ปทุมธานี สภ.หนองเสือนำตำรวจในสังกัดเข้าสวดมนต์ปฎิบัติธรรมโครงการสัปดาห์พระพุทธเดือนละครั้งเพื่อความสามัคคีและส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจหันหน้าเข้าวัดกันมากขึ้น

ปทุมธานี
สภ.หนองเสือนำตำรวจในสังกัดเข้าสวดมนต์ปฎิบัติธรรมโครงการสัปดาห์พระพุทธเดือนละครั้งเพื่อความสามัคคีและส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจหันหน้าเข้าวัดกันมากขึ้น
พ.ต.อ.พีรพล ไชยพงศ์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองเสือเข้าร่วมสวดพระพุทธมนต์ฟังธรรมะที่วัดโปรยฝนหมู่ที่ 11 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีโดยพระใบฎีกาอำนวย โชติปัญญา(กุ่ย)เจ้าอาวาสวัดโปรยฝนประธานฝ่ายสงฆ์
พ.ต.อ.พีรพลฯเปิดเผยว่าซึ่งโครงการสัปดาห์พระพุทธเดือนละครั้งจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสภ.หนองเสือทุกระดับชั้นได้เข้าวัดสวนมนต์ปฎิบัติธรรมเดือนละครั้งตามโครงการสัปดาห์พระพุทธตามนโยบายของ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ที่ให้ตำรวจทุกสถานีในสังกัดภูธรภาค 1 ต้องเข้าวัด สวดมนต์ ฟังธรรมะ นั่งสมาธิเดือนละครั้งเพื่ออหล่อหลอมตำรวจในสังกัดให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม รู้จักนำหลักธรรมไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมความเรียนรู้และปฎิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมทั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจเข้าวัดสวดมนต์ ฟังธรรมเป็นหมู่คณะเพื่อความสามัคคึส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจหันมาเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมกันมากขึ้น เป็นภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆโดยมีจุดประสงค์เพื่อน้อมนำธรรมะเข้ากล่อมจิตใจข้าราชการตำรวจทุกนายของโรงพักปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเจริญสติฝึกสมาธิภาวนาให้รู้เหตุแห่งทุกข์และวิธีการดับทุกข์ รู้จักการให้การเสียสละอยู่ในกรอบของศีลธรรมโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ตำรวจมีคุณธรรมในใจเป็นตำรวจอาชีพที่ดูแลทุกข์สุขและใกล้ชิดประชาชนเพื่อสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันพร้อทมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ตำรวจเข้าวัดทำบุญปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นไม่ทุจริตคดโกงไม่ประพฤติผิดในกามไม่หลอกลวงกล่าวเท็จไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองเสือหันมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลให้มากขึ้น

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี / ภาพ / ข่าว

Facebook Comments
%d bloggers like this: