รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (31 ต.ค 61) เวลา 08.30น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการให้กับผู้ว่าราขการจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด พร้อมด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีทุกกรมในสังกัด ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พลเอก อนุพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบทิศทางในการทำงานได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และแผนงานในระดับต่างๆ เพื่อเป็นทิศทางในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด จึงขอให้ผู้ว่าฯได้ใช้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางในการทำงาน
จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ฯ ได้มอบนโยบายด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน การจัดระเบียบสังคม และการประพฤติปฏิบัติตนและการดูแลตนเองของข้าราชการในทุกระดับ โดยกำชับผู้ว่าฯ ให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลไกเดียวที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ส่วนกลาง ท้องถิ่น ท้องที่ ได้ร่วมพลังกับภาคเอกชน ประชาชนในรูปแบบประชารัฐ ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ให้สงบสุข เรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในท้ายสุด พลเอก อนุพงษ์ฯ ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดในการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยให้ประสบความสำเร็จอย่างดีในทุกเรื่อง และขอให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มา กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: