำ

โดยเบื้องต้นทางสภาเกษตรกรได้เสนข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล จำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย ขอให้มีการดำเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ,ให้มีการดำเนินการให้เป็ฯรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมัน 20 ปี ,ให้มีการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไฟฟ้าที่ดรงไฟฟ้ากระบี่ ,ให้มีการผลิตและเพิ่มการใช้ไบโอดีเซล บี 10 บี20และบี 100 ให้เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับประชาชน เพื่อรักษาเสถียรภาพปาล์มน้ำน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ,ให้มีการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันดิบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน(เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18) ไม่ต่ำกว่าราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท และข้อที่ 6 ให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กจร.) ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.สินค้าและบริการ พ.ศ.2552 อย่างจริงจัง โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวกับประธานสภาเกษตรกรและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า มีความเห็นใจและเข้าใจต่อความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ต้องเผชิญกับภาวะราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องของกลไกการตลาด ที่มีความซับซ้อนจากปัจจัยแวดล้อมมากมาย โดยที่ผ่านมาทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พยายามหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของการจัดหาอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร และการส่งเสริมการทำเกษตรเชิงซ้อนเพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าครองชีพแก่เกษตรกร รวมทั้งจะได้นำข้อเสนอทั้ง 6 ข้อของสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้รับทราบถึงปัญหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเรียกร้องของสมาชิกสภาเกษตรกรของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป


อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี-จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 ตุลาคม 2561

Facebook Comments
%d bloggers like this: