มุกดาหาร นิคมคำสร้อย เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชาวภูไทย

มุกดาหาร นิคมคำสร้อย เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชาวภูไทย
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 นาย ศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ชม แชะ ช้อป ที่บ้านด่านมน หมู่ 4 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทำให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง ภายใต้โครงการ “ ล่องแพ เบิ่งอ่าง ย่างภู (เดินภู) ” โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านด่านมน เข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 200 คน
นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชนที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก-เมืองรองและระดับชุมชน มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้ขายสินค้าได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าสากล ให้มีรายได้ที่มั่นคง และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

ทั้งนี้อำเภอนิคมคำสร้อย ได้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบ้านด่านมน สู่หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน กระตุ้นแนวความคิด สร้างจิตสำนึกร่วมกัน การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างจุดขาย ดึงเสน่ห์ชุมชน เพื่อแปลงเป็นรายได้ โดยมีกิจกรรมอาทิ การแสดงกลองยาว อาหารพื้นบ้านอร่อย การล่องแพ สะพานชมวิว วิถีชีวิตประมง อาชีพทำไขเค็ม สานชะลอม ทอผ้า ทอเสื่อ สานตะกร้า เป็นต้น ตลอดจนจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการ “ ล่องแพ เบิ่งอ่าง ย่างภู (เดินภู) ” ถ้ามาบ้านด่านมน ชมปลาฝาล้านปี ลองแพชมอ่างขี้เหล็กทิวทัศน์สวยงาม รับประทานอาหารอร่อย และเดินภูหมูดูธรรมชาติวิถี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ชม แชะ ช้อป ที่บ้านด่านมน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: