ราชบุรี  – พ่อเมืองโอ่งยกเสาเอก!! ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ราชบุรี – พ่อเมืองโอ่งยกเสาเอก!! ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ยกเสาเอก!! ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร หลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้ทุกจังหวัด ดำเนินงานจัดตั้งตลาดเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้ช่องทางการตลาดรวมทั้งการนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตนเอง

วันนี้ 26 ต.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า… ที่บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอก ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) และการบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญ แรงบัลดาลใจ ความเชื่อมั่น ให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตร และผู้บริโภค โดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่และเกษตรกร เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน โดยในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ให้โอวาสแก่เจ้าหน้าที่เกษตร และชาวเกษตรกร ที่มาร่วมพิธี ให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่โครงการได้ตั้งเป้าไว้ รวมทั้งให้มุ่งเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร ให้ผู้บริโภครู้จักมากขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกจังหวัด ดำเนินงานจัดตั้งตลาดเกษตรกร Farmer market โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกร เรียนรู้ช่องทาง การตลาด รวมถึงการนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตนเองและเกษตรกร จะได้พบผู้บริโภคโดยตรง โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีเป็นผู้รับผิดชอบตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ใช้สถานที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีการเปิดตลาด จำหน่ายทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 06.00 น. ถึง 12.00 น .ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันรวมเวลา 4 ปีตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีผู้บริโภคให้การตอบรับเป็นอย่างดี ประมาณวันละ 800 – 1,000 คน ยอดจำหน่ายประมาณ 100,000 – 200,000 บาท ต่อสัปดาห์ รวมระยะเวลา 4 ปี มียอดจำหน่ายรวมประมาณ 30 ,000,000 บาท ซึ่งมีร้านค้ามาร่วมจำหน่ายจำนวน 34 ร้าน มีการแบ่งโซนแยกประเภทสินค้าประมง แปรรูป พืชผักและผลไม้ และสินค้าปศุสัตว์เพื่อสะดวกในการเลือกซื้อของผู้บริโภค

และในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 15,000,000 บาทเพื่อยกระดับตลาดเกษตรกรให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการ สินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกรถาวร) ช่วยให้เกษตรกรมีศูนย์เรียนรู้ด้านการตลาด โรงเรียนการตลาด และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลและการท่องเที่ยว ทำให้ผู้บริโภค มีแหล่งเลือกสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดราชบุรี และส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตสินค้ารายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนเกษตรมีความยั่งยืนและร่วมกลุ่มบริหารจัดการตลาดในรูปของคณะกรรมการ

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: